Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/183/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendomEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 23/04/1983 s. 0064 - 0067

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0117

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0161

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0117

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0161RÅDETS DIREKTIV av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (83/183/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

För att medlemsstaternas befolkning skall bli mer medveten om gemenskapens existens, bör ytterligare åtgärder för att gynna enskilda individer vidtas i syfte att skapa betingelser inom gemenskapen som liknar dem som råder på en inhemsk marknad.

I synnerhet de skattemässiga hindren för enskilda personers införsel av personlig egendom till en medlemsstat från en annan medlemsstat är sådana att de hindrar den fria rörligheten av personer inom gemenskapen. Dessa hinder bör därför undanröjas så långt som möjligt genom införandet av skattebefrielser.

Dessa skattebefrielser får endast tillämpas på införsel av varor som inte är av kommersiell beskaffenhet eller införs i spekulationssyfte. Tillämpningen av reglerna om skattebefrielse bör därför ske med vissa begränsningar och på vissa villkor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Varje medlemsstat skall med förbehåll för de villkor och i de fall som nedan anges undanta personlig egendom som permanent införs från en annan medlemsstat av enskilda personer från omsättningsskatt, punktskatt och andra konsumtionsskatter som normalt träffar sådan egendom.

2. Specifika eller periodiska tullar och skatter som är förenade med sådan egendom i landet, som t.ex. registreringsavgifter för motorfordon, vägskatter och TV-licenser, omfattas inte av detta direktiv.

Artikel 2

Villkor som avser egendom

1. I detta direktiv avses med "personlig egendom" egendom avsedd för personligt bruk av personerna i fråga eller i deras hushåll. Sådan egendom får inte, på grund av sin beskaffenhet eller mängd, återspegla något kommersiellt intresse, ej heller vara avsedd för någon näring i den betydelse som avses i artikel 4 i direktiv 77/388/EEG(). Verktyg eller instrument som personen i fråga behöver för att utöva sitt yrke skall dock också behandlas som personlig egendom.

2. Den skattebefrielse som artikel 1 medger skall beviljas för sådan personlig egendom

a) som har förvärvats på de allmänna beskattningsvillkor som gäller på den inhemska marknaden i någon av medlemsstaterna och som inte på grund av utförsel är föremål för befrielse eller återbetalning av omsättningsskatt, punktskatt eller någon annan konsumtionsskatt. I detta direktiv skall varor som anskaffats på de villkor som avses i artikel 15 punkt 10 i direktiv 77/388/EEG anses ha uppfyllt dessa villkor.

b) som personen i fråga har använt i den eller de medlemsstater från vilken den utförs under en tid av minst

- sex månader före ägarens byte av hemvist i fråga om motorfordon (inklusive därtill hörande släpvagnar), husvagnar, husbilar, nöjesbåtar och privatflygplan,

- tre månader före ägarens byte av hemvist eller inrättande av en andrabostad i fråga om annan egendom.

- för de varor som avses under a andra meningen får medlemsstaterna dock förlänga de nämnda tiderna till tolv månader.

3. De behöriga myndigheterna skall begära bevis för att villkoren i punkt 2 är uppfyllda i fråga om motorfordon (inklusive därtill hörande släpvagnar), husvagnar, nöjesbåtar och privatflygplan. I fråga om annan egendom skall de kräva sådana bevis endast när det föreligger allvarliga misstankar om bedrägeri.

Artikel 3

Införselvillkor

Införseln av egendom får ske vid ett eller flera tillfällen inom den tid som fastställts i artikel 7 10.

Artikel 4

Skyldigheter efter införseln

Den egendom som förts in får inte avyttras, hyras ut eller lånas ut under de tolv månader som följer på dess skattefria införsel, utom i särskilt berättigade fall som godkänns av införselmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 5

Särskilda villkor för vissa typer av egendom

1. Medlemsstaterna får föreskriva att de varor som är förtecknade i artikel 4.1 i direktiv 69/169/EEG() senast ändrat genom direktiv 82/443/EEG(), får införas skattefritt bara intill de kvantiteter som genom den nämnda artikeln fastställts för resor mellan medlemsstater.

2. Skattebefrielsen vid införsel av ridhästar, motorfordon (inklusive därtill hörande släpvagnar), husvagnar, husbilar, nöjesbåtar och privatflygplan skall medges endast om den enskilde stadigvarande flyttar till införselmedlemsstaten.

Artikel 6

Allmänna regler för bestämmande av hemvist

1. I detta direktiv avses med normal hemvist den plats där en person stadigvarande vistas, dvs. minst 185 dygn per kalenderår, på grund av personlig och yrkesmässig anknytning eller, när det gäller en person utan yrkesmässig anknytning, på grund av personlig anknytning som visar på nära samband mellan personen och platsen.

Normal hemvist för en person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den han har personlig anknytning till och som följaktligen bor omväxlande på olika platser, belägna i två eller flera medlemsstater, skall anses vara den plats där han har sin personliga anknytning, förutsatt att vederbörande regelbundet återvänder dit. Det senare villkoret behöver inte vara uppfyllt när personen bor i en medlemsstat för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola medför inte att byte av normal hemvist skall anses ha skett.

2. Enskilda personer skall förete bevis på sin normala hemvist på lämpligt sätt, t.ex genom identitetskort eller annan giltig handling.

3. De behöriga myndigheterna i en medlemsstat dit införsel sker får kräva ytterligare utredning eller bevis om de tvivlar på sanningshalten i en uppgift om normal hemvist som givits i enlighet med punkt 2 eller för vissa specifika kontroller.

AVDELNING II INFÖRSEL AV PERSONLIG EGENDOM I SAMBAND MED BYTE AV NORMAL HEMVIST

Artikel 7

1. Den skattebefrielse som artikel 1 medger skall medges på de villkor som fastställts i artiklarna 2 5 med avseende på egendom som införs av en enskild person vid byte av normal hemvist.

2. Införandet av egendomen måste vara till alla delar genomfört senast tolv månader efter bytet av normal hemvist.

AVDELNING III INFÖRSEL AV PERSONLIG EGENDOM I SAMBAND MED UTRUSTNING ELLER AVVECKLING AV EN ANDRABOSTAD

Artikel 8

1. Den skattebefrielse som artikel 1 medger skall beviljas, på de villkor som fastställts i artiklarna 2 5, för personlig egendom som införs av en enskild person för att utrusta en andrabostad.

Denna befrielse skall endast beviljas om

i) personen i fråga är ägare till andrabostaden eller hyr den för en tid av minst tolv månader,

ii) den egendom som införs motsvarar normal utrustning av en andrabostad.

2. Skattebefrielsen skall också beviljas, på de villkor som nämns i punkt 1, om egendom efter avveckling av en andrabostad förs till den normala hemvisten eller till en annan andrabostad, under förutsättning att egendomen i fråga verkligen har varit i personens ägo och att han har disponerat den under en tid av minst tolv månader.

Egendomen måste vara till alla delar införd senast tolv månader efter det att andrabostaden har avträtts.

Artikel 4 skall inte gälla när egendom återinförs.

AVDELNING IV INFÖRSEL AV EGENDOM VID GIFTERMÅL

Artikel 9

1. Med avvikelse från artikel 2.2b andra strecksatsen men utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i artiklarna 2 5, skall varje person vid giftermål vara berättigad till befrielse från de skatter som avses i artikel 1 när han till den medlemsstat dit han avser att flytta inför personlig egendom som han förvärvat eller som kommit i hans ägo mindre än tre månader tidigare, förutsatt att

a) denna införsel sker inom en period som börjar två månader före den utsatta dagen för giftermålet och och slutar fyra månader efter den faktiska giftermålsdagen,

b) personen i fråga företer bevis för att giftermålet har ägt rum eller att de nödvändiga förberedande giftermålsformaliteterna har företagits.

2. Skattebefrielse skall också beviljas när det gäller sedvanliga bröllopsgåvor som skickas till en person som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 av personer som har sin normala hemvist i en annan medlemsstat än den dit införsel sker. Befrielsen skall gälla för varor med ett enhetsvärde som inte överskrider 200 ecu. Medlemsstaterna får dock bevilja skattebefrielse då gränsen 200 ecu överskrids, förutsatt att värdet av varje skattebefriad gåva inte överstiger 1 000 ecu.

3. Medlemsstaterna får göra beviljandet av sådan skattebefrielse avhängigt av ställande av säkerhet, när egendom införs före dagen för giftermålet.

4. Om den enskilde försummar att förete bevis för sitt giftermål inom fyra månader från det datum som uppgivits för detta, skall skatterna vara förfallna dagen för införseln.

AVDELNING V INFÖRSEL AV PERSONLIG EGENDOM FÖRVÄRVAD GENOM ARV ELLER TESTAMENTE

Artikel 10

1. Utan hinder av artiklarna 2.2, 2.3, 4 och 5.2 men med förbehåll för övriga bestämmelser i artiklarna 2, 3 och 5, skall varje enskild person som genom arv eller testamente (causa mortis) förvärvar äganderätt eller nyttjanderätt till egendom som tillhört en avliden person och som befinner sig i en medlemsstat vara berättigad till befrielse från de skatter som avses i artikel 1 när han inför egendomen till en annan medlemsstat i vilken han har hemvist, under förutsättning att:

a) personen förser medlemsstatens behöriga myndigheter med en deklaration utfärdad av behörig myndighet i utförselmedlemsstaten om att den egendom som han inför har förvärvats genom arv eller testamente,

b) egendomen införs högst två år efter den dag då den enskilda personen tar egendomen i besittning.

AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

1. Fram till ikraftträdandet av de gemenskapsskatteregler som införs i överensstämmelse med artikel 14.2 i direktiv 77/388/EEG skall medlemsstaterna sträva efter att så långt möjligt minska formaliteterna för införsel av varor av enskilda personer inom de gränser och på de villkor som fastställs i detta direktiv, och de skall sträva efter att undvika införselformaliteter som medför kontrollåtgärder som leder till omfattande avlastning och återlastning vid gränsen.

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer liberala villkor för beviljande av skattebefrielser än de som fastställs genom detta direktiv, med undantag av dem som fastställs i artikel 2.2.

3. Med förbehåll för vad som sägs i artikel 2.2 får medlemsstaterna inte på grund av vad som sägs i detta direktiv inom gemenskapslagstiftningen tillämpa skattebefrielser som är mindre förmånliga än de som de beviljar vid enskilda personers införsel av personlig egendom från icke-medlemsländer.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1984. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Grekland får emellertid behålla det beskattningssystem som är i kraft vid tillfället i fråga, förutsatt att dubbelbeskattning undviks, till dess att det gemensamma mervärdesskattesystemet har införts.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv, i synnerhet sådana som följer av tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.3. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om de sistnämnda bestämmelserna.

3. Vartannat år skall kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, sända rådet och Europaparlamentet en rapport om genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 1983.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

() EGT nr C 267, 21.11.1975, s. 11.

() EGT nr C 53, 8.3.1976, s. 39.

() EGT nr C 131, 12.6.1976, s. 49.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6.

() EGT nr L 206, 14.7.1982, s. 35.