Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992 med ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor och med ändring av direktiv 92/81/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 390 , 31/12/1992 s. 0124 - 0126

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0129

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0129RÅDETS DIREKTIV 92/108/EEG av den 14 december 1992 med ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor och med ändring av direktiv 92/81/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Det är för att ge full verkan åt bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG() nödvändigt att slå fast vilka av medlemsstaternas territorier som för skatteändamål skall behandlas som icke-medlemsländer.

När punktskattebelagda varor skickas mellan medlemsstater via EFTA-länder, bör särskilda villkor fastställas beträffande den deklaration som innebär att dessa varor skall hanteras enligt gemenskapens interna transitförfarande med hjälp av enhetsdokumentet.

Det bör uttalas att flyttning inom gemenskapen av varor med nollskattesats som inte har frisläppts för konsumtion skall äga rum mellan skatteupplag.

Byte av leveransort bör tillåtas med hjälp av en ändring i det administrativa ledsagardokumentet.

Senast den 1 april 1993 bör varje medlemsstats myndigheter ha en elektronisk databas innehållande ett register över godkända lagerhavare och ett register över skatteupplag.

För att förenkla de administrativa förfarandena bör ledsagardokument dock inte användas där datoriserade förfaranden utnyttjas.

Ett ledsagardokument bör användas när varor som omfattas av uppskovsförfarande flyttas till sjöss eller med flyg direkt från en hamn eller flygplats i gemenskapen till en annan.

Åtgärder bör vidtas som gör att punktskattebelagda varor som 1992 omfattas av uppskovsregler även därefter har vilande punktskatter, så länge uppskovsförfarandet inte avslutats.

För att se till att gemenskapens bestämmelser om punktskatter fungerar smidigt den 1 januari 1993, behöver slutligen rådsdirektiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för återvinning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska struktur- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar, samt beträffande mervärdesskatt(), liksom rådsdirektiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor() ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/12/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.2 skall ha följande lydelse:

"2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser om tullangelägenheter, skall punktskatten anses vilande i följande fall:

- när punktskattebelagda varor kommer från eller är på väg till icke-medlemsländer eller de territorier som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 eller Kanalöarna och antingen omfattas av gemenskapens tullförfarande på annat sätt än övergång till fri omsättning eller placeras i en frizon eller ett frilager, eller

- när punktskattebelagda varor sänds mellan medlemsstater via EFTA-länder enligt gemenskapens interna transitförfarande med användning av enhetsdokumentet.

I fall som täcks av första stycket andra strecksatsen skall följande beaktas:

- Fält 33 i enhetsdokumentet skall vara ifyllt med lämpligt KN-nummer.

- Fält 44 i enhetsdokumentet skall tydligt visa att det rör sig om en sändning av punktskattebelagda varor.

- Ett exemplar, "exemplar 1", av enhetsdokumentet skall behållas av avsändaren.

- Ett i vederbörlig ordning påtecknat exemplar, "exemplar 5", av enhetsdokumentet skall av mottagaren återsändas till avsändaren."2. I artikel 7.2 skall orden "är avsedda att levereras till" ersättas med orden "eller är avsedda att levereras till en annan medlemsstat".

3. Artikel 15 ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

"Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas på flyttning inom gemenskapen av varor med nollskattesats vilka inte har frisläppts för konsumtion."

b) Följande punkt skall tillfogas:

"5. En avsändande godkänd lagerhavare eller dennes företrädare får ändra det administrativa ledsagardokumentet så att det visar en annan leveransort. Behörig avsändarmyndighet skall genast underrättas, och den nya leveransorten skall genast anges på baksidan av det administrativa ledsagardokumentet."

4. I avdelning III skall följande artikel tillfogas:

"Artikel 15a

1. Senast den 1 april 1993 skall den behöriga myndigheten i varje medlemsstat hålla en elektronisk databas, som skall innehålla ett register över personer som är godkända lagerhavare eller näringsidkare, registerade för punktskatt liksom också ett register över de lokaler som är godkända som skatteupplag.

2. Registret skall innehålla

a) det registreringsnummer som utfärdats av behöriga myndigheter beträffande personen eller lokalerna,

b) namn och adress till personen eller lokalerna,

c) den kategori av varor som får hållas eller tas emot av personen eller i lokalerna,

d) adressen till de behöriga myndigheter som kan kontaktas för ytterligare upplysningar,

e) dagen då registreringsnumret utfärdats och i förekommande fall den dag då det upphört att gälla.

3. De uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 a d skall lämnas till den behöriga myndigheten i varje medlemsstat. I de fall då de uppgifter som anges i punkt 2 e inte automatiskt vidarebefordras skall de tillhandahållas på uttrycklig begäran från någon medlemsstat. Alla uppgifter skall uteslutande användas för att avgöra om personen och lokalerna har godkänts och registrerats eller inte.

4. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall se till att personer som berörs av flyttning inom gemenskapen av varor som är belagda med punktskatt ges möjlighet att erhålla bekräftelse på de uppgifter som hålls registrerade enligt denna artikel.

5. All information, oavsett form, som meddelas i kraft av denna artikel skall vara insynsskyddad. Den skall omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta samma skydd som liknande information enligt lagstiftningen i den medlemsstat som tog emot den.

6. Utan hinder av punkt 5 skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat som tillhandahåller informationen tillåta dess användning för andra ändamål i den ansökande myndighetens medlemsstat, om informationen enligt lagstiftningen i den tillfrågade myndighetens medlemsstat skulle kunna användas i den tillfrågade myndighetens medlemsstat för liknande ändamål."

5. Artikel 18.1 skall ändras på följande sätt:

"1. Oavsett eventuell användning av datoriserade förfaranden, skall alla punktskattepliktiga varor som flyttas mellan medlemsstater under skatteuppskov, inbegripet dem som flyttas till sjöss eller med flyg direkt från en hamn eller flygplats i gemenskapen till en annan, åtföljas av ett dokument som upprättas av avsändaren. Detta dokument kan vara antingen en officiell handling eller ett handelsdokument. Dess form och innehåll, liksom det förfarande som skall följas när dess användning objektivt sett är olämplig, skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24."

6. Följande mening skall tillfogas som sista mening i artikel 20.3:

"Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bekämpa överträdelser eller oegentligheter och för att införa verksamma påföljder."

7. I artikel 22.2 b skall "tillsammans med det dokument som anges i artikel 18.1" ersättas med "i överensstämmelse med bestämmelserna i avdelning III."

8. Följande artikel skall tillfogas i avdelning VII:

"Artikel 26a

Punktskattebelagda varor som omfattas av andra uppskovsförfaranden än de som anges i artiklarna 5.2 och 18.1 före den 1 januari 1993 och som inte har avslutats skall efter den dagen anses omfattade av punktskatteuppskov.

När den situation som beskrivs i första stycket omfattar gemenskapens interna uppskovsförfaranden vid transitering, skall de bestämmelser som var i kraft vid den tidpunkt då varorna hänfördes under detta förfarande fortsätta att tillämpas under den tid varorna lyder under dessa regler, vilket skall avgöras i enlighet med de nämnda bestämmelserna.

När den nämnda situationen berör nationella uppskovsförfaranden, skall medlemsstaterna bestämma de betingelser och de formaliteter enligt vilka dessa skall avslutas efter den 1 januari 1993."

9. Följande artikel skall tillfogas i avdelning VII:

"Artikel 30a

Direktiv 76/308/EEG ändras på följande sätt:

1. Titeln skall ersättas med följande:

"Rådets direktiv av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för återvinning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska struktur- och garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt beträffande mervärdesskatt och vissa punktskatter."

2. I artikel 2 skall följande ändringar göras:

a) Bokstaven e) skall ersättas med f).

b) Följande tillägg skall införas efter d):

"e) följande punktskatter:

- punktskatt på tobaksvaror,

- punktskatt på alkohol och alkoholdrycker,

- punktskatt på mineraloljor.""

Artikel 2

Direktiv 92/81/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 görs följande ändringar:

- Led b skall lyda på följande sätt:

"b) Varor som ryms inom KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 och 2707 99 19".

- Led g) skall utgå.

2. Artikel 8.8 skall ersättas med följande:

"8. Medlemsstaterna skall ha rätt att sätta i kraft de regler om skattebefrielse eller nedsättning av punktskattesatser som nämns i denna artikel genom att återbetala inbetalad punktskatt."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1992.

På rådets vägnar

N. LAMONT

Ordförande

() EGT nr C 283, 31.10.1992, s. 8.

() Yttrande avgivet den 20 november 1992.

() Yttrande avgivet den 24 november 1992.

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 73, 19.3.1976, s. 18, senast ändrat genom direktiv 79/1071/EEG (EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 10).

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 12.