Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0019 - 0020

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0098

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0098RÅDETS DIREKTIV 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(),

och med beaktande av följande:

Direktiv 92/12/EEG() fastställer bestämmelser om de allmänna villkoren rörande varor som är underkastade punktskatt.

Direktiv 92/81/EEG() fastställer bestämmelser rörande strukturerna för punktskatt på mineraloljor.

Medlemsstaterna måste tillämpa minimisatser för punktskatt på dessa varor före den 1 januari 1993, om den inre marknaden skall kunna förverkligas till detta datum.

Punktskatt på mineraloljor bör tas ut med en specifik skattesats i relation till en bestämd kvantitet av de skattepliktiga varorna.

Det är möjligt att tillåta vissa medlemsstater att tillämpa nedsatta skattesatser på varor som förbrukas inom vissa regioner av deras territorier.

Det är nödvändigt att regelbundet se över de skattesatser som fastställs genom detta direktiv på grundval av en kommissionsrapport som tar hänsyn till alla hithörande faktorer.

En mekanism bör inrättas för att göra det möjligt att omvandla belopp som uttryckts i ecu till nationell valuta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Senast från och med den 1 januari 1993 skall medlemsstaterna tillämpa skattesatser för punktskatt på mineraloljor som inte understiger de minimisatser som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 2

1. De mineraloljor som omfattas av detta direktiv är följande:

- Blyad bensin enligt KN-nr 2710 00 31 och 2710 00 35,

- Oblyad bensin enligt KN-nr 2710 00 33,

- Dieselbrännolja enligt KN-nr 2710 00 69,

- Tjock eldningsolja enligt KN-nr 2710 00 79,

- Gasol enligt KN-nr 2711 12 11 2711 19 00,

- Metan enligt KN-nr 2711 29 00,

- Fotogen enligt KN-nr 2710 00 51 och 2710 00 55.

2. Hänvisningarna i första stycket skall avse de koder i Kombinerade nomenklaturen som är i kraft när detta direktiv införs.

Artikel 3

Från och med den 1 januari 1993 skall minimisatsen för punktskatt på blyad bensin sättas till 337 ecu per 1 000 liter utom vad gäller Luxemburg, där den under perioden från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1994 skall vara 292 ecu per 1 000 liter.

Artikel 4

Från och med den 1 januari 1993 skall minimisatsen för punktskatt på oblyad bensin sättas till 287 ecu per 1 000 liter utom vad gäller Luxemburg, där den under perioden från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1994 skall vara 242 ecu per 1 000 liter, under förutsättning att punktskatten i varje enskilt fall är lägre än den som tas ut på blyad bensin.

Artikel 5

1. Från och med den 1 januari 1993 skall minimisatsen för punktskatt på dieselbrännolja som används som drivmedel sättas till 245 ecu per 1 000 liter utom vad gäller Luxemburg och Grekland, där den under perioden från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1994 skall vara 195 ecu per 1 000 liter.

2. Från och med den 1 januari 1993 skall minimisatsen för punktskatt på dieselbrännolja som används för de ändamål som anges i artikel 8.3 i direktiv 92/81/EEG sättas till 18 ecu per 1 000 liter.

3. Från och med den 1 januari 1993 skall minimisatsen för punktskatt på dieselbrännolja som används för uppvärmningsändamål sättas till 18 ecu per 1 000 liter.

De medlemsstater som den 1 januari 1991 inte tillämpade punktskatt på dieselbrännolja för uppvärmningsändamål tillåts fortsätta att tillämpa nollskatt förutsatt att de tar ut en övervakningsavgift om 5 ecu per 1 000 liter från och med den 1 januari 1993. Avgiften kommer att stiga till 10 ecu per 1 000 liter den 1 januari 1995, om rådet på grundval av en rapport från kommissionen och efter att ha bedömt att avgiftens nivå är för låg beslutar härom enhälligt för att undvika problem med snedvridning av handeln mellan medlemsstaterna.

Artikel 6

Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på tjock eldningsolja sättas till 13 ecu per 1 000 liter.

Artikel 7

1. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på gasol och metan som används som drivmedel sättas till 100 ecu per 1 000 kg.

2. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på gasol och metan som används för de ändamål som anges i artikel 8.3 i direktiv 92/81/EEG sättas till 36 ecu per 1 000 kg.

3. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på gasol och metan som används för uppvärmningsändamål sättas till 0 ecu per 1 000 kg.

Artikel 8

1. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på fotogen som används som drivmedel sättas till 245 ecu per 1 000 liter.

2. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på fotogen som används för de ändamål som anges i artikel 8.3 i direktiv 92/81/EEG sättas till 18 ecu per 1 000 liter.

3. Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på fotogen som används för uppvärmningsändamål sättas till 0 ecu per 1 000 liter.

Artikel 9

1. Portugal får för mineraloljor som förbrukas i den autonoma regionen Azorerna tillämpa punktskattesatser som är lägre än de minimiskattesatser som fastställs i detta direktiv för att uppväga de högre transportkostnader som vållas av att denna region består av spridda öar.

2. Grekland får tillämpa punktskattesatser som är upp till 22 ecu lägre än de minimiskattesatser som fastställs i detta direktiv för dieselbrännolja som används som drivmedel och för bensin som förbrukas i departementen Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserna och Cykladerna samt på följande öar i Egeiska havet: Thasos, Norra Sporaderna, Samothrace och Skiros.

Artikel 10

Vartannat år, första gången före utgången av år 1994, skall rådet, på grundval av en rapport och vid behov ett förslag från kommissionen granska de skattesatser som fastställs här och enhälligt efter samråd med Europaparlamentet, vidta nödvändiga åtgärder. Kommissionens rapport och rådets överväganden skall ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion, realvärdet av skattesatserna och fördragets vidare syften.

Artikel 11

1. Det värde av ecun i nationella valutor som skall tillämpas på specifika punktskatter skall fastställas en gång om året. De tillämpliga växelkurserna skall vara de som erhålls första vardagen i oktober och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning med verkan från och med den 1 januari påföljande kalenderår.

2. Medlemsstaterna får bibehålla de punktskattebelopp som är i kraft vid tidpunkten för den årliga justeringen enligt första stycket, om omvandlingen av punktskattebeloppen uttryckta i ecu skulle leda till en ökning av punktskattebeloppen uttryckta i den nationella valutan med mindre än 5 % eller mindre än 5 ecu varvid det lägsta beloppet räknas.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före utgången av år 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstater beslutar om dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 16, 23.1.1990, s. 10.

() EGT nrC 183, 15.7.1991, s. 290.

() EGT nr C 225, 10.9.1991, s. 54.

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 12.