Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 89/220/EEG av den 7 mars 1989 med ändring, i syfte att beakta införandet av den kombinerade nomenklaturen, av rådets direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resandeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 092 , 05/04/1989 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0013

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0013KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 7 mars 1989 med ändring, i syfte att beakta införandet av den kombinerade nomenklaturen, av rådets direktiv 69/169/EEG om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (89/220/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 20/89(), och särskilt artikel 15 i denna, och

med beaktande av följande:

Klassifikationen av de varor som är förtecknade i artikel 5.6 i rådsdirektiv 69/169/EEG(), senast ändrat genom direktiv 88/664/EEG(), grundas på användningen av Tullsamarbetsrådets nomenklatur.

Tullsamarbetsrådet har godkänt den internationella konventionen om det harmoniserade systemet för varubeskrivning och kodifiering av varor och tjänster (nedan benämnt "HS"). Denna konvention godkändes av rådet genom beslut 87/369/EEG() och har tillämpats sedan den 1 januari 1988. En kombinerad nomenklatur har därför upprättats för att ge HS verkan inom europeiska ekonomiska gemenskapen. Hänvisningen i artikel 5.6 i direktiv 69/169/EEG bör därför avse denna.

Att anpassa direktiv 69/169/EEG till den kombinerade nomenklaturen medför följaktligen en rent teknisk ändring, som på intet sätt förändrar omfattningen av det nämnda direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

I artikel 5.6 i direktiv 69/169/EEG ersätts hänvisningen till rubrikerna 71.07 och 71.08 i Gemensamma tulltaxan härmed av en hänvisning till KN-koderna 7108 och 7109.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1989. De skall omedelbart underrätta kommissionen härom.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 1989.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

() EGT nr L 4, 6.1.1989, s. 19.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6.

() EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 41.

() EGT nr L 198, 20.7.1987, s. 1.