Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/4


RÅDETS BESLUT nr 377/2014/EU

av den 12 juni 2014

om AIEM-skatten som är tillämplig på Kanarieöarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska rådet med beaktande av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena, vilken förvärras av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden och ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, besluta om specifika åtgärder för att särskilt fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den gemensamma politiken.

(2)

Det bör därför beslutas om specifika åtgärder för att fastställa villkoren för hur EUF-fördraget ska tillämpas beträffande dessa områden. Sådana åtgärder ska beaktande dessa områdens särdrag och särskilda begränsningar, utan att undergräva integriteten och sammanhanget hos unionsrätten, inklusive den inre marknaden och den gemensamma politiken.

(3)

Dent största olägenheten för Kanarieöarna är att deras ekonomi är kraftigt beroende av tjänstesektorn, särskilt turismnäringen, i kombination med att industriproduktionen är en liten andel av öarnas BNP.

(4)

För det andra har det konstaterats att öarnas isolering försvårar den fria rörligheten för personer, varor och tjänster. Beroendet av vissa transportmedel, flyg- och sjötransporter, förstärks av att det är transportmedel för vilka liberaliseringen är ofullständig. Vidare är produktionskostnaderna högre eftersom det rör sig om transportmedel som är mindre effektiva och är dyrare än vägtransporter eller järnvägstransporter.

(5)

Öarnas isolering leder även till högre produktionskostnader vilket förklaras av råvaru- och energiberoendet, behovet av lagerhållning och svårigheterna i fråga om tillförseln av produktionsutrustning.

(6)

Marknadens begränsade storlek och den låga exportverksamheten, ögruppens geografiska splittring, samt skyldigheten att bibehålla diversifierade produktionsserier med små volymer för att tillgodose behoven på en liten marknad begränsar möjligheterna att uppnå skalfördelar i produktionen.

(7)

Det är ofta svårare eller mer kostsamt för företag att få underhållstjänster och andra specialisttjänster utförda, att finna lämpliga utbildningar för ledare och tekniker och att lägga ut tillverkning på underleverantörer, eller att främja expansion på marknader utanför Kanarieöarna. Begränsningarna i urvalet i fråga om distributionssätt leder till att företag håller för stora lager.

(8)

På miljöområdet ger bortskaffandet av industriavfall och reningen av giftigt avfall upphov till högre miljökostnader. Dessa kostnader förklaras av att det saknas återvinningsanläggningar, utom för vissa produkter, och att avfall måste transporteras till fastlandet och att giftigt avfall måste behandlas på annan plats än på Kanarieöarna.

(9)

Med beaktande av det som anges ovan och av de spanska myndigheternas begäran till kommissionen av den 4 mars 2013 bör bemyndigandet om tillämpningen av en skatt på produkter upptagna i en förteckning, för vilka undantag för lokalt tillverkade produkter kan beviljas, förlängas.

(10)

Genom rådets beslut 2002/546/EG (1), som antogs på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget, bemyndigades Spanien ursprungligen att till och med den 31 december 2011 tillämpa undantag från eller nedsättning av skatten Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (nedan kallad AIEM-skatten) på vissa produkter som framställts på Kanarieöarna. I bilagan till beslutet finns en förteckning över de produkter på vilka undantag eller nedsättning får tillämpas. Skillnaden mellan den skattesats som tillämpas på lokalt framställda produkter och den skattesats som tillämpas på andra produkter får, beroende på vilken produkt det rör sig om, inte överstiga 5, 15 eller 25 procentenheter.

(11)

Genom rådets beslut nr 895/2011/EU (2) förlängdes tillämpningsperioden för beslut 2002/546/EG till och med den 31 december 2013.

(12)

Genom rådets beslut nr 1413/2013/EU (3) förlängdes tillämpningsperioden för beslut 2002/546/EG vidare till och med den 30 juni 2014.

(13)

AIEM-skatten bidrar till uppnåendet av målen autonom utveckling av Kanarieöarnas industriproduktionssektorer och diversifiering av öarnas ekonomi.

(14)

Det högsta undantag som kan tillämpas för industriprodukterna i fråga varierar mellan 5 % och 15 %, beroende på sektor och produkt.

(15)

Det högsta undantag som gäller för tobaksprodukter är dock högre, eftersom tobakssektorn utgör ett särfall. Tobaksindustrin på Kanarieöarna, som tidigare kännetecknades av en stor uppgång, har under ett antal år gått tillbaka kraftigt. De traditionella olägenheter av ökaraktär som beskrivits ovan ligger självfallet till grund för nedgången i den lokala tobaksproduktionen på Kanarieöarna. Det finns skäl att behålla ett betydande undantag för tobaksprodukter. Undantaget från beskattning står i direkt samband med målet att bibehålla produktionsverksamhet på Kanarieöarna.

(16)

Målet att understödja Kanarieöarnas ekonomiska och sociala utveckling bekräftas på nationell nivå i de krav som är förbundna med skattens syfte och med allokeringen av de intäkter som skatten genererar. Inlemmandet av intäkterna från skatten i Kanarieöarnas ekonomiska och fiskala systems resurser och allokeringen av intäkterna för en strategi för Kanarieöarnas ekonomiska och sociala utveckling som bidrar till att främja lokala verksamheter utgör rättsliga skyldigheter.

(17)

Undantagen från eller nedsättningarna av AIEM-skatten bör gälla under sex och ett halvt år. Det är dock nödvändigt att utvärdera resultatet av sådana undantag eller nedsättningar. De spanska myndigheterna bör därför senast den 30 september 2017 lägga fram en rapport för kommissionen om tillämpningen av undantagen från eller nedsättningarna av AIEM-skatten, för kontroll, med beaktande av de svårigheter som påverkar de yttersta randområdena, av verkningarna av de åtgärder som vidtagits och åtgärdernas bidrag till främjandet eller bibehållandet av lokala ekonomiska verksamheter. På denna grundval kommer tillämpningsområdet för de beviljade undantagen enligt unionsnormerna vid behov att ses över.

(18)

Den skatteförmån som ges genom AIEM-skatten måste förbli proportionell, för att inte undergräva integriteten och sammanhanget hos unionsrätten, inbegripet politiken för konkurrens på den inre marknaden och för statligt stöd.

(19)

Detta beslut påverkar inte den eventuella tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Genom undantag från artiklarna 28, 30 och 110 i EUF-fördraget ska de spanska myndigheterna bemyndigas att till och med den 31 december 2020 på sådana produkter som tas upp i bilagan och framställs på Kanarieöarna tillämpa totalt undantag från eller partiell nedsättning av den skatt som betecknas Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (nedan kallad AIEM-skatten). Dessa undantag eller nedsättningar måste ingå som en del av strategin för Kanarieöarnas ekonomiska och sociala utveckling och bidra till att främja lokala verksamheter.

2.   Tillämpningen av de totala undantagen eller nedsättningarna som avses i punkt 1 får inte leda till skillnader som överstiger

a)

5 % för de produkter som tas upp i avsnitt A i bilagan,

b)

10 % för de produkter som tas upp i avsnitt B i bilagan,

c)

15 % för de produkter som tas upp i avsnitt C i bilagan,

d)

25 % för de produkter som tas upp i avsnitt D i bilagan. När det gäller cigaretter får de spanska myndigheterna dock fastställa en minimiskatt på 18 EUR per 1 000 cigaretter som gäller enbart om den AIEM-skatt som följer av tillämpningen av de allmänna beskattningstyperna är lägre än det beloppet.

Artikel 2

De spanska myndigheterna ska senast den 30 september 2017 lägga fram en rapport för kommissionen om tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 1, för kontroll, med beaktande av de svårigheter som påverkar de yttersta randområdena, av verkningarna av de åtgärder som vidtagits och åtgärdernas bidrag till främjandet eller bibehållandet av lokala ekonomiska verksamheter.

På denna grundval ska kommissionen lägga fram en rapport för rådet med en fullständig ekonomisk och social analys och, där så är lämpligt, ett förslag om anpassning av bestämmelserna i detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2014.

På rådets vägnar

Y. MANIATIS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2002/546/EG av den 20 juni om den ordning rörande AIEM-skatt som är tillämplig på Kanarieöarna (EGT L 179, 9.7.2002, s. 22).

(2)  Rådets beslut nr 895/2011/EU av den 19 december 2011 om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (EUT L 345, 29.12.2011, s. 17).

(3)  Rådets beslut nr 1413/2013/EU av den 17 december 2013 om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (EUT L 353, 28.12.2013, s. 13).


BILAGA

A.   Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.2 a, enligt klassificeringen i gemensamma tulltaxan

Jordbruks- och fiskeriprodukter:

0207 11/0207 13

Mineralprodukter:

2516900000/6801/6802

Byggnadsmaterial:

3816/3824400000/3824 50/3824904500/3824907000/3824909799/6809

Kemikalier:

2804300000/2804400000/3105209000/3208/3209/3210/3212900000/3213/3214/3304990000/3925908000/3401/3402/3406/3814 00 90/3923900000/4012 11 00/4012 12 00/4012 13/4012 19

Metallbearbetningsprodukter:

7604/7608

Livsmedelsprodukter:

0210121100/0210121900/0210194000/0210 19 81/0305 41 00/0305430090/

0901220000/1101/1102/1601/1602/1704903000/1704905100/1704905500/

1704907500/1704907100/1806/1901200000/1901909100/19019099/

1904 10 10/1905/2005 20 20/2006003100/2008119600/2008119800/2008 19 92/

2008 19 93/2008 19 95/2008 19 99/2309

Drycker:

2009 11/2009 12 00/2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 61/2009 71/2009 79/2009 89/ 2009 90/2201/2202/2204

Textil- och läderprodukter:

6112 31/6112 41

Papper:

4818909000/4823908590

Produkter från den grafiska industrin:

4910

B.   Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.2 b, enligt klassificeringen i gemensamma tulltaxan

Jordbruks- och fiskeriprodukter:

0203 11/0203 12/0203 19/0701 90/0703

Byggnadsmaterial:

2523290000

Livsmedelsprodukter:

0210111100/0210113100/1905/2105

Papper:

4808/4819/4823904000

C.   Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.2 c, enligt klassificeringen i gemensamma tulltaxan

Jordbruks- och fiskeriprodukter:

0407210000/0407291000/0407901000

Byggnadsmaterial:

2523 90/7010

Kemikalier:

3809 91 00/3917 21/3917 23/3917 32 00/3917 33 00/3917 39 00/3917 40 00/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00

Metallbearbetningsprodukter:

7309 00/7610100000/9403208090

Livsmedelsprodukter:

0403/0901 21/1902/2103200000/2103 30/2103 90 90/2106 90 98

Drycker:

2203/2208 40

Textil- och läderprodukter:

6302

Papper:

4818 10/4818 20/4818 30/4821

Produkter från den grafiska industrin:

4909/4911

D.   Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.2 d, enligt klassificeringen i gemensamma tulltaxan

Tobak:

2402