Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/604/EEG av den 23 november 1989 med ändring av direktiv 83/183/EEG om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 348 , 29/11/1989 s. 0028 - 0029

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0018

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0018



RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1989 med ändring av direktiv 83/183/EEG om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom (89/604/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(),

och med beaktande av följande:

När rådet antog direktiv 83/183/EEG(), förband sig rådet att enhälligt på kommissionens förslag införa bestämmelser som tillåter en avsevärd lättnad i eller rent av avlägsnande av formaliteterna för beviljande av skattebefrielser vid permanent införsel från en medlemsstat av enskildas personliga egendom. Särskilda kommittén för ett Medborgarnas Europa inbjöd i sin första rapport, som bekräftades av Europeiska rådet i Bryssel av den 29 och 30 mars 1985, kommissionen att presentera ett sådant förslag.

Det är nödvändigt att i möjligaste mån underlätta den fria rörligheten för personer inom gemenskapen.

I avvaktan på att skattegränserna upphävs såsom behövs för att uppnå en verklig inre marknad, är det nödvändigt att harmonisera och lätta på vissa formaliteter som krävs för beviljandet av den införselbefrielse som föreskrivs i direktiv 83/183/EEG, särskilt vad beträffar upprättandet av en förteckning över egendomen och bevisning om den normala hemvisten. Det är nödvändigt att lätta på gällande regler om användningstiden för importerad egendom och de kvantitativa begränsningarna för vissa artiklar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 83/183/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.2 b skall ersättas med följande:

"b) som personen i fråga faktiskt har haft i bruk innan bytet av hemvist genomfördes eller andrabostaden inrättades. I fråga om motorfordon (inklusive tillhörande släpvagnar), husvagnar och husbilar, nöjesbåtar och privatflygplan, får medlemsstaterna kräva att den flyttande har haft dem i bruk minst sex månader före bytet av hemvist.

För de varor som avses i punkt a andra meningen får medlemsstaterna kräva att den flyttande skall ha haft dem i bruk före flyttningen minst

- tolv månader då det gäller motorfordon (inklusive tillhörande släpvagnar), husvagnar och husbilar, nöjesbåtar och privatflygplan,

- sex månader då det gäller annan egendom."

2. I artikel 4 ändras orden "Den egendom som förts in" till "De motorfordon (med därtill hörande släpvagnar, husvagnar och husbilar, nöjesbåtar och privatflygplan som förts in".

3. Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna får införa begränsningar för den skattefria införseln av de varor som är förtecknade i artikel 4.1 i direktiv 69/169/EEG(*), senast ändrat genom direktiv 89/220/EEG(**). Dessa begränsningar skall dock vara minst fyra gånger så höga som de mängder som visas i kolumn II i den nämnda artikeln, utom i fråga om tobaksvaror, vilkas skattefria införsel får begränsas till de mängder som anges i nämnda kolumn.

(*) EGT nr L 133, 4. 6. 1969, s. 6. (**) EGT nr L 92, 5. 4. 1989, s. 15."

4. I artikel 7 görs följande ändringar:

a) Punkt 1 blir punkt 1 a,

b) I punkt 1 skall följande stycke tillfogas:

"b) Beviljande av befrielse skall, med förbehåll för eventuell tillämpning av något gemenskapens transiteringsförfarande, ske på villkor att en varuförteckning upprättas på vanligt papper och, om staten kräver det, åtföljs av en deklaration, vars utseende och innehåll skall definieras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17.2 och 17.3 i förordning (EEG) nr 678/85(*). Ingen uppgift om värde får krävas på varuförteckningen.

(*) EGT nr L 274, 15. 10. 1985, s. 1."

c) Följande skall läggas till i punkt 2:

"Om egendomen i enlighet med artikel 3 införs i flera omgångar inom den period som avses ovan, får medlemsstaterna endast vid det första införseltillfället kräva ingivande av en fullständig förteckning, till vilken också andra tullmyndigheter får hänvisa i händelse av senare flyttningar. En sådan förteckning får kompletteras efter överenskommelse med införselmedlemsstatens behöriga myndigheter."

5. I artikel 8.2 görs följande ändringar:

a) Orden "under en tid av minst tolv månader" i slutet av första stycket skall ersättas med "före inrättandet av andrabostaden".

b) Tredje stycket skall utgå.

6. I artikel 9 görs följande ändringar:

a) Början av punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 5, skall var och en vid giftermål vara berättigad till befrielse från de skatter som avses i artikel 1 när han till den medlemsstat dit han avser att flytta inför personlig egendom som han förvärvat eller har haft i bruk, förutsatt att".

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Skattebefrielse skall också beviljas för sedvanliga bröllopsgåvor till någon som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 från personer som har sin normala hemvist i en annan medlemsstat än den dit införsel sker. Befrielsen skall gälla för gåvor med ett enhetsvärde av högst 350 ecu. Medlemsstaterna får dock bevilja skattebefrielse då gränsen 350 ecu överskrids förutsatt att värdet av varje skattebefriad gåva inte överstiger 1 400 ecu".

7. I artikel 11 görs följande ändringar:

a) I punkt 1 skall orden "Fram till ikraftträdandet av de gemenskapsskatteregler som införs i överensstämmelse med artikel 14.2 i direktiv 77/388/EEG skall medlemsstaterna" utgå och punkten inleds därefter med "Medlemsstaterna skall".

b) I punkt 2 skall hänvisningen till "artikel 2.2" ersättas med hänvisning till "artikel 2.2a".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1990. Staterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de inför för att genomföra detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

() EGT nr C 5, 9.1.1987, s. 2 och EGT nr C 179, 8.7.1988, s. 8.

() EGT nr C 318, 30.11.1987, s. 23.

() EGT nr C 150, 9.6.1987, s. 6.

() EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 64.