Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

27.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/31


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 november 2013

om bemyndigande för Rumänien att fortsätta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(2013/676/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 13 mars 2013 ansökte Rumänien om en förlängning av en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG beträffande leverans av trävaror.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Rumäniens ansökan genom en skrivelse av den 17 juni 2013. Genom en skrivelse av den 18 juni 2013 underrättade kommissionen Rumänien om att alla nödvändiga uppgifter förelåg för att handlägga ansökan.

(3)

Enligt huvudregeln i artikel 193 i direktiv 2006/112/EG ska den beskattningsbara person som levererar varor eller tillhandahåller tjänster betala mervärdesskatten till skattemyndigheterna.

(4)

Genom rådets genomförandebeslut 2010/583/EU (2) bemyndigades Rumänien att tillämpa en avvikande åtgärd i enlighet med artikel 395 i direktiv 2006/112/EG för att utse mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatten vid leverans av trävaror av beskattningsbara personer.

(5)

Före det tidigare bemyndigandet att tillämpa omvänd skatteskyldighet på leverans av trävaror hade det uppstått problem på virkesmarknaden i Rumänien på grund av marknadens och de berörda företagens särskilda karaktär. Det finns ett stort antal små företag som det har varit svårt för de rumänska myndigheterna att kontrollera. Att utse mottagaren som betalningsskyldig för mervärdesskatten medförde enligt de rumänska myndigheterna att vissa typer av skatteflykt och skatteundandragande inom denna sektor förhindrades och är därför fortfarande motiverat.

(6)

Åtgärden står i proportion till de eftersträvade målen eftersom avsikten inte är att den ska tillämpas generellt utan endast på mycket särskilda verksamheter i en sektor där avsevärda problem förekommer när det gäller skatteflykt eller skatteundandragande.

(7)

Åtgärden bör enligt kommissionens uppfattning inte ha någon negativ inverkan när det gäller att förebygga bedrägeri i detaljhandelsledet eller i andra sektorer eller andra medlemsstater.

(8)

Bemyndigandet bör vara tidsbegränsat fram till och med den 31 december 2016.

(9)

Om Rumänien ansöker om en ytterligare förlängning efter 2016 ska en rapport lämnas in tillsammans med ansökan om förlängning till kommissionen senast den 1 april 2016. Mot bakgrund av erfarenheterna fram till den dagen ska en bedömning göras om avvikelsen fortfarande är motiverad.

(10)

Avvikelsen har ingen negativ inverkan på de delar av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom avvikelse från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas härmed Rumänien att till och med den 31 december 2016 som betalningsskyldig för mervärdesskatt utse den beskattningsbara person till vilken de varor eller tjänster som avses i artikel 2 i detta beslut levereras respektive tillhandahålls.

Artikel 2

Den avvikelse som avses i artikel 1 ska tillämpas på leverans av trävaror av beskattningsbara personer, inbegripet timmer på rot, rundvirke eller kluven ved, brännvirke, trävaror samt kantat eller flisat trä och trä i obearbetat, bearbetat eller halvförädlat skick.

Artikel 3

En ansökan om förlängning av den åtgärd som föreskrivs i detta beslut ska lämnas till kommissionen senast den 1 april 2016 och ska åtföljas av en rapport som innehåller en bedömning av åtgärdens effektivitet och en bedömning av risken för bedrägeri i träsektorn.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2013.

På rådets vägnar

R. ŠADŽIUS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2010/583/EU av den 27 september 2010 om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 256, 30.9.2010, s. 27).