Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 11 december 2013

om avslag på Ungerns ansökan om att införa en särskild åtgärd enligt en mekanism för snabba insatser som avviker från artikel 193 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

[delgivet med nr C(2013) 9007]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(2013/769/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 199b, och

av följande skäl:

(1)

Genom en underrättelse som registrerades hos kommissionen den 27 november 2013 ansökte Ungern om tillstånd att införa en särskild åtgärd enligt en mekanism för snabba insatser som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG.

(2)

Enligt underrättelsen har det kommit till de nationella myndigheternas kännedom att ett antal handlare ägnar sig åt skatteundandragande genom att inte betala mervärdesskatt till de behöriga skattemyndigheterna.

(3)

Den åtgärd som ansökan gäller består i att i stället för leverantören utse den beskattningsbara person till vilken varorna, i detta fall socker, levereras som betalningsskyldig för mervärdesskatt.

(4)

Den 4 december 2013 underrättade kommissionen medlemsstaterna om att den hade erhållit alla nödvändiga uppgifter för behandlingen av ansökan.

(5)

Av de detaljerade uppgifter som lämnats av Ungern om bedrägeri inom denna sektor framgår tydligt att bedrägeri förekom i betydande omfattning redan 2011 och 2012.

(6)

Det har därför fastställts att det bedrägeri som upptäckts inte är av plötslig art i den mening som avses i artikel 199b i direktiv 2006/112/EG.

(7)

Den avvikelse som ansökan gäller bör därför inte beviljas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ungern får inte införa den särskilda åtgärd enligt en mekanism för snabba insatser som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG och som dess ansökan gäller.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2013.

På kommissionens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.