Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007D1482.pdf

15.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1482/2007/EG

av den 11 december 2007

om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) och upphävande av beslut nr 2235/2002/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 888/98/EG av den 30 mars 1998 om antagande av gemenskapens åtgärdsprogram för att förbättra systemen för indirekt beskattning på den inre marknaden (Fiscalis-programmet) (3) (nedan kallat ”2002 års program”) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalis-programmet 2003–2007) (4) (nedan kallat ”2007 års program”) har i betydande utsträckning bidragit till att fördragets mål uppnåtts. Det är därför lämpligt att fortsätta den verksamhet som inletts under dessa program. Det program som inrättas genom detta beslut (nedan kallat ”programmet”) bör pågå under en period på sex år, så att det är anpassat till den fleråriga budgetram som ingår i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (5).

(2)

På den inre marknaden är en effektiv, enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av gemenskapsrätten av avgörande betydelse för skattesystemens funktion, i synnerhet för att skydda nationella ekonomiska intressen genom att skatteundandragande och skattefusk bekämpas, genom att snedvridning av konkurrensen undviks och genom att bördan för förvaltningar och beskattningsbara personer minskas. Att uppnå en sådan effektiv, enhetlig och ändamålsenlig tillämpning av gemenskapsrätten är en fråga för gemenskapen i partnerskap med medlemsstaterna. Ett effektivt och ändamålsenligt samarbete mellan de nuvarande och eventuella framtida medlemsstaterna och mellan dessa och kommissionen är en avgörande förutsättning för att skattesystemen ska fungera och för att bekämpa bedrägeri. Programmet bör också bidra till att identifiera lagstiftning och förvaltningsmetoder som kan försvåra samarbetet samt åtgärder som kan vidtas för att undanröja hinder för sådant samarbete.

(3)

För att stödja kandidatländernas anslutningsprocess bör man ställa konkreta medel till deras förfogande så att deras skatteförvaltningar i full utsträckning kan ta sig an de uppgifter som krävs enligt gemenskapslagstiftningen så snart länderna har anslutit sig. Programmet bör därför öppnas för kandidatländer. Potentiella kandidatländer bör behandlas på ett liknande sätt.

(4)

De transeuropeiska datoriserade system för säker kommunikation och säkert informationsutbyte som finansierats genom 2007 års program är av stor betydelse för att förstärka skattesystemen inom gemenskapen och bör därför finansieras även framöver. Det bör dessutom vara möjligt att i programmet ta med ytterligare skatterelaterade system för informationsutbyte, som systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS), inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (6) och andra system som krävs för de syften som avses i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (7).

(5)

Gemenskapens erfarenheter från 2002 och 2007 års program visar att åtgärder för att låta tjänstemän från olika nationella förvaltningar delta tillsammans i yrkesrelaterade verksamheter som arbetsbesök, seminarier, projektgrupper och multilaterala kontroller bidrar till att målen i sådana program uppnås. Dessa verksamheter bör följaktligen fortsätta. Det bör även i fortsättningen vara möjligt att utveckla nya former av verksamheter som mera effektivt motsvarar de behov som kan uppkomma.

(6)

Erfarenheterna från 2002 och 2007 års program visar att ett samordnat utarbetande och genomförande av ett gemensamt utbildningsprogram bidrar väsentligt till att målen i sådana program uppnås, särskilt genom att man uppnår en hög kunskapsnivå när det gäller gemenskapslagstiftningen. De möjligheter som skapas genom en elektronisk inlärningsmiljö bör undersökas till fullo i detta sammanhang.

(7)

Tjänstemän verksamma inom skatteområdet behöver en tillräcklig nivå av språklig kompetens för att kunna samarbeta och delta i programmet. Det bör vara de deltagande länderna som ansvarar för att deras tjänstemän får den nödvändiga språkutbildningen.

(8)

Möjlighet bör ges att organisera vissa verksamheter tillsammans med experter, exempelvis tjänstemän, i tredjeländer eller företrädare för internationella organisationer.

(9)

Utvärderingen av 2007 års program efter halva programtiden har bekräftat att den information som blir följden av programverksamheterna bör göras tillgänglig för samtliga deltagande länder och kommissionen.

(10)

Även om huvudansvaret för att målen för programmet uppnås ligger på de deltagande länderna, behövs gemenskapsåtgärder för att samordna verksamheterna enligt programmet samt tillhandahålla en infrastruktur och ge de impulser som behövs.

(11)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(12)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning för budgetmyndigheten inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

(13)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Fiscalis 2013-programmet

1.   Ett flerårigt åtgärdsprogram på gemenskapsnivå (Fiscalis 2013-programmet) (nedan kallat ”programmet”) för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden, ska införas för perioden 1 januari 2008–31 december 2013.

2.   Programmet ska omfatta följande verksamheter:

a)

System för kommunikation och informationsutbyte.

b)

Multilaterala kontroller enligt definitionen i artikel 2.4.

c)

Seminarier och projektgrupper.

d)

Arbetsbesök.

e)

Utbildningsverksamhet.

f)

Andra liknande verksamheter som krävs för att programmets mål ska uppnås.

Deltagande i de verksamheter som avses i led b till f ska vara frivilligt.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   beskattning: följande skatter i de länder som deltar i programmet, i enlighet med vad som anges i artikel 3.1:

2.   förvaltningar: de offentliga myndigheter och andra organ i de deltagande länderna som ansvarar för skatteförvaltning och skatterelaterad verksamhet.

3.   tjänsteman: en anställd vid en förvaltning.

4.   multilateral kontroll: samordnad kontroll av skyldigheten att betala för en eller flera skattskyldiga personer som har förbindelser med varandra, vilken organiseras av två eller fler deltagande länder som har gemensamma eller kompletterande intressen, varav åtminstone en medlemsstat.

Artikel 3

Deltagande i programmet

1.   De deltagande länderna är medlemsstaterna och de länder som avses i punkt 2.

2.   Programmet ska vara öppet för deltagande av följande länder:

a)

Kandidatländer som omfattas av en strategi inför anslutningen, i enlighet med de allmänna principer och villkor för dessa länders deltagande i gemenskapsprogram som fastställs i gällande ramavtal och beslut av associeringsrådet.

b)

Potentiella kandidatländer, i enlighet med de bestämmelser som ska fastställas med dessa länder efter det att ramavtal om deras deltagande i gemenskapens program har ingåtts.

3.   Deltagande länder ska företrädas av tjänstemän.

Artikel 4

Mål

1.   Programmets övergripande mål ska vara att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden genom att öka samarbetet mellan de deltagande länderna, deras förvaltningar och tjänstemän.

2.   Programmet ska ha följande särskilda mål:

a)

I fråga om mervärdesskatt och punktskatter

i)

att genomföra ett effektivt, ändamålsenligt och omfattande informationsutbyte och administrativt samarbete,

ii)

att ge tjänstemän möjlighet att uppnå en hög kunskapsnivå när det gäller gemenskapsrätten och dess genomförande i medlemsstaterna, och

iii)

att sörja för att de administrativa förfarandena kontinuerligt förbättras, med beaktande av förvaltningarnas och de beskattningsbara personernas behov, genom utveckling och spridning av god förvaltningssed.

b)

I fråga om skatter på inkomst och kapital

i)

att genomföra ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte och administrativt samarbete, inklusive spridning av god förvaltningssed, och

ii)

att ge tjänstemän möjlighet att uppnå en hög kunskapsnivå när det gäller gemenskapsrätten och dess genomförande i medlemsstaterna.

c)

I fråga om beskattning av försäkringspremier, att förbättra samarbetet mellan förvaltningarna och se till att de gällande bestämmelserna efterlevs bättre.

d)

I fråga om kandidatländer och potentiella kandidatländer, att tillgodose dessa länders särskilda behov så att de vidtar de nödvändiga anslutningsåtgärderna i fråga om skattelagstiftning och förvaltningskapacitet.

Artikel 5

Arbetsprogram och indikatorer

Kommissionen ska för varje år anta ett arbetsprogram i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2. Arbetsprogrammet ska baseras på en tidtabell med verksamheter som planeras för det aktuella budgetåret och den förväntade uppdelningen av de ekonomiska medlen. Arbetsprogrammet ska offentliggöras på kommissionens webbsida.

Arbetsprogrammet ska innehålla indikatorer för de särskilda mål för programmet som anges i artikel 4.2, vilka ska användas i utvärderingen efter halva programtiden och efter programmets slut i enlighet med artikel 19.

KAPITEL II

PROGRAMMETS VERKSAMHETER

Artikel 6

System för kommunikation och informationsutbyte

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att de system för kommunikation och informationsutbyte som avses i punkt 2 är operativa.

2.   System för kommunikation och informationsutbyte ska omfatta följande:

a)

Gemensamma kommunikationsnätet/gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI).

b)

Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES).

c)

Punktskattesystem.

d)

Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS).

e)

Övriga nya skatterelaterade system för kommunikation och informationsutbyte som utarbetats inom ramen för gemenskapens lagstiftning och som omfattas av det arbetsprogram som avses i artikel 5.

3.   Gemenskapsdelarna av systemen för kommunikation och informationsutbyte ska omfatta datorutrustning, programvara och nätverkslänkar som är gemensamma för alla medlemsstater.

Kommissionen ska för gemenskapens räkning ingå nödvändiga avtal för att säkerställa driften av dessa delar.

4.   De delar som inte är gemenskapsdelar (”icke-gemenskapsdelarna”) av systemen för kommunikation och informationsutbyte ska omfatta de nationella databaser som ingår i dessa system, nätverkslänkarna mellan gemenskapsdelarna och icke-gemenskapsdelarna samt sådan programvara och datorutrustning som varje medlemsstat bedömer lämplig för att systemen ska fungera till fullo inom det landets förvaltning.

Medlemsstaterna ska se till att icke-gemenskapsdelarna är operativa och att de är driftskompatibla med gemenskapsdelarna.

5.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna samordna de aspekter av införandet av och funktionssättet hos gemenskapsdelarna och icke-gemenskapsdelarna av systemen och infrastrukturen som avses i punkt 2 som krävs för att se till att dessa system är funktionsdugliga och sammanlänkade samt kontinuerligt förbättras. Medlemsstaterna ska respektera de tidtabeller och tidsfrister som fastställs i detta syfte.

Artikel 7

Multilaterala kontroller

Deltagande länder ska bland de multilaterala kontroller som de organiserar, välja ut dem vars kostnader ska bäras av gemenskapen i enlighet med artikel 14. Efter varje sådan kontroll ska en utvärderingsrapport överlämnas till kommissionen.

Artikel 8

Seminarier och projektgrupper

Kommissionen och de deltagande länderna ska tillsammans organisera seminarier och projektgrupper.

Artikel 9

Arbetsbesök

1.   De deltagande länderna får organisera arbetsbesök för tjänstemän. Arbetsbesöken ska inte överstiga en månad. Varje arbetsbesök ska vara inriktat på en särskild yrkesverksamhet och vara tillräckligt förberett och kontrollerat och ska efter besökets slut utvärderas av de berörda tjänstemännen och förvaltningarna.

2.   De deltagande länderna ska ge besökande tjänstemän möjlighet att aktivt delta i värdförvaltningens verksamhet. I detta syfte ska besökande tjänstemän bemyndigas att i enlighet med värdlandets rättssystem utföra arbete som sammanhänger med de uppgifter som värdlandets förvaltning har anförtrott dem.

3.   Under arbetsbesöken ska de besökande tjänstemännens civilrättsliga ansvar vid utförandet av arbetsuppgifterna behandlas på samma sätt som när det gäller värdlandets egna tjänstemän. För besökande tjänstemän ska samma sekretess- och insynsregler som gäller för värdlandets tjänstemän.

Artikel 10

Utbildningsverksamhet

1.   De deltagande länderna ska i samarbete med kommissionen främja ett strukturerat samarbete mellan nationella utbildningsorgan och tjänstemän med ansvar för utbildning inom skatteförvaltning och särskilt

a)

utveckla existerande utbildningsprogram och vid behov utarbeta nya program för att skapa en gemensam grundläggande utbildning för tjänstemännen, så att de kan uppnå den yrkeskompetens och fackkunskap som krävs,

b)

när så är lämpligt göra utbildningskurser inom skatteområdet tillgängliga för tjänstemän från alla deltagande länder då kurserna tillhandahålls av ett deltagande land för de egna tjänstemännen,

c)

utveckla, när så är lämpligt, nödvändiga redskap för gemensam utbildning i skattefrågor.

2.   De deltagande länderna ska, när så är lämpligt, integrera de gemensamt utvecklade utbildningsprogram som avses i punkt 1 a i de nationella utbildningsprogrammen.

De deltagande länderna ska se till att deras tjänstemän får nödvändig grund- och vidareutbildning för att uppnå den gemensamma yrkeskompetens och fackkunskap som avses i utbildningsprogrammen och att dessa tjänstemän får den språkutbildning som krävs för att de ska uppnå tillräcklig språkkompetens för att kunna delta i programmet.

Artikel 11

Deltagande i programverksamheter

Experter, exempelvis företrädare för internationella organisationer och tjänstemän från tredjeländer får delta i programverksamheter närhelst detta är nödvändigt för att uppnå de mål som anges i artikel 4.

Artikel 12

Informationsdelning

Information som är resultatet av de programverksamheter som avses i artikel 1.2 ska spridas bland de deltagande länderna och kommissionen i den mån detta bidrar till att programmets mål uppnås.

KAPITEL III

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 13

Finansieringsram

1.   Finansieringsramen för genomförande av detta program för tiden 1 januari 2008–31 december 2013 ska vara 156 900 000 EUR.

2.   De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för den fleråriga budgetramen, i enlighet med punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

Artikel 14

Kostnader

1.   De kostnader som är nödvändiga för genomförandet av programmet ska delas mellan gemenskapen och de deltagande länderna i enlighet med punkterna 2–6.

2.   Gemenskapen ska stå för följande:

a)

Kostnader för inköp, utveckling, installation, underhåll och löpande drift av de gemenskapsdelar av systemen för kommunikation och informationsutbyte som avses i artikel 6.3.

b)

Kostnader för resor och uppehälle som uppkommer för tjänstemän från de deltagande länderna i samband med verksamheter som avser multilaterala kontroller, arbetsbesök, seminarier och projektgrupper.

c)

Kostnader för att organisera seminarier.

d)

Kostnader för resor och uppehälle för experter som deltar i verksamheter på sätt som avses i artikel 11.

e)

Kostnader för inköp, utveckling, installation och underhåll av utbildningssystem och utbildningsmoduler, i den mån dessa är gemensamma för alla deltagande länder.

f)

Kostnader för andra verksamheter som avses i artikel 1.2 f, dock upp till högst fem procent av den totala kostnaden för programmet.

3.   De deltagande länderna ska samarbeta med kommissionen för att se till att anslagen används enligt principen om en sund ekonomisk förvaltning.

Kommissionen ska, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (14) (nedan kallad ”budgetförordningen”), fastställa regler för betalningen av utgifter och ska underrätta de deltagande länderna om dessa regler.

4.   Kommissionen ska anta de åtgärder som kan krävas för att förvalta programmets budget i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2.

5.   Finansieringsramen för programmet får också omfatta utgifter för sådana berednings-, uppföljnings-, kontroll-, revisions- och utvärderingsåtgärder som direkt krävs för programmets förvaltning och för förverkligandet av dess mål, särskilt undersökningar, möten, informationsåtgärder och publikationer, utgifter för datornät för informationsutbyte samt alla övriga utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen kan ha för programmets förvaltning.

Andelen administrativa utgifter får i regel inte överskrida 5 procent av den totala kostnaden för programmet, inklusive de administrativa utgifter som kommissionen står för.

6.   De deltagande länderna ska stå för följande:

a)

Kostnader för inköp, utveckling, installation, underhåll och löpande drift av icke-gemenskapsdelarna av de system för kommunikation och informationsutbyte som avses i artikel 6.4.

b)

Kostnader för grundutbildning och vidareutbildning av landets egna tjänstemän, inbegripet språkutbildning.

Artikel 15

Tillämpning av budgetförordningen

Budgetförordningen ska tillämpas på all finansiering som avses i artiklarna 108–120 i den förordningen och som beviljas enligt detta beslut. Framför allt ska en i förväg upprättad skriftlig överenskommelse enligt artikel 108 i budgetförordningen och dess detaljerade genomförandebestämmelser ingås med mottagarna som ska samtycka till att revisionsrätten granskar användningen av de beviljade medlen. Dessa kontroller får ske utan förvarning.

Artikel 16

Finansiell kontroll

Finansieringsbeslut och avtal eller kontrakt som följer av detta beslut ska omfattas av finansiell kontroll och, vid behov, revision på platsen av kommissionen, särskilt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och av revisionsrätten.

KAPITEL IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av ”Fiscaliskommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som anges i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 18

Uppföljning

De deltagande länderna och kommissionen ska tillsammans fortlöpande följa upp programmet.

Artikel 19

Utvärdering efter halva programtiden och efter programmets slut

1.   Programmet ska utvärderas dels efter halva programtiden, dels efter programmets slut; utvärderingarna ska genomföras under kommissionens ansvar på grundval av de rapporter som avses i punkt 2 och annan relevant information. Programmet ska utvärderas mot bakgrund av de mål som anges i artikel 4.

Utvärderingen efter halva programtiden ska omfatta en granskning av resultaten av de åtgärder som genomförts under programmets första hälft, varvid deras effektivitet och ändamålsenlighet ska beaktas, samt en prövning av om de mål som fastställdes för programmet fortfarande är relevanta och en granskning av programverksamheternas effekter. Dessutom ska anslagsutnyttjandet samt framstegen i uppföljning och genomförande bedömas.

Utvärderingen efter programmets slut ska främst inriktas på att bedöma programverksamheternas effektivitet och ändamålsenlighet. Utvärderingarna efter halva programtiden och efter programmets slut ska offentliggöras på kommissionens webbsida.

2.   De deltagande länderna ska lämna följande utvärderingsrapporter till kommissionen:

a)

Senast den 31 mars 2011 en utvärderingsrapport efter halva programtiden om programmets relevans, effektivitet och ändamålsenlighet.

b)

Senast den 31 mars 2014 en slutgiltig utvärderingsrapport inriktad på programmets effektivitet och ändamålsenlighet.

3.   På grundval av de rapporter som avses i punkt 2 och annan relevant information ska kommissionen lämna följande rapporter till Europaparlamentet och rådet:

a)

Senast den 31 juli 2011 en utvärderingsrapport efter halva programtiden samt ett meddelande där den redovisar sin syn på om det är önskvärt att programmet fortsätter, vid behov åtföljt av ett förslag.

b)

Senast den 31 juli 2014 en slutgiltig utvärderingsrapport.

Dessa rapporter ska även överlämnas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för kännedom.

Artikel 20

Upphävande

Beslut nr 2235/2002/EG ska upphöra att gälla den 1 januari 2008.

Finansiella åtaganden som berör verksamhet inom ramen för det beslutet ska emellertid även fortsättningsvis styras av det beslutet, fram till dess att verksamheten avslutats.

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Artikel 22

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg 11 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

M. LOBO ANTUNES

Ordförande


(1)  EUT C 93, 27.4.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 20 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 22 november 2007.

(3)  EGT L 126, 28.4.1998, s. 1.

(4)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.

(7)  EUT L 157, 26.6.2003, s. 38. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 129).

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21). Direktivet senast ändrat genom 2005 års anslutningsakt.

(10)  Rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (EGT L 291, 6.12.1995, s. 40). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/10/EG (EGT L 46, 16.2.2002, s. 26).

(11)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/75/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 100).

(12)  Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och försäkringspremier (EGT L 336, 27.12.1977, s. 15). Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/98/EG.

(13)  Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (EGT L 73, 19.3.1976, s. 18). Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(14)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).