Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2002/10/EG av den 12 februari 2002 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 046 , 16/02/2002 s. 0026 - 0028Rådets direktiv 2002/10/EG

av den 12 februari 2002

om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter(4) och artikel 4 i rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter(5) har en djupgående granskning av skattesatserna och strukturerna i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror utförts.

(2) I kommissionens första rapport i detta ärende, av den 13 september 1995, fästes endast uppmärksamheten på vissa svårigheter med att genomföra direktiven utan att några särskilda lösningar föreslogs.

(3) I kommissionens andra rapport av den 15 maj 1998 undersöktes nödvändiga tekniska ändringar, som huvudsakligen gällde en anpassning av den sammanlagda minimiskatten på cigaretter, medan strukturer och skattesatser behölls oförändrade. Rapporten, som lades fram för rådet den 18 maj 1998, innehöll ett förslag till ändringsdirektiv(6).

(4) Kommissionens förslag infördes till stora delar i rådets direktiv 1999/81/EG av den 29 juli 1999 om ändring av direktiv 92/79/EEG om tillnärmning av skatt på cigaretter, direktiv 92/80/EEG om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter och direktiv 95/59/EG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(7).

(5) En analys av utvecklingen av priser och punktskatter på tobaksvaror i gemenskapen visar att det fortfarande finns betydande skillnader mellan medlemsstaterna som kan störa den inre marknadens nuvarande funktion och sådan denna kommer att visa sig efter utvidgningen.

(6) En ökad konvergens mellan de skattesatser som tillämpas i medlemsstaterna skulle bidra till att minska bedrägerier och smuggling inom gemenskapen. Genom att ett fast minimibelopp uttryckt i euro införs utöver minimiskatten på 57 % av detaljhandelspriset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin kommer en miniminivå för punktskatter på dessa cigaretter att garanteras. För de medlemsstater för vilka det omedelbara införandet av ett fast minimibelopp i euro skulle medföra problem av ekonomiska skäl, bör en senareläggning av tillämpningen av detta nya krav tillåtas fram till och med senast den 31 december 2004. De medlemsstater som redan tar ut en hög punktskatt bör ges större flexibilitet vid fastställande av skattesatserna. En ytterligare ökning av de fasta minimibeloppen den 1 juli 2006 bör förutses. Mot bakgrund av de ekonomiska svårigheter som kan orsakas på grund av genomförandet av det högre beloppet till detta datum bör Konungariket Spanien och Republiken Grekland tillåtas att senarelägga genomförandet till och med den 31 december 2007.

(7) I fördraget föreskrivs att en hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder. Såväl cigaretter som finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter är skadliga för konsumenternas hälsa. Skattenivån är en viktig faktor för tobaksvarornas pris, som i sin tur påverkar konsumenternas rökvanor. Av den anledningen är det nödvändigt att stegvis närma minimiskatten på finskuren rulltobak till minimiskatten på cigaretter.

(8) För att förhindra att gemenskapens minimiskatter på cigarrer, cigariller, finskuren tobak avsedd för rullning av cigarretter och annan röktobak sjunker i värde, behövs en successiv höjning av minimiskatterna, uttryckta i ett särskilt belopp.

(9) All harmonisering av punktskattestrukturerna bör förhindra snedvridning av konkurrensen mellan olika kategorier av tobaksvaror som tillhör samma grupp och därigenom underlätta tillträdet till medlemsstaternas inhemska marknader.

(10) För att uppnå en enhetlig och rättvis beskattning bör den definition av cigarrer och cigariller som anges i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(8) ändras så att en typ av cigarrer som i flera avseenden liknar cigaretter behandlas som cigaretter för punktskatteändamål.

(11) Förbundsrepubliken Tyskland bör tillåtas skjuta upp ikraftträdandet av denna nya definition fram till och med senast den 31 december 2007 med tanke på de ekonomiska svårigheter som ett omedelbart ikraftträdande skulle kunna orsaka de berörda tyska aktörerna.

(12) Medlemsstaterna bör få effektivare metoder för att kunna ta itu med illojal prissättning eller produkter som orsakar störningar på marknaden. Detta mål kan nås om medlemsstaterna tillåts att ta ut en minimipunktskatt på cigaretter på villkor att den inte överstiger den punktskatt som tas ut på cigaretter i den populäraste priskategorin.

(13) Det är nödvändigt att fastställa ett regelbundet granskningsförfarande. En period på fyra år mellan granskningarna synes dock vara lämpligare för att de ändringar som införs genom detta direktiv skall kunna utvärderas.

(14) Direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/79/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Varje medlemsstat skall tillämpa en sammanlagd minimipunktskatt (särskild skatt plus värderelaterad skatt exklusive mervärdesskatt) som tas ut med 57 % av detaljhandelspriset (inklusive samtliga skatter) och som skall vara minst 60 euro per 1000 cigaretter för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. Från den 1 juli 2006 skall beloppet '60 euro' ersättas med '64 euro'.

2. De medlemsstater som tar ut en sammanlagd minimipunktskatt på minst 95 euro per 1000 cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin behöver inte uppfylla kravet på en minimiskatt på 57 %. Från den 1 juli 2006 skall beloppet '95 euro' ersättas med '101 euro'.

3. Den sammanlagda minimipunktskatten på cigaretter skall bestämmas på grundval av priset på cigaretter i den mest efterfrågade prisklassen enligt uppgifter som sammanställs per den 1 januari varje år.

4. Trots vad som sägs i punkt 1 får de medlemsstater som den 1 juli 2001 tillämpade en sammanlagd minimipunktskatt som var lägre än 60 euro per 1000 cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin skjuta upp tillämpningen av en sammanlagd minimipunktskatt på 60 euro per 1000 cigarretter i den mest efterfrågade priskategorin fram till och med den 31 december 2004.

5. Det värde av euron i nationell valuta som skall tillämpas på beloppen för den sammanlagda minimipunktskatten skall fastställas en gång om året. De kurser som tillämpas skall vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. De skall gälla från och med den 1 januari följande kalenderår.

6. Genom undantag från föregående punkt skall de medlemsstater som inte antagit euron tillåtas att tillämpa värdet av euron i nationell valuta den första arbetsdagen i oktober år 2000 för omräkning av beloppet 95 euro enligt punkt 2. Det nuvarande undantaget skall ses över på nytt i den kommande rapporten som kommissionen enligt artikel 4 skall lägga fram."

2. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Vart fjärde år skall kommissionen förelägga rådet en rapport och, vid behov, ett förslag avseende de punktskatter som fastställs i detta direktiv och punktskattestrukturerna enligt artikel 16 i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(9). Rådet skall granska rapporten och förslaget och därpå, efter samråd med Europaparlamentet, enhälligt besluta om nödvändiga åtgärder. I kommissionens rapport och vid rådets granskning skall den inre marknadens korrekta funktion, realvärdet av punktskattenivåerna enligt artikel 2 beräknat enbart med avseende på inflationen och fördragets bredare syften beaktas."

Artikel 2

Direktiv 92/80/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.1 skall följande stycken läggas till: "Från och med den 1 juli 2002 skall den sammanlagda punktskatten för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter minst uppgå till 32 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 27 euro per kilogram.

Från och med den 1 juli 2003 skall den sammanlagda punktskatten för nedanstående produkter minst uppgå till följande skattesatser eller minimibelopp:

a) I fråga om cigarrer och cigariller: 5 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 11 euro per 1000 stycken eller per kilogram.

b) I fråga om finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter: 33 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 29 euro per kilogram.

c) I fråga om andra slag av röktobak: 20 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 20 euro per kilogram.

Från och med den 1 juli 2004 skall den sammanlagda punktskatten för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter minst uppgå till 36 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 32 euro per kilogram."

2. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Vart fjärde år skall kommissionen förelägga rådet en rapport och, vid behov, ett förslag om de skattesatser som fastställs i detta direktiv. Rådet skall granska rapporten och förslaget och därpå, efter samråd med Europaparlamentet, enhälligt besluta om nödvändiga åtgärder. I kommissionens rapport och vid rådets granskning skall den inre marknadens korrekta funktion, realvärdet av skattesatserna och fördragets bredare syften beaktas."

Artikel 3

Direktiv 95/59/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.3 och 3.4 skall ersättas med följande: "3) Tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket och med omblad, båda av rekonstituerad tobak, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 1, 2 g och om täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30o mot cigarrens längdaxel.

4) Tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak, som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 g och om omkretsen är minst 34 mm på minst en tredjedel av längden."

2. Artikel 16.5 skall ersättas med följande: "5. Medlemsstaterna får ta ut en minimipunktskatt på cigaretter, som säljs till ett lägre pris än detaljhandelspriset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin, förutsatt att denna punktskatt inte överstiger den punktskatt som tas ut på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Med avvikelse från punkt 1

- får Förbundsrepubliken Tyskland låta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 3.1 i detta direktiv träda i kraft senast den 1 januari 2008.

- får Konungariket Spanien och Republiken Grekland låta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 1.1 i detta direktiv (med beaktande av artikel 2.1 andra meningen i direktiv 92/79/EEG) senast den 1 januari 2008.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4. Medlemsstaterna skall överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2002.

På rådets vägnar

R. de Rato y Figaredo

Ordförande

(1) EGT C 186 E, 28.6.2001, s. 235.

(2) Yttrandet avgivet den 5 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 36, 8.2.2002, s. 111.

(4) EGT L 316, 31.10.1992, s. 8. Direktivet ändrat genom direktiv 1999/81/EEG (EGT L 211, 11.8.1999, s. 47).

(5) EGT L 316, 31.10.1992, s. 10. Direktivet ändrat genom direktiv 1999/81/EG

(6) EGT C 203, 30.6.1998, s. 16.

(7) EGT L 211, 11.8.1999, s. 47.

(8) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40. Direktivet ändrat genom direktiv 1999/81/EG.

(9) EGT L 291, 6.12.1995, s. 40. Direktivet ändrat genom direktiv 1999/81/EG (EGT L 211, 11.8.1999, s. 47).