Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/1


RÅDETS BESLUT nr 376/2014/EU

av den 12 juni 2014

om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2009/831/EG (1), som antogs på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget (nu artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)), fick Portugal tillstånd att till och med den 31 december 2013 tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställdes och konsumerades där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställdes och konsumerades där vilken fick vara lägre än minimipunktskattesatsen för alkohol enligt direktiv 92/84/EEG (2) men inte mer än 75 % lägre än den normala nationella punktskatten för alkohol.

(2)

De portugisiska myndigheterna begärde den 30 juli 2013 att kommissionen skulle lägga fram ett förslag till rådsbeslut om förlängning av beslut 2009/831/EG på samma villkor till och med den 31 december 2020. Denna begäran ändrades den 19 november 2013 när Portugal begärde en förlängning av beslut 2009/831/EG med sex månader till och med den 30 juni 2014 – så att beslutet upphör att gälla samtidigt som de nuvarande riktlinjerna för statligt regionalstöd upphör att gälla – och ett nytt tillstånd att tillämpa en nedsatt punktskattesats, under perioden 1 juli 2014–31 december 2020.

(3)

För att undvika att äventyra de berörda yttersta randområdenas utveckling är det berättigat att bevilja ett nytt tillstånd. Med hänsyn till svårigheterna att exportera de berörda produkterna är de regionala marknaderna den enda avsättningsmöjligheten.

(4)

I de autonoma regionerna Madeira och Azorerna är råvaror från jordbruket dyrare än under normala produktionsvillkor, till följd av jordbruksföretagens ringa storlek, fragmenterade karaktär och låga grad av mekanisering. Vad beträffar Madeira är dessutom produktionsvolymen från bearbetning av sockerrör lägre än i andra yttersta randområden, till följd av terrängförhållanden, klimat, jordmån och hantverksmässig produktion. Transporten till öarna av vissa råvaror och förpackningsmaterial som inte produceras lokalt medför extrakostnader, jämfört med att transportera enbart den färdiga produkten. Vad beträffar Azorerna är ökaraktären dubbel, eftersom öarna är spridda över ett stort område. Transport och installering av utrustning i dessa avlägsna öregioner medför också extrakostnader. Detsamma gäller vissa nödvändiga resor och transporter till fastlandet. Extrakostnader uppstår också för lagring av de färdiga produkterna, eftersom den lokala konsumtionen inte förbrukar produkterna så snart de är färdiga utan sträcker sig över hela året. De regionala marknadernas ringa storlek höjer kostnaderna per enhet på olika sätt, särskilt genom det ogynnsamma förhållandet mellan fasta kostnader och produktionsvolym, både i fråga om utrustning och åtgärder för att uppfylla miljönormer. Romproducenter i Madeira måste behandla avfall från bearbetning av sockerrör, medan producenter i andra regioner kan återvinna detta avfall. Regionernas producenter bär också sådana extrakostnader som bärs generellt av de lokala ekonomierna, i synnerhet högre arbetskrafts- och energikostnader.

(5)

De utförliga beräkningarna i den rapport som avses i artikel 4 i beslut 2009/831/EG visar att en nedsättning av punktskatten med 75 % inte helt och hållet utjämnar den konkurrensnackdel som destillerade alkoholdrycker som framställs i Madeira och Azorerna har på grund av högre framställnings- och saluföringskostnader. Det bör därför även fortsättningsvis ges tillstånd för en nedsättning av punktskatten till den begärda nivån.

(6)

En noggrann undersökning av situationen bekräftar att det är nödvändigt att tillmötesgå Portugals begäran, för att säkerställa att alkoholindustrin bevaras i de berörda yttersta randområdena.

(7)

Eftersom skatteförmånen begränsas till konsumtion i de berörda regionerna och inte går utöver vad som krävs för att uppväga extrakostnaderna och eftersom de berörda produktionsvolymerna är blygsamma, undergräver åtgärden inte integriteten och sammanhanget hos unionens rättsordning.

(8)

Det bör ställas krav på en halvtidsrapport så att kommissionen kan bedöma om villkoren för beviljandet av det undantag som avses ovan fortfarande är uppfyllda.

(9)

Detta beslut påverkar inte den eventuella tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 110 i EUF-fördraget ges Portugal härmed tillstånd att tillämpa en punktskattesats som är lägre än den fulla skattesats för alkohol som fastställs i artikel 3 i rådets direktiv 92/84/EEG i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där.

Artikel 2

Det undantag som avses i artikel 1 ska endast omfatta följande produkter:

1.

I Madeira

a)

Rom enligt definitionen i kategori 1 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (3) med den geografiska beteckningen ”Rum da Madeira” i kategori 1 i bilaga III till förordningen.

b)

Likör och ”Crème de” enligt definitionen i kategori 32 respektive 33 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 framställd av regionala frukter eller växter.

2.

I Azorerna

a)

Likör och ”Crème de” enligt definitionen i kategori 32 respektive 33 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 framställd av regionala frukter eller råvaror.

b)

Eau-de-vie framställd av vin eller druvrester med de egenskaper som anges i kategorierna 4 och 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008.

Artikel 3

Den nedsatta punktskattesatsen för de produkter som avses i artikel 1 får vara lägre än den minimipunktskattesats för alkohol som fastställs i direktiv 92/84/EEG men inte mer än 75 % lägre än den normala nationella punktskatten för alkohol.

Artikel 4

Senast den 30 september 2017 ska Portugal skicka en rapport till kommissionen som gör det möjligt för denna att bedöma om de skäl som rättfärdigade beviljandet av den nedsatta skattesatsen fortfarande är förhanden.

Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2014 till och med den 31 december 2020.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2014.

På rådets vägnar

Y. MANIATIS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2009/831/EG av den 10 november 2009 om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (EUT L 297, 13/11/2009, s. 9).

(2)  Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31/10/1992, s. 29).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).