Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/191/EEG av den 27 mars 1991 med ändring av direktiv 69/169/EEG om skattebefrielse vid resor inom gemenskapen och om undantag som beviljats Danmark och Irland avseende resandes skattefria införsel av varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 094 , 16/04/1991 s. 0024 - 0025

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0029

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0029RÅDETS DIREKTIV av den 27 mars 1991 med ändring av direktiv 69/169/EEG om skattebefrielse vid resor inom gemenskapen och om undantag som beviljats Danmark och Irland avseende resandes skattefria införsel av varor (91/191/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Artikel 8a i fördraget definierar den inre marknaden som ett område utan inre gränser inom vilket den fria rörligheten av varor, personer, tjänster och kapital tillförsäkras och slår fast att denna marknad bör upprättas successivt under en period som slutar med utgången av år 1992.

Systemet med resandes fria tilldelning är tillämpligt på varor som medförs sedan skatten har betalats och föregriper i det hänseendet det sätt för varurörelser som kommer att tillämpas på den inre marknaden.

Med beaktande av att den inre marknaden enligt fördragets artikel 8a skapas steg för steg är det som ett första steg nödvändigt att höja värdet på den fria tilldelningen både för marknadens skull och för att uppnå målet i rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av bestämmelser som fastställts genom lagar och andra författningar om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande(), senast ändrat genom direktiv 89/194/EEG(), såsom denna målsättning anges i andra punkten i dess ingress. Upprättandet av marknaden innebär att varor som köpts med betald skatt kommer att kunna medföras över inre gränser utan att det uppstår skyldighet att betala ytterligare skatt och att de nuvarande resandetilldelningarna kommer att upphöra att existera emedan de kommer att sakna innebörd.

Det är nödvändigt att på samma sätt gradvis avskaffa alla olikheter i behandlingen av resande till olika medlemsstater.

Under en begränsad period är det nödvändigt att medge undantag för Irland och Danmark, med beaktande av de ekonomiska svårigheter som skulle vållas av att de allmänna nivåerna för fri tilldelning tillämpades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 69/169/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall från och med den 1 juli 1991

- i punkt 1 "390 ecu" ersättas med "600 ecu"

- i punkt 2 "100 ecu" ersättas med "150 ecu".

2. I artikel 5 skall följande punkt införas och punkterna 5, 6 och 7 omnumreras som 6, 7 och 8:

"5. I fråga om Irland och Danmark skall restriktionerna i punkt 1 inte i något fall vara sådana att de personer som berörs av dem kan få gynnsammare behandling än den som ges med de begränsningar som angivits i artiklarna 7c och 7d. De restriktioner som avses i punkt 1 skall beräknas genom hänvisning till artiklarna 2 och 4.1 kolumn II i tabellen."

3. I artikel 7b skall, från och med den 1 juli 1991,

a) i punkt 1

- stycke a) ersättas med följande:

"a) Danmark och Grekland bemyndigas att från befrielse undanta varor vilkas enhetsvärde överskrider 340 ecu."

- i stycke b) "85 ecu" ersättas med "95 ecu".

b) i punkt 2 "85 ecu" ersättas med "95 ecu".

4. Artikel 7c skall ersättas med följande:

"Artikel 7c

Med avsteg från artiklarna 2.1 och 4.1 bemyndigas Danmark att till och med den 31 december 1991 tillämpa följande kvantitativa begränsningar vid införsel av nedanstående varor då dessa införs av resande bosatta i Danmark efter en kortare vistelse än 36 timmar i något annat land.

>Plats för tabell>

"

5. Följande artikel 7d tillfogas:

"Artikel 7d

Utan hinder av artikel 2.1 och inom de gränser som där anges bemyndigas Irland att till och med den 31 december 1991 tillämpa en kvantitativ begränsning på 25 liter öl för alla resande till Irland.

Med avsteg från artiklarna 2.1 och 4.1 bemyndigas Irland att till och med den 31 december 1991 tillämpa följande begränsningar i införseln av nedanstående varor då dessa införs av resande från Irland efter en kortare vistelse än 24 timmar utanför Irland:

a) För resande från gemenskapen: 110 ecu.

b)

>Plats för tabell>

"

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv enligt följande:

- vad beträffar artikel 1.1 3 med verkan från och med den 1 juli 1991,

- vad beträffar artikel 1.4 och 1.5 samma dag som medlemsstaterna underrättas om detta direktiv().

2. När medlemsstaterna vidtar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall utfärdas av medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om centrala bestämmelser i landets egen rättsordning som de inför för att följa detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

() EGT nr C 245, 26.9.1989, s. 5 och EGT nr C 70, 20.3.1990, s. 6.

() EGT nr C 323, 27.12.1989, s. 119.

() EGT nr C 329, 30.12.1989, s. 59.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6.

() EGT nr L 73, 17.3.1989, s. 47.

() Medlemsstaterna underrättades om detta direktiv den 8 april 1991.