Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 februari 2010 – Kommissionen mot Spanien

(C-18/09)

”Fördragsbrott – Frihet att tillhandahålla tjänster – Förordning (EEG) nr 4055/86 – Artikel 1 – Sjötransport – Hamnar av allmänintresse – Hamnavgifter – Undantag och nedsättning”

Medlemsstater – Skyldigheter – Fördragsbrott – Upprätthållande av en nationell lagstiftning som strider mot gemenskapsrätten – Diskriminerande system med nedsättning och undantag från hamnavgifter – Otillåtet (Artikel 226 EG; rådets förordning nr 4055/86, artikel 1) (se punkt 18)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (EGT L 378, s. 1) – Hamnar av allmänintresse – Nedsättning och undantag från hamnavgifter.

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land, genom att upprätthålla artiklarna 24.5, 27.1, 27.2 och 27.4 i lag 48/2003 av den 26 november 2003 om finansiella bestämmelser och tillhandahållande av tjänster vid hamnar av allmänintresse, genom vilka det har införts ett system för nedsättning och undantag från hamnavgifter.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.