Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2004/71/EG: Kommissionens beslut av den 4 september 2003 om grundläggande krav för marin radioutrustning avsedd att installeras på de fartyg som inte omfattas av SOLAS för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2912]Europeiska unionens officiella tidning nr L 016 , 23/01/2004 s. 0054 - 0055Kommissionens beslut

av den 4 september 2003

om grundläggande krav för marin radioutrustning avsedd att installeras på de fartyg som inte omfattas av SOLAS för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS)

[delgivet med nr K(2003) 2912]

(Text av betydelse för EES)

(2004/71/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(1), särskilt artikel 3.3 e i detta, och

av följande skäl:

(1) En rad medlemsstater har infört eller avser att införa gemensamma säkerhetsstandarder och säkerhetsregler för radioutrustning på de fartyg som inte omfattas av SOLAS (Safety of Life At Sea).

(2) Harmoniseringen av radiotjänster bör bidra till att öka säkerheten för de fartyg som inte omfattas av SOLAS, i synnerhet i nödsituationer och under svåra väderförhållanden.

(3) I rundskrivelse 803 från Internationella sjöfartsorganisationens utskott för sjöfartens säkerhet (MSC) om deltagandet för de fartyg som inte omfattas av SOLAS i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS), samt i resolution MSC.77(69) från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) uppmanas regeringarna att tillämpa riktlinjerna för deltagandet i GMDSS för de fartyg som inte omfattas av SOLAS samt att föreskriva att radioutrustning som installeras på de havsgående fartyg som inte omfattas av SOLAS skall ha vissa egenskaper avseende GMDSS.

(4) I Internationella teleunionens (ITU) radioreglemente fastställs vissa frekvenser för GMDSS. All radioutrustning som opererar på dessa frekvenser och som är avsedd att användas i nödsituationer bör möjliggöra den användning som avses med dessa frekvenser och erbjuda en tillräcklig garanti för att den fungerar felfritt i nödsituationer.

(5) Räckvidden för kommissionens beslut 2000/638/EG av den 22 september 2000 om tillämpningen av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på marin radioutrustning vilken är avsedd att installeras på de havsgående fartyg som inte omfattas av SOLAS för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) och vilken inte omfattas av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning(2), är begränsad till utrustning avsedd att installeras på havsgående fartyg. Räckvidden för det beslutet bör utvidgas till att även omfatta GMDSS-utrustning för alla fartyg som inte omfattas av SOLAS. Den höga säkerhetsnivån som uppnås genom detta beslut anses vara relevant för alla fartyg och därför bör beslutets räckvidd ändras så att samma krav gäller för användning av GMDSS-utrustning utanför tillämpningsområdet för SOLAS och direktivet om marin utrustning, oavsett om fartygen är havsgående eller inte. Beslut 2000/638/EG bör därför ersättas.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Detta beslut skall tillämpas på radioutrustning avsedd att installeras på de fartyg som inte omfattas av SOLAS för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) i enlighet med kapitel IV i SOLAS-konventionen som gäller inom ramen för

a) marina mobiltjänster enligt artikel 1.28 i ITU:s radioreglemente, eller

b) satellitbaserade marina mobiltjänster enligt artikel 1.29 i ITU:s radioreglemente.

Artikel 2

Radioutrustning som omfattas av detta beslut enligt artikel 1 skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den fungerar felfritt när den exponeras för en marin miljö, uppfyller alla driftskrav för GMDSS i nödsituationer och möjliggör tydlig och stabil kommunikation med en hög grad av tillförlitlighet när det gäller analoga eller digitala kommunikationsförbindelser.

Artikel 3

Beslut 2000/638/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 4 september 2004.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 september 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(2) EGT L 269, 21.10.2000, s. 52.