Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/18


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 878/2007/EG

av den 23 juli 2007

om ändring och förlängning av beslut nr 804/2004/EG om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 280,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen och medlemsstaterna har som mål att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens ekonomiska intressen, bl.a. smuggling och förfalskning av cigaretter. Alla tillgängliga medel måste användas för att nå detta mål, med bevarande av det sätt på vilket ansvaret för närvarande är fördelat mellan medlemsstaterna och gemenskapen.

(2)

Åtgärder för att informera bättre, undersöka, utbilda eller lämna tekniskt och vetenskapligt stöd bidrar avsevärt till att förbättra skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen.

(3)

Stöd till sådana initiativ genom bidrag har hittills gjort det möjligt att stärka gemenskapens och medlemsstaternas insatser för bedrägeribekämpning och skydd av gemenskapens ekonomiska intressen samt att uppfylla de mål som fastställdes för Herkulesprogrammet för perioden 2004–2006.

(4)

Enligt artikel 7 a i Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG (3) skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) om genomförandet av Herkulesprogrammet och det ändamålsenliga i att fortsätta programmet. I rapportens slutsatser framhålls att de mål som fastställdes för Herkulesprogrammet har uppfyllts. I rapporten rekommenderas även att programmet skall förlängas till att omfatta perioden 2007–2013.

(5)

För att konsolidera gemenskapens och medlemsstaternas åtgärder för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen, inbegripet kampen mot smuggling och förfalskning av cigaretter, bör det nya programmet omfatta alla operativa utgifter för kommissionens (Olafs) allmänna åtgärder för bedrägeribekämpning i en enda grundläggande rättsakt.

(6)

Beviljandet av bidrag och offentlig upphandling som syftar till att främja och genomföra programmet bör genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) och dess genomförandebestämmelser. Eftersom möjligheten att stödja initiativ genom att bevilja driftsstöd hittills inte har utnyttjats bör driftsstöd inte längre ingå i programmet.

(7)

De anslutande länderna och kandidatländerna bör kunna delta i Herkules II-programmet på grundval av ett samförståndsavtal, som bör upprättas i överensstämmelse med respektive ramavtal.

(8)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Beslut nr 804/2004/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Programmets mål

1.   Genom detta beslut inrättas ett gemenskapshandlingsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. Programmet skall kallas Herkules II-programmet (nedan kallat ’programmet’).

2.   Programmet skall främja åtgärder enligt de allmänna kriterierna i detta beslut. Det skall särskilt inriktas på följande mål:

a)

Förstärka det gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter, kommissionen och Olaf.

b)

Bygga nätverk i medlemsstaterna, de anslutande länderna och kandidatländerna – i enlighet med ett samförståndsavtal – samt underlätta utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis, med respekt för varje medlemsstats särskilda traditioner.

c)

Tillhandahålla tekniskt och operativt stöd åt medlemstaternas myndigheter med ansvar för brottsbekämpning i deras kamp mot olaglig gränsöverskridande verksamhet, med betoning på stöd åt tullmyndigheter.

d)

Utan att den operativa effektiviteten undergrävs eftersträva geografisk jämvikt genom att om möjligt engagera samtliga medlemsstater, anslutande länder och kandidatländer – i enlighet med ett samförståndsavtal – i de åtgärder som finansieras enligt programmet.

e)

Mångfaldiga och intensifiera åtgärderna på de områden som identifierats som de känsligaste, särskilt inom området smuggling och förfalskning av cigaretter.”

2.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 1a

Åtgärder

Programmet skall genomföras genom följande åtgärder inom området för skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen, inbegripet förebyggandet av och kampen mot smuggling och förfalskning av cigaretter:

a)

Tekniskt stöd till nationella myndigheter genom

i)

tillhandahållande av specifikt kunnande, specifik utrustning och specifika verktyg för informationsteknik (it) som underlättar gränsöverskridande samarbete och samarbete med Olaf,

ii)

stöd till gemensamma operationer,

iii)

ökat utbyte av personal.

b)

Utbildning, seminarier och konferenser som syftar till

i)

bättre förståelse av gemenskapsmekanismer och nationella mekanismer,

ii)

erfarenhetsutbyte mellan de berörda myndigheterna i medlemsstaterna, anslutningsländerna och kandidatländerna,

iii)

samordning av medlemsstaternas, anslutningsländernas, kandidatländernas och tredjeländers åtgärder,

iv)

spridning av kunskap, särskilt operativ kunskap,

v)

stöd till utpräglat profilerade forskningsverksamheter, inbegripet studier,

vi)

förbättring av samarbetet mellan praktiker och teoretiker,

vii)

ökning av medvetenheten hos domarkåren och andra rättsliga organisationer om skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen.

c)

Stöd genom att

i)

utveckla och tillhandahålla specifika databaser och it-verktyg som underlättar åtkomst till samt analys av data,

ii)

öka utbytet av data,

iii)

utveckla och tillhandahålla it-verktyg för utredningar, övervakning och underrättelsearbete.”

3.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Gemenskapsfinansiering

1.   Gemenskapsfinansieringen får ske på följande sätt i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002:

a)

Genom bidrag.

b)

Genom offentlig upphandling.

2.   För att kunna få gemenskapsbidrag för en åtgärd som syftar till skydd av gemenskapens ekonomiska intressen måste bidragsmottagarna följa bestämmelserna i detta beslut. Åtgärden måste vara förenlig med de principer som ligger till grund för gemenskapens verksamhet inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och beakta de särskilda kriterierna i meddelandet om ansökningsomgång, i enlighet med prioriteringarna i det årliga stödprogrammet, där de allmänna kriterierna i bilagan anges närmare.

3.   Finansiering från gemenskapen skall genom offentlig upphandling eller beviljande av bidrag, omfatta operativa utgifter i samband med åtgärder på området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

4.   De åtgärder som genomförs av enheter som kan få gemenskapsfinansiering (offentlig upphandling eller bidrag) genom programmet skall bestå av insatser vars syfte är att stärka gemenskapsåtgärderna för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och skall eftersträva mål av allmänt europeiskt intresse inom detta område eller ett mål som ansluter sig till Europeiska unionens politik inom detta område.”

4.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 2a

Organ berättigade till gemenskapsstöd

Följande organ skall vara berättigade till gemenskapsstöd enligt programmet:

a)

Alla nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat eller ett sådant land utanför gemenskapen som avses i artikel 3 som främjar förstärkning av gemenskapens åtgärder för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

b)

Alla forsknings- och undervisningsinstitut som varit juridiska personer i minst ett år, med säte och verksamhet i en medlemsstat eller ett sådant land utanför gemenskapen som avses i artikel 3 och främjar en förstärkning av gemenskapens åtgärder för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

c)

Alla icke vinstdrivande organ som varit juridiska personer i minst ett år, med säte och verksamhet i en medlemsstat eller ett sådant land utanför gemenskapen som avses i artikel 3 och främjar en förstärkning av gemenskapens åtgärder för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

Artikel 2b

Val av stödmottagare

De organ som enligt artikel 2a har rätt till bidrag för åtgärder skall väljas ut på grundval av en ansökningsomgång, i enlighet med prioriteringarna i det årliga stödprogrammet, vilket närmare anger de allmänna kriterierna i detta beslut. Bidrag som beviljas för en av programmet omfattad åtgärd skall uppfylla de allmänna kriterierna i detta beslut.

Artikel 2c

Kriterier för att bedöma ansökningar om bidrag

Ansökningar om bidrag för åtgärder skall bedömas med avseende på

a)

den föreslagna åtgärdens överensstämmelse med programmet,

b)

den föreslagna åtgärdens komplementaritet med övriga åtgärder som fått bidrag,

c)

den föreslagna åtgärdens genomförbarhet, dvs. de konkreta möjligheterna att genomföra den med hjälp av de föreslagna medlen,

d)

proportionaliteten mellan den föreslagna åtgärdens kostnad och de fördelar den medför,

e)

den föreslagna åtgärdens mervärde,

f)

bredden på den föreslagna åtgärdens målgrupp,

g)

den föreslagna åtgärdens gränsöverskridande och tvärvetenskapliga aspekter,

h)

den föreslagna åtgärdens geografiska räckvidd.

Artikel 2d

Utgifter som ger rätt till bidrag

I enlighet med artikel 2.4 skall bidragets belopp bestämmas enbart utifrån de bidragsberättigande utgifter som är nödvändiga för att åtgärden skall kunna genomföras.

Utgifter i samband med deltagande av företrädare för de Balkanländer som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i Sydösteuropa (6), Ryska federationen, de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (7) och vissa länder med vilka gemenskapen har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd i tullfrågor skall också berättiga till bidrag.

5.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt a skall ersättas med följande:

”a)

anslutande länder,”.

b)

Punkterna c och d skall ersättas med följande:

”c)

de kandidatländer som är associerade med Europeiska unionen på grundval av villkoren i de associeringsavtal eller tilläggsprotokoll till dessa om deltagande i gemenskapsprogram som har ingåtts med eller skall ingås med dessa länder.”

6.

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Genomförande

Gemenskapsfinansieringen skall genomföras i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.”

7.

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 led b skall ersättas med följande:

”b)

80 % av de stödberättigande utgifterna för utbildningsåtgärder, främjandet av utbyte av specialiserad personal och anordnandet av seminarier och konferenser, under förutsättning att det rör sig om de mottagare som nämns i artikel 2a a,”.

b)

Punkt 1 led c skall ersättas med följande:

”c)

90 % av de stödberättigande utgifterna för anordnandet av seminarier och konferenser och annat, under förutsättning att det rör sig om de mottagare som nämns i artikel 2a b och c.”

c)

Punkt 2 skall utgå.

8.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 5a

Kontroll och revision

1.   Mottagaren av bidrag skall i förekommande fall se till att handlingar som styrker utgifter och som befinner sig hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

2.   Kommissionen får, via sin egen personal eller något annat behörigt externt organ som den utsett, göra revision för att ta reda på hur gemenskapsfinansieringen använts. Revisionen får utföras under avtalets eller överenskommelsens hela löptid samt under fem år efter den sista betalningen. I förekommande fall kan revisionen leda till att kommissionen beslutar att återbetalning skall ske.

3.   Kommissionens personal och utomstående med fullmakt från kommissionen skall i lämplig omfattning ha rätt att få tillgång till platser och byggnader där åtgärden genomförs och till alla upplysningar, även i elektronisk form, som behövs för att utföra den revision som avses i punkt 2.

4.   Revisionsrätten och Olaf skall ha samma rättigheter, särskilt när det gäller rätten till tillgång, som de personer som avses i punkt 3.

5.   För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter skall kommissionen dessutom utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (8). Utredningar skall vid behov även utföras av Olaf i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (9).

9.

Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Programmet skall förlängas från och med den 1 januari 2007 och kommer att avslutas den 31 december 2013.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 2007–2013 skall vara 98 525 000 EUR.”

10.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

”Artikel 7

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen (Olaf) skall lämna årlig information om programmets resultat till Europaparlamentet och rådet. Information om överensstämmelse och komplementaritet med andra program och åtgärder på Europeiska unionens nivå skall ingå.

En oberoende utvärdering av programmets genomförande, inklusive en granskning av resultaten och om hur programmets mål har uppfyllts, skall genomföras senast den 31 december 2010.

Senast den 31 december 2014 skall kommissionen (Olaf) lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur programmets mål har uppfyllts.”

11.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 7a

Programförvaltning

På grundval av en analys av kostnadseffektiviteten får kommissionen anlita utomstående experter och använda sig av sådant tekniskt och administrativt stöd som inte inbegriper uppgifter för offentlig myndighet och som kommissionen lagt ut på entreprenad i form av tillfälliga tjänstekontrakt. Kommissionen får även finansiera undersökningar och organisera möten med experter för att underlätta genomförandet av programmet, och vidta sådana åtgärder beträffande information, offentliggörande och spridning som direkt kan kopplas till uppfyllandet av programmets mål.”

12.

Bilagan skall utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EUT C 302, 12.12.2006, s. 41.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 28 juni 2007.

(3)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 9.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(5)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien.

(7)  Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, den palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland.”

(8)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.”