Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6 december 1979 med ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens områdeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 27/12/1979 s. 0008 - 0009

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0082

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0109

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0082

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0114

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0114RÅDETS DIREKTIV av den 6 december 1979 med ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (79/1070/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Skatteflykt och undandragande av skatt leder till budgetförluster och till kränkning av principen om rättvis beskattning och sätter sund konkurrens i fara. Följaktligen påverkar detta negativt den gemensamma marknadens smidiga funktion.

För att mer effektivt bekämpa sådana förfaranden bör samarbetet mellan skatteförvaltningar inom gemenskapen förstärkas i enlighet med gemensamma principer och regler.

Den 19 december 1977 antog rådet direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område(). Detta ömsesidiga bistånd bör utvidgas till att omfatta även indirekta skatter, så att dessa påförs och tas ut korrekt.

Av särskilt hög angelägenhetsgrad är att det ömsesidiga biståndet utsträcks till att omfatta mervärdesskatt, både därför att den är en allmän skatt på konsumtion och därför att den spelar en viktig roll i gemenskapens egen ekonomi.

Föreskrifterna i direktiv 77/799/EEG är lämpade även för mervärdesskatt, med vissa ändringar och tillägg. Således är det tillräckligt att utvidga räckvidden för det nämnda direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/799/EEG ändras på följande sätt:

1. Titeln ersätts med följande:

"Rådets direktiv av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens och mervärdesbeskattningens områden".

2. I artikel 1 görs följande ändringar:

a) Punkt 1 ändras på följande sätt:

"1. I enlighet med bestämmelserna i detta direktiv skall medlemsstaternas behöriga myndigheter utbyta all information som kan möjliggöra en riktig beräkning av skatter på inkomst och kapital samt av mervärdesskatt."

b) Punkt 5 skall vad beträffar Förenade kungariket ersättas med följande:

"i Förenade kungariket:

- The Commissioners of Customs and Excise eller ombud för information som behövs uteslutande för mervärdesskatteändamål,

- The Commissioners of Inland Revenue eller ombud för all annan information."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1981.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 1979.

På rådets vägnar

L. PRETI

Ordförande

() EGT nr C 182, 31.7.1978, s. 46.

() EGT nr C 283, 27.11.1978, s. 28.

() EGT nr L 336, 27.12.1977, s. 15.