Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varorEuropeiska unionens officiella tidning nr L 162 , 01/07/2003 s. 0005 - 0008Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG

av den 16 juni 2003

om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(4) skall alla varor som flyttas mellan medlemsstaternas territorier under punktskatteuppskov åtföljas av ett dokument som upprättas av avsändaren.

(2) Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov(5) fastställdes form och innehåll i det ledsagardokument som föreskrivs i direktiv 92/12/EEG.

(3) Det är nödvändigt att ha ett datoriserat system för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor som gör det möjligt för medlemsstaterna att i realtid följa dessa förflyttningar och att genomföra de kontroller som krävs, även kontroller under själva förflyttningen i den mening som avses i artikel 15 i direktiv 92/12/EEG.

(4) Inrättandet av ett datoriserat system bör även göra det möjligt att förenkla flyttningen av varor under punktskatteuppskov inom gemenskapen.

(5) Systemet för datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor inom gemenskapen (EMCS-systemet) bör vara kompatibelt och, såvitt det är möjligt ur teknisk synvinkel, slås ihop med det nya systemet för datorisering av transiteringar (NCTS), för att underlätta de administrativa förfarandena och handeln.

(6) För att genomföra detta beslut bör kommissionen samordna medlemsstaternas verksamheter för att se till att den inre marknaden fungerar väl.

(7) Med hänsyn till komplexiteten och omfattningen av ett sådant datoriserat system krävs mycket mer personalresurser och investeringar såväl på gemenskapsnivå som från medlemsstaternas sida. Det bör därför föreskrivas att kommissionen och medlemsstaterna tillhandahåller alla de resurser som behövs för att utveckla och installera systemet.

(8) Vid utvecklingen av de nationella delarna bör medlemsstaterna tillämpa de principer som fastslagits för system för elektronisk förvaltning och de bör behandla de ekonomiska aktörerna på samma sätt som inom andra områden där datasystem inrättas. I synnerhet bör de tillåta de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag verksamma inom denna sektor, att använda de nationella delarna till en så låg kostnad som möjligt och de bör främja alla åtgärder som syftar till att bevara deras konkurrenskraft.

(9) Det bör också anges vilken del av det datoriserade systemet som är gemenskapens del och vilka delar som inte ingår i gemenskapens del samt vilka uppgifter i samband med utveckling och installering av systemet som skall genomföras av kommissionen respektive medlemsstaterna. Kommissionen, biträdd av den relevanta kommittén, bör i detta avseende ha en viktig roll beträffande systemets samordning, organisation och förvaltning.

(10) Det bör fastställas metoder för utvärdering av genomförandet av det datoriserade systemet för kontroller av punktskattepliktiga varor.

(11) Finansieringen av systemet bör delas mellan gemenskapen och medlemsstaterna, och gemenskapens bidrag bör som sådant tas upp i Europeiska unionens allmänna budget.

(12) Inrättandet av det datoriserade systemet syftar till att stärka aspekterna på den inre marknaden i fråga om förflyttningar av punktskattepliktiga varor. Skattemässiga aspekter i fråga om förflyttningar av punktskattepliktiga varor bör belysas genom en ändring av direktiv 92/12/EEG. Detta beslut påverkar inte den rättsliga grunden för framtida ändringar av direktiv 92/12/EEG.

(13) Innan EMCS-systemet är i kraft, och med tanke på de problem som uppstått, bör kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, och med hänsyn tagen till synpunkterna från de berörda branscherna, se över möjligheterna att förbättra det nuvarande pappersbaserade systemet.

(14) I detta beslut fastställs, för hela den tid som det tar att utveckla och installera systemet, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(6).

(15) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Härmed inrättas ett datoriserat system för förflyttningar och kontroller av sådana punktskattepliktiga varor som avses i artikel 3.1 i direktiv 92/12/EEG (nedan kallat "det datoriserade systemet").

2. Det datoriserade systemet är avsett att

a) möjliggöra elektronisk överföring av det ledsagardokument som avses i förordning (EEG) nr 2719/92 samt förbättrad kontroll,

b) förbättra den inre marknadens funktion genom att förenkla förflyttning inom gemenskapen av varor med punktskatteuppskov, och genom att ge medlemsstaterna möjlighet att i realtid följa dessa förflyttningar och genomföra de kontroller som krävs.

Artikel 2

Medlemsstaterna och kommissionen skall inrätta det datoriserade systemet inom sex år från det att detta beslut har trätt i kraft.

Verksamheten med att inleda tillämpningen av det datoriserade systemet skall påbörjas senast tolv månader efter det att detta beslut har trätt i kraft.

Artikel 3

1. Det datoriserade systemet skall bestå av gemenskapens del och de delar som inte ingår i gemenskapens del.

2. Kommissionen skall se till att det i arbetet med gemenskapens del i det datoriserade systemet särskilt strävas efter att dels återanvända NCTS i största möjliga utsträckning, dels säkerställa att systemet är kompatibelt med NCTS och, om det är tekniskt möjligt, slås samman med detta i syfte att skapa ett integrerat datoriserat system som gör det möjligt att samtidigt kontrollera såväl förflyttningarna av punktskattepliktiga varor inom gemenskapen som förflyttningar av punktskattepliktiga varor och varor som är föremål för andra tullar och avgifter och som kommer från eller går till tredje land.

3. Gemenskapens del i det datoriserade systemet skall vara de gemensamma specifikationerna, de tekniska produkterna, tjänsterna inom Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet och de samordningstjänster som är gemensamma för alla medlemsstater, med uteslutande av variationer eller anpassningar av dessa som är avsedda att tillgodose nationella behov.

4. De delar i systemet som inte ingår i gemenskapens del skall vara de nationella specifikationerna, de nationella databaser som ingår i systemet, sammankopplingarna i nätverket mellan gemenskapens del och de delar som inte ingår i gemenskapens del samt den programvara och den utrustning som en medlemsstat anser nödvändig för att fullt ut kunna utnyttja systemet inom sin förvaltning.

Artikel 4

1. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 7.2, samordna de aspekter som rör installationen och driften av gemenskapens del och de delar som inte ingår i gemenskapens del i det datoriserade systemet, särskilt när det gäller

a) infrastrukturen och de instrument som behövs för att säkerställa systemets allmänna samtrafikförmåga och driftskompatibilitet,

b) utvecklingen av en säkerhetspolitik som skall motsvara högsta möjliga standard i syfte att hindra otillåten tillgång till uppgifter och garantera systemets integritet,

c) instrumenten för bearbetning av uppgifterna i bedrägeribekämpningssyfte.

2. För de ändamål som avses i punkt 1 skall kommissionen ingå de avtal som är nödvändiga för installation av gemenskapens del i det datoriserade systemet och i samarbete med medlemsstaterna, inom den kommitté som anges i artikel 7.1, utarbeta en övergripande plan och de förvaltningsplaner som är nödvändiga för att installera och driva systemet.

I den övergripande planen och i förvaltningsplanerna skall anges de uppgifter som kommissionen och varje medlemsstat skall ansvara för i inledningsskedet och därefter löpande. I förvaltningsplanerna skall det också anges inom vilken tid de uppgifter som krävs för fullföljande av varje projekt som anges i den övergripande planen skall vara avslutade.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att utföra de uppgifter i inledningsskedet och de löpande uppgifter som tilldelats dem inom de frister som fastställs i de förvaltningsplaner som avses i artikel 4.2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen rapportera om resultaten av varje uppgift och tidpunkten för deras slutförande. Kommissionen skall i sin tur underrätta den kommitté som avses i artikel 7.1 om detta.

2. Medlemsstaterna skall avhålla sig från att vidta åtgärder i samband med installationen eller driften av det datoriserade systemet som kan påverka systemets allmänna samtrafikförmåga och driftskompatibilitet eller allmänna funktionssätt.

En medlemsstat som önskar vidta en åtgärd som skulle kunna påverka antingen den allmänna samtrafikförmågan och driftskompatibiliteten eller det allmänna funktionssättet hos det datoriserade systemet skall först inhämta samtycke till åtgärden från kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

3. Medlemsstaterna skall regelbundet underrätta kommissionen om varje åtgärd som de har vidtagit för att deras respektive förvaltning skall kunna utnyttja det datoriserade systemet fullt ut. Kommissionen skall i sin tur underrätta den kommitté som avses i artikel 7.1 om detta.

Artikel 6

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut vad gäller installation och drift av det datoriserade systemet och för de frågor som avses i artikel 4.1 och i artikel 5.2 andra stycket skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2. Dessa genomförandeåtgärder skall inte påverka gemenskapsbestämmelserna om uppbörd och kontroll av indirekta skatter eller administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd i frågor som rör indirekt beskattning.

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för punktskatter, som inrättats genom artikel 24 i direktiv 92/12/EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

1. Kommissionen skall vidta alla övriga åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att de åtgärder som finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget genomförs på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

Kommissionen skall regelbundet, i samarbete med medlemsstaterna, församlade i den kommitté som avses i artikel 7.1, följa upp hur utvecklingen och installationen av det datoriserade systemet fortskrider i syfte att avgöra om de mål som eftersträvas i detta avseende uppnås och för att dra upp riktlinjer för hur åtgärderna för detta systems genomförande skall bli effektivare.

2. Kommissionen skall för den kommitté som avses i artikel 7.1 lägga fram en interimrapport om uppföljningsåtgärderna inom 30 månader efter det att detta beslut har trätt i kraft. Om det finns anledning till detta, skall det i rapporten anges metoder och kriterier för senare utvärderingar av hur det datoriserade systemet fungerar.

3. Efter utgången av den sexårsperiod som avses i artikel 2 första stycket skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om genomförandet av det datoriserade systemet. I denna rapport skall det bland annat anges metoder och kriterier för senare utvärderingar av hur det datoriserade systemet fungerar.

Artikel 9

De länder som har ansökt om medlemskap i Europeiska unionen skall av kommissionen underrättas om hur utvecklingen och installationen av det datoriserade systemet fortskrider och, om de så önskar, får de även delta i de försök som kommer att genomföras.

Artikel 10

1. Kostnaderna för inrättandet av det datoriserade systemet skall delas mellan gemenskapen och medlemsstaterna i enlighet med punkterna 2 och 3.

2. Gemenskapen skall stå för kostnaderna för utformning, inköp, installation och underhåll av gemenskapens del i det datoriserade systemet samt kostnaderna för den dagliga driften av gemenskapens del i de system som har installerats i kommissionens lokaler eller hos en av kommissionen utsedd underleverantör.

3. Medlemsstaterna skall stå för kostnaderna för inrättande och drift av de delar i systemet som inte ingår i gemenskapens del samt kostnaderna för den dagliga driften av gemenskapens del i de system som har installerats i deras lokaler eller hos en av den berörda medlemsstaten utsedd underleverantör.

Artikel 11

1. Finansieringsramen för genomförandet av det datoriserade systemet under den period som anges i artikel 2 första stycket skall vara 35 miljoner euro för Europeiska unionens allmänna budget.

De årliga anslagen, inbegripet anslag till systemets användning och drift efter ovannämnda period för genomförande, skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. Medlemsstaterna skall bedöma och tillhandahålla de budgetmedel och den personal som behövs för att fullgöra de förpliktelser som anges i artikel 5. Kommissionen och medlemsstaterna skall tillhandahålla den personal samt de budgetära och tekniska resurser som behövs för att genomföra och driva det datoriserade systemet.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Papandreou

Ordförande

(1) EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 372.

(2) EGT C 221, 17.9.2002, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 januari 2003 (EUT C 64 E, 18.3.2003, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 3 juni 2003.

(4) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/47/EG (EGT L 193, 29.7.2000, s. 73).

(5) EGT L 276, 19.9.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 2225/93 (EGT L 198, 7.8.1993, s. 5).

(6) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.