Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002/973/EG: Rådets beslut av den 10 december 2002 om ändring av rådets beslut 89/688/EEG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 13/12/2002 s. 0083 - 0084Rådets beslut

av den 10 december 2002

om ändring av rådets beslut 89/688/EEG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen

(2002/973/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 299.2 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 2.3 i rådets beslut 89/688/EEG av den 22 december 1989 om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen(2) får, med hänsyn till de särskilda svårigheterna i dessa departement, befrielse från sjötullen helt eller delvis beviljas för den lokala produktionen under en period av högst tio år räknat från och med tullens införande. Denna period löper ut den 31 december 2002, eftersom tullen infördes den 1 januari 1993, i enlighet med fransk lag av den 17 juli 1992.

(2) Enligt artikel 3 i beslut 89/688/EEG skulle kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av systemet för att dess effekter och det eventuella behovet av att bibehålla möjligheten till befrielse skulle kunna bedömas. I denna rapport som lades fram för rådet den 24 november 1999 konstaterar kommissionen att Frankrikes fyra utomeuropeiska departement i sin egenskap av yttersta randområden befinner sig i en speciell ekonomisk och social situation som är mycket ömtåligare än i resten av gemenskapen och den understryker hur viktig sjötullen och befrielsen från denna till förmån för den lokala produktionen är för den socioekonomiska utvecklingen i dessa regioner.

(3) Enligt kommissionens rapport av den 14 mars 2000 om åtgärder för genomförande av artikel 299.2 i fördraget bör denna artikel tillämpas inom ramen för ett partnerskap med de berörda medlemsstaterna på grundval av väl underbyggda ansökningar som dessa lämnat in.

(4) Frankrike lämnade den 12 mars 2002 till kommissionen in en väl underbyggd ansökan om förlängning med tio år av systemet med befrielse från sjötullen.

(5) Kommissionen har granskat ansökan och anser att det är nödvändigt att precisera innehållet i de befrielser som tillämpas när den nuvarande ordningen upphör att gälla. Innan en ordning på lång sikt kan utarbetas måste de franska myndigheterna lämna ytterligare upplysningar och kommissionen göra en utvärdering.

(6) Dessa omständigheter får emellertid inte leda till störningar i den kontinuitet som är nödvändig när det gäller de särskilda skatteregler som gäller i de utomeuropeiska departementen.

(7) Det bekräftas generellt att de franska utomeuropeiska departementen fortfarande präglas av en betydande strukturell eftersläpning i utvecklingshänseende. De faktorer och företeelser som förvärrar eftersläpningen och deras sammanlagda verkan hämmar allvarligt den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa departement. Eftersläpningen avspeglar sig i den genomsnittliga BNP-nivån, vilken fortfarande är lägre än 50 % av genomsnittet inom gemenskapen, och den bestående arbetslösheten, som hör till de största i Europeiska unionen, bland en befolkning som till övervägande del är mycket ung. Dessa indikatorer bekräftar att de bestående nackdelar, som erkänns i artikel 299.2 i EG-fördraget, fortsätter att i hög grad hämma utvecklingen i dessa departement och gör det befogat att de åtgärder som bidrar till att kompensera dessa nackdelar bibehålls.

(8) En kompensation för dessa nackdelar innebär bl.a. att den lokala produktionen måste kunna upprätthållas och dessutom utvecklas. Likväl kan det konstateras att dessa regioners avlägsna belägenhet och isolering i förhållande till deras utländska leverantörer och avsättningsmöjligheter fördyrar den lokala produktionen. Den bräckliga ekonomiska strukturen försvagas dessutom ytterligare genom att marknaderna till sitt omfång är mycket begränsade och att företagen är små samt att produktionen är föga diversifierad. Det kan även konstateras att avkastningen är lägre än den genomsnittliga avkastningen i de övriga franska departementen på grund av svårigheter som har att göra med utrustningen inom industrin och yrkeskunnandet bland arbetskraften. Den regionala miljön i dessa departement bidrar dessutom till att företagens konkurrenskraft blir mera sårbar genom att de geografiskt är belägna i områden som befinner sig i utveckling och som är föga solventa men mycket konkurrenskraftiga i fråga om produktionskostnader och tämligen slutna i fråga om import.

(9) Befrielse från sjötullen är en del av åtgärderna till stöd för den lokala produktionen. Man bör således sörja för att dessa bibehålls.

(10) Av ovan angivna skäl bör beslut 89/688/EEG förlängas med en kort period.

(11) Detta beslut påverkar inte den eventuella tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.3 i beslut 89/688/EEG skall orden "för en period av högst tio år" ersättas med orden "för en period av högst elva år".

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2002.

På rådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 20 november 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 399, 30.12.1989, s. 46.