Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2225/93 av den 27 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2719/92 om det administrativa ledsagardokumentet för flyttning av varor med punktskatteuppskovEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 07/08/1993 s. 0005 - 0015

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0132

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0132KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2225/93 av den 27 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2719/92 om det administrativa ledsagardokumentet för flyttning av varor med punktskatteuppskov

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (), ändrat genom direktiv 92/108/EEG (), särskilt artiklarna 15.5 och 18.1 i detta,

med beaktande av yttrandet från Kommittén för punktskatter,

och med beaktande av följande:

Enligt artikel 15.5 i direktiv 92/12/EEG får en auktoriserad lagerhavare i sin egenskap av avsändare eller dennes agent under frakten av produkterna välja en alternativ leveransplats utan särskilt tillstånd från den behöriga myndigheten i fråga. Detta bör beaktas vad avser utformningen av ledsagardokumentet och dess förklarande anmärkningar.

Det faktum att alla medlemsstater numera utfärdar punktskattenummer till sina auktoriserade lagerhavare och registrerade näringsidkare gör det nödvändigt med ett obligatoriskt angivande av punktskattenumret i ledsagardokumentet. Följaktligen finns det, med undantag av icke registrerade näringsidkare, inte längre något behov av att i ledsagardokumentet ange vare sig avsändarens eller mottagarens momsregistreringsnummer.

Det finns ett behov av att förenkla och underlätta förfarandet vad avser ledsagardokument som har utarbetats med hjälp av ett automatiskt eller elektroniskt databehandlingssystem. Medlemsstaterna bör ges tillstånd att på särskilda villkor befria avsändaren från att skriva under sådana dokument.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 () bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2719/92 skall ändras enligt följande:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Förlagan i bilaga 1 skall användas som administrativt ledsagardokument för flyttning under punktskatteuppskov av sådana punktskattepliktiga varor som avses i artikel 3.1 i direktiv 92/12/EEG. Anvisningarna för hur denna blankett skall fyllas i och hur den skall användas står på baksidan av exemplar 1 av blanketten."

2. Följande mening skall läggas till i artikel 2.2:

"I dokumentet skall följande tydligt anges:

"Ledsagardokument för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov"."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 2a

1. I de fall ledsagardokumentet har utarbetats med hjälp av ett automatiskt eller elektroniskt databehandlingssystem kan de behöriga myndigheterna ge avsändaren tillstånd att inte underteckna dokumentet utan ersätta underskriften med den särskilda stämpel som anges i bilaga 2. Ett sådant tillstånd skall ges på villkor att avsändaren tidigare till dessa myndigheter har inlämnat en skriftlig garanti om att han ansvarar för alla risker som är förbundna med transport inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov som omfattas av ett ledsagardokument med en sådan särskild stämpel.

2. Ledsagardokument som har framställts i enlighet med punkt 1 skall i den del av fält 24 som är avsett för avsändarens underskrift, innehålla en av följande angivelser:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensa a assinatura.

3. Den särskilda stämpel som avses i punkt 1 skall placeras i övre högra hörnet av fält A på det administrativa ledsagardokumentet eller, helt synligt, i motsvarande fält på ett handelsdokument. Avsändaren kan också ges tillåtelse att förtrycka den särskilda stämpeln."

4. Bilagan skall ersättas med bilaga 1 och bilaga 2 i denna förordning.

Artikel 2

Innestående lager av den blankett som skall ersättas av den nya blanketten i bilaga 1 får användas så länge lagret räcker.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 1993.

På kommissionens vägnar Christiane SCRIVENER Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 390, 31.12.1992, s. 124.

() EGT nr L 276, 19.9.1992, s. 1.

BILAGA 1

>Start Grafik>

"BILAGA EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

EUROPEISKA GEMENSKAPEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR ADMINISTRATIVT LEDSAGARDOKUMENT

>Slut Grafik>

BILAGA 2

Särskild stämpel

>Start Grafik>

>Slut Grafik>