Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 28.11.2007

KOM(2007) 747 slutlig

2007/0267 (CNS)

Förslag till

RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster

(framlagt av kommissionen) {SEK(2007) 1554}{SEK(2007) 1555}

MOTIVERING BAKGRUND |

110 | Motiv och syfte Förslaget har följande två syften: - Att öka den rättsliga förutsebarheten för ekonomiska aktörer och nationella skatteförvaltningar genom att minska deras administrativa arbete med att korrekt tillämpa bestämmelserna för undantaget från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster. - Att minska kostnadseffekterna av dold mervärdesskatt för tillhandahållare av försäkring och finansiella tjänster. Dessa syften ska uppnås genom följande tre åtgärder som ingår i förslaget: - Förtydligande av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster. - Vidgande av den befintliga möjligheten att välja beskattningsform genom att överföra beslutanderätten från medlemsstaterna till de ekonomiska aktörerna. - Införande av en kostnadsdelningsgrupp som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att slå samman investeringar och omfördela kostnaderna för dessa utan skatteplikt från gruppen till dess medlemmar. Förtydligande av bestämmelserna Förtydligandet av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster syftar till att göra tillämpningen av undantaget från skatteplikt mer enhetlig, skapa större rättslig förutsebarhet för de ekonomiska aktörerna och göra det lättare för dem att rätta sig efter bestämmelserna. Förtydligandet ska innefatta följande aspekter: - Villkoren för tillämpningen av undantaget från skatteplikt bygger på objektiva ekonomiska kriterier som frikopplar dem från tolkningar som bygger på nationella privaträttsliga begrepp, vilket är en av de viktigaste orsakerna till skillnaderna i tolkning och tillämpning mellan medlemsstaterna (t.ex. att en försäkring måste täcka en risk och kunna ge skadeersättningar eller förmåner). Användningen av sådana objektiva ekonomiska kriterier säkerställer att också nya tjänster som kan utvecklas i framtiden kommer att omfattas av undantaget från skatteplikt om de uppfyller kriterierna. - Genom de nya bestämmelserna införs principen att undantaget ska omfatta tillhandahållande av varje inslag i en försäkringstjänst eller finansiell tjänst som utgör ett avgränsat helt och har den specifika och väsentliga karaktären hos den berörda skattebefriade tjänsten. - Ett gemensamt harmoniserat förmedlingsbegrepp införs för försäkring och finansiella tjänster. - När så har varit möjligt har de nya definitionerna även skapat större överensstämmelse med reglerna för den inre marknaden (t.ex. i fråga om investeringsfonder). Direktivförslaget åtföljs av ett förslag till förordning som innehåller en icke-uttömmande förteckning över fall som omfattas av eller inte kan komma i fråga för undantaget från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster. Valet av beskattningsform Enligt den vidgade möjligheten till val av beskattningsform kommer det att vara de ekonomiska aktörerna som avgör om de vill vara fullt skattepliktiga. Om de utnyttjar denna rätt kommer de att kunna dra av ingående mervärdesskatt på investeringarna som varje annan ekonomisk aktör. På så sätt skapas jämbördiga konkurrensvillkor för finansbranschen, vilket inte har varit fallet så länge som endast ett litet fåtal medlemsstater har medgett företagen denna möjlighet och det på skiftande villkor. Samtidigt ges medlemsstaterna nödvändig flexibilitet för att själva kunna formulera tillämpningsbestämmelserna för denna valmöjlighet och anpassa den till sina nationella strukturer för skattekontroll. Vid behov kan också tillämpningsföreskrifter på gemenskapsnivå övervägas med stöd av artikel 397 i direktivet. Kostnadsdelning Enligt den föreslagna kostnadsdelningsmodellen kan särskilt mindre ekonomiska aktörer slå samman sina investeringar (t.ex. i fråga om IT och specialiserad personal) inom grupper som kan köpa dem på bättre villkor och fördela dem på nytt skattefritt till gruppmedlemmarna. |

120 | Allmän bakgrund Definitionerna av försäkring och finansiella tjänster med undantag från skatteplikt är inaktuella och har lett till skillnader i tolkning och tillämpning mellan medlemsstaterna. Berörda parter möter en betydande grad av rättslig komplexitet inom olika former av administrativ praxis, vilket skapar rättslig oförutsebarhet för de ekonomiska aktörerna och skattemyndigheterna. Denna rättsliga oförutsebarhet har lett till en ökning av antalet domstolsärenden och av aktörernas och förvaltningarnas administrativa kostnader för tillämpningen av undantagen. Det är därför nödvändigt att förtydliga bestämmelserna om undantag från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster i syfte att skapa större rättslig förutsebarhet och minska de administrativa kostnaderna för aktörer och förvaltningar. Ett offentligt samråd med berörda parter som genomfördes 2006 och en oberoende undersökning för ökad förståelse av de ekonomiska effekterna av undantaget från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster, som beställts av kommissionen, har bekräftat denna slutsats. Det andra problemet gäller den dolda mervärdesskatten i kostnadsstrukturerna för försäkring och finansiella tjänster. På området för finansiella tjänster och försäkringstjänster strävar alla ekonomiska aktörer efter att förbättra sin konkurrenskraft, eftersom de utsätts för en ökande konkurrens, både inbördes genom utvecklingen mot en enda alleuropeisk marknad och utifrån från ekonomiska aktörer som är etablerade utanför EU. Konsolideringen inom sektorn har i stor utsträckning drivits på av behovet av ökad effektivitet, men strategierna för kostnadsminskningar har tagit varierande former. Denna utveckling har påskyndats genom skapandet av vidare rättsliga ramar för en integrerad europeisk marknad för finansiella tjänster i enlighet med handlingsplanen för finansiella tjänster. Dessa rättsliga ramar ökar konkurrensen mellan tillhandahållarna av försäkring och finansiella tjänster genom en obruten utveckling mot jämbördiga konkurrensvillkor. Under dessa förhållanden har de ekonomiska aktörerna utvecklat olika tekniker för att förbättra sin konkurrenskraft. Några av de vanligaste grundläggande teknikerna är följande: - Utläggande av verksamheter på entreprenad (i syfte att minska administrations- och arbetskostnader, t.ex. när det gäller administrativa uppgifter och förvaring av aktier). - Sammanslagning av verksamheter inom en företagsgrupp (syftande till kostnadsdelning, t.ex. när det gäller gemensam utveckling av datasystem och program för flera banker och bildande av ”kreditfabriker” (”credit factories” som med automatiserade och standardiserade metoder påskyndar och förbilligar utlåningen), antingen i samband med eller med stöd av en konsolidering). - Utnyttjande av underleverantörer (införande av en ytterligare distributionsnivå för finansiella produkter eller försäkringar). Sådana tekniker innebär att det värde som skapas inom själva företaget minskar till förmån för tjänster som tillhandahålls av oberoende tredje parter till tillhandahållare av försäkringar och finansiella produkter. Det problem detta skapar är att dessa tjänster kan komma att inte omfattas av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster och försäkringstjänster och därför beläggas med mervärdesskatt. Kunderna kan ofta inte dra av denna mervärdesskatt, eftersom de inte har någon avdragsrätt på grund av att de tillhandahåller undantagna försäkringstjänster och finansiella tjänster. Sådan icke-avdragsgill mervärdesskatt blir en del av kostnaderna. Förslaget innehåller inslag som kommer att minska denna kostnadseffekt. |

130 | Gällande bestämmelser Artiklarna 135.1 a–g samt 137.1 a och 137.2. |

140 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden När så har varit möjligt har de nya definitionerna även skapat större överensstämmelse med reglerna för den inre marknaden (t.ex. i fråga om investeringsfonder, kreditvärdering och derivat). Förslaget ingår i kommissionens strategi för förenkling av lagstiftningen (avsnitt 66 i KOM(2006) 690). Såväl ekonomiska aktörer som medlemsstaternas skattemyndigheter kommer att dra fördel av dessa förenklingar. Det är dock inte möjligt att kvantifiera dessa fördelar. Förslaget kommer att ge ökad rättslig förutsebarhet och minska det administrativa arbetet för aktörerna och de nationella skattemyndigheterna. Eftersom det skulle påverka kostnaderna positivt, bör det inte få några negativa effekter på kostnaderna för försäkring och finansiella tjänster för privatkunder. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

211 | Metoder, målsektorer och deltagarnas allmänna profil Fiscalis-seminariet i Dublin i december 2004 med branschföreträdare för försäkring och finansiella tjänster och representanter från medlemsstaternas skattemyndigheter. Skattekonferens i Bryssel den 11 maj 2006 med branschföreträdare för försäkring och finansiella tjänster och representanter från medlemsstaternas skattemyndigheter. Offentligt samråd med berörda parter i juni 2006. Fiscalis-seminarium i mars 2007. Offentliggörande av arbetsdokument med de första lagstiftningsutkasten på generaldirektoratets webbplats i juni 2007. Rundabordssamtal med berörda parter i juli 2007. |

212 | Sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats På Fiscalis-seminariet i Dublin i december 2004 analyserades de olika problemområdena för de ekonomiska aktörerna, särskilt utläggning på entreprenad, vilket ledde till den gemensamma slutsatsen från såväl de ekonomiska aktörerna som medlemsstaterna att det krävdes ett lagstiftningsinitiativ från kommissionen. Under uppföljningen av detta seminarium beställde generaldirektoratet en studie av en oberoende expert för att öka förståelsen av de ekonomiska effekterna av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster och försäkringstjänster samt inledde en serie bilaterala samråd med medlemsstaterna och generaldirektoratet för den inre marknaden. Detta ledde till utarbetandet av ett basdokument (arbetsdokument Taxud 1802/06), i vilket de grundläggande problem som påvisats beskrivs i stora drag samtidigt med möjliga tekniska åtgärder för att angripa dem. Detta dokument diskuterades tillsammans med berörda parter och medlemsstaterna vid skattekonferensen i Bryssel i maj 2006. Ett andra Fiscalis-seminarium genomfördes i mars 2007 i syfte att göra berörda tjänstemän från de nationella skatteförvaltningarna förtrogna med de policyöverväganden som varit pådrivande för ändringen av de rättsliga ramarna samt med de ekonomiska drivkrafterna bakom den finansiella integrationen över nationsgränserna. Programmet omfattade även praktiska genomförandefrågor beträffande den gällande lagstiftningen. Lagstiftningsförslag diskuterades ingående med alla berörda parter. |

213 | Ett öppet samråd på Internet genomfördes mellan den 9 maj och den 9 juni 2006. Kommissionen fick in 82 svar. Resultaten finns tillgängliga på adressen: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_2447_en.htm. |

Extern experthjälp |

221 | Berörda områden Studie för att öka förståelsen av de ekonomiska effekterna av undantaget från skatteplikt för finansiella tjänster och försäkringstjänster (”Study to increase the understanding of the economic effects of the VAT exemption for Financial and Insurance services” anbud nr taxud/2005/AO-006) |

222 | Metoder Oberoende extern studie. |

223 | De viktigaste organisationer och experter som rådfrågats Price Waterhouse Coopers. |

2249 | Sammanfattning av inhämtade och använda råd Inga potentiellt allvarliga risker med oåterkalleliga konsekvenser har nämnts. |

225 | Det rådde omfattande samstämmighet mellan slutsatserna i studien, kommissionens egen analys i arbetsdokumentet Taxud 1802/06 och reaktionerna från berörda parter vid det offentliga samrådet, vilket har gjort det möjligt för generaldirektoratet för skatter och tullar att fastställa de nödvändiga prioriteringarna och koncentrera sitt arbete på de lämpligaste lösningarna. |

226 | Offentliggörande av expertråd Offentliggörande på generaldirektoratets webbplats: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm |

230 | Konsekvensanalys De alternativ som beaktats beskrivs omfattande i konsekvensanalysen. Nollskattesats (sid. 31). Utvidgning av området för undantag från skatteplikt (sid. 32). Enhetligt begränsat avdrag för ingående mervärdesskatt (sid. 33). Val av beskattningsform (sid. 34). Organ för gränsöverskridande skatt (sid. 37). Enskilda juridiska personer och transaktioner över nationsgränserna (sid. 37). Momspooler (sid. 38). Kostnadsdelning (sid. 41). Reducerad skattesats för inköpta tjänster (sid. 44). Andra alternativ (sid. 44). |

231 | Kommissionen har i enlighet med arbetsprogrammet genomfört en konsekvensanalys. Rapporten från denna konsekvensanalys är tillgänglig i dok. Taxud 15570. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Förslaget omfattar tre åtgärder: - Förtydligande av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänster. - Vidgande av den befintliga möjligheten att välja beskattningsform genom att överföra beslutanderätten från medlemsstaterna till de ekonomiska aktörerna. - Införande av en kostnadsdelningsgrupp som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att slå samman investeringar och omfördela kostnaderna för dessa utan skatteplikt från gruppen till dess medlemmar. |

310 | Rättslig grund Artikel 93 i fördraget. |

329 | Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

331 | Förslagen ingår i ett förslag till direktiv. Det kan endast finnas en korrekt tolkning av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för försäkring och finansiella tjänste som är tillämplig inom hela gemenskapen. Detta mål kan endast uppnås genom en ändring av de befintliga bestämmelserna i direktiv 2006/112/EG. För att göra det möjligt för tillhandahållare av undantagna försäkringstjänster och finansiella tjänster att gruppera sina investeringar och på nytt fördela dem utan skatteplikt från gruppen till dess medlemmar krävs det ett lämpligt instrument som fungerar även vid gränsöverskridande scenarier. Ett sådant instrument kan endast skapas genom en ändring av direktiv 2006/112/EG. |

332 | Klara bestämmelser som bygger på ekonomiska kriterier minskar utrymmet för eventuella tvister och skapar därför förutsättningar för rättslig förutsebarhet genom vilka de administrativa kostnaderna för att nå enighet, eventuellt med flera medlemsstater, om hur bestämmelserna ska tolkas och tillämpas minskas i betydande utsträckning. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: direktiv. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Det nu gällande rådets direktiv 2006/112/EG kan endast ändras genom ett nytt direktiv. |

BUDGETKONSEKVENSER |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR |

510 | Förenklingar |

511 | Förslaget innebär att lagstiftningen förenklas. |

512 | Det innehåller följande förenklande inslag: - Villkoren i det för tillämpningen av undantaget från skatteplikt bygger på objektiva ekonomiska kriterier vilket förenklar hanteringen av det. - Det klargörs att undantaget ska omfatta tillhandahållande av varje inslag i en försäkring eller en finansiell tjänst som utgör ett avgränsat helt och har den specifika och väsentliga karaktären hos den berörda skattebefriade tjänsten. Detta minskar utrymmet för tvister. - Det införs ett gemensamt harmoniserat förmedlingsbegrepp för försäkring och finansiella tjänster. Samma principer tillämpas på försäkring och finansiella tjänster. |

550 | Jämförelsetabell Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de nationella bestämmelser genom vilka direktivet införlivas tillsammans med en jämförelsetabell mellan dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv. |

1. 2007/0267 (CNS)

Förslag till

RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3], och

av följande skäl:

(1) Sektorn för finansiella tjänster bidrar i betydande grad till tillväxt, konkurrenskraft och nya arbetstillfällen, men för att den ska kunna fylla sin funktion på den inre marknaden krävs oundgängligen neutrala konkurrensvillkor. Det är nödvändigt att införa ramar som skapar rättslig förutsebarhet beträffande finansiella produkters behandling i fråga om mervärdesskatt samt beträffande marknadsföringen och förvaltningen av dem.

(2) De nu gällande bestämmelserna om undantag från skatteplikt för finansiella tjänster och försäkringstjänster i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt[4] är inte längre aktuella, vilket har lett till skillnader i tolkningen och tillämpningen av dem. Bestämmelsernas komplexitet och skillnaderna i administrativ praxis minskar den rättsliga förutsebarheten för ekonomiska aktörer och skattemyndigheter. Denna bristande förutsebarhet har i betydande grad framkallat tvister och ökat den administrativa arbetsbördan. Det är därför nödvändigt att förtydliga vilka försäkringstjänster och finansiella tjänster som är undantagna från skatteplikt och på så sätt skapa ökad rättslig förutsebarhet och minska den administrativa arbetsbördan för aktörer och myndigheter.

(3) För att säkra skatteneutralitet bör undantagen vara beroende av tjänsternas art, fastställd på grundval av objektiva ekonomiska kriterier och inte av vilka personer som tillhandahåller tjänsterna.

(4) Osäkerhet uppstår särskilt när ekonomiska aktörer lägger ut verksamheter på entreprenad till oberoende aktörer eller genomför verksamheter gemensamt i en pool. För att undvika denna osäkerhet är det lämpligt att klargöra att verksamheter som ingår i en försäkringstjänst eller finansiell tjänst, utgör ett avgränsat helt och har den specifika och väsentliga karaktären hos den berörda, från skatteplikt undantagna, tjänsten ska omfattas av det undantag som är tillämpligt på den tjänsten.

(5) Försäkringstjänster och finansiella tjänster kräver liknande förmedlingsformer. Det är därför lämpligt att förmedling behandlas på samma sätt, oavsett om den gäller försäkring eller finansiella tjänster.

(6) Moderniseringen av undantagen för försäkring och finansiella tjänster syftar även till samstämmighet med reglerna för den inre marknaden, särskilt handlingsplanen för finansiella tjänster[5], och bestämmelserna för företag för kollektiva investeringar i värdepapper (fondföretag). I vissa fall är det dock nödvändigt att göra definitionerna av undantagna försäkringstjänster och finansiella tjänster mer avgränsade än de som ges i reglerna för den inre marknaden med hänsyn till kravet på en strikt tolkning av undantagen från skatteplikt.

(7) Tillhandahållare av försäkringstjänster och finansiella tjänster kan i ökande utsträckning koppla ingående mervärdesskatt på egna kostnader till just de belopp för vilka de debiterar utgående mervärdesskatt. Om de tjänster de tillhandahåller är arvodesbaserade kan de lätt fastställa beskattningsunderlaget för dessa. Det är därför lämpligt att utvidga sådana aktörers möjligheter att välja beskattning.

(8) Genom att stärka samarbetet över nationsgränserna kan tillhandahållarna av försäkring och finansiella tjänster öka sin konkurrenskraft och bidra till att den inre marknaden förverkligas. Under förutsättning att principen om skatteneutralitet efterlevs, bör därför de berörda ekonomiska aktörerna ges rätt att välja beskattning och att samarbeta i kostnadsdelande syfte.

(9) Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 135 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska leden a–g ersättas med följande:

”a) Försäkring och återförsäkring.

b) Beviljande av krediter och garantier för skulder till följd av beviljandet av krediterna.

c) Transaktioner rörande insättningar och kontoföring.

d) Valutaväxling och tillhandahållande av betalningsmedel.

e) Tillhandahållande av värdepapper.

f) Förmedling i samband med sådana försäkringstransaktioner och finansiella transaktioner som avses i a–e.

g) Förvaltning av investeringsfonder.”

b) Följande punkter ska läggas till som punkt 1a, punkt 1b och punkt 1c:

”1a. Det undantag som föreskrivs i punkt 1 a–e ska tillämpas på tillhandahållande av varje inslag i en försäkringstjänst eller finansiell tjänst som utgör ett avgränsat helt och har den specifika och väsentliga karaktären hos den berörda, från skatteplikt undantagna tjänsten.

1b. Om en transaktion består av olika delar, varav en separat angiven försäkringsdel, ska försäkringen vara en separat tjänst med undantag enligt punkt 1 a.

1c. Om leverans av varor eller tillhandahållandet av tjänster omfattar beviljande av en kredit som inte redovisas separat, ska beviljandet av krediten inte anses som en separat tjänst med undantag enligt led b i punkt 1.”

(2) Följande artikel ska införas som artikel 135a:

”Artikel 135a

Vid tillämpningen av undantagen i artikel 135.1 a–g gäller följande definitioner:

(1) försäkring och återförsäkring : ett åtagande, genom vilket en person till en annan person, som motprestation för betalning, är skyldig att, om en risk förverkligas, överlämna en ersättning eller förmån enligt villkoren för åtagandet.

(2) beviljande av krediter : utlåning av, eller utfästelse att låna ut, betalningsmedel.

(3) garantier för skulder : övertagande av ansvar för en annan persons skulder.

(4) insättning : insättning av betalningsmedel som förblir insättarens egendom och ska återbetalas enligt tillämpliga lagbestämmelser och avtalsvillkor.

(5) kontoföring : förvaltning av ett kassakonto för en kund.

(6) valutaväxling : tillhandahållande av tjänster varigenom en person, med tillämpning av växelkurserna mellan olika länders valutor, till annan valuta överför sedlar och mynt som normalt används som lagligt betalningsmedel, insättningar eller medel på ett valutakonto.

(7) betalningsmedel : sedlar och mynt som normalt används som lagliga eller överlåtbara betalningsmedel.

(8) tillhandahållande av värdepapper : tillhandahållande av andra överlåtbara instrument än instrument som ger innehavaren rättigheter såsom ägare av varor eller innehavare av sådana rättigheter som avses i artikel 15.2, varvid de instrument som tillhandahålls representerar ett finansiellt värde och ett eller flera av följande:

a) Innehav av aktier eller andelar i ett bolag eller annan associationsform.

b) Borgenärsfordring för skuld.

c) Ägande av andelar i företag för kollektiva investeringar i sådana värdepapper som avses i a eller b, i andra finansiella instrument med undantag som avses i artikel 135.1 a–d eller i andra företag för kollektiva investeringar.

(9) förmedling i samband med försäkringstransaktioner och finansiella transaktioner : tillhandahållande av tjänster till förmån för, och betalade av, en avtalspart via en förmedlare som är tredje part, när detta sker som separat förmedlingsprestation i samband med försäkringstransaktioner eller finansiella transaktioner enligt artikel 135.1 a–e .

(10) investeringsfonder : företag för kollektiva investeringar i sådana finansiella instrument med undantag som avses i artikel 135.1 a–e och i fastigheter.

(11) förvaltning av investeringsfonder : verksamheter som syftar till att förverkliga investeringsmålen för investeringsfonderna i fråga.”

(3) Artikel 137.1 a ska utgå.

(4) Följande artiklar 137a och 137b ska införas:

”Artikel 137a

1. Från och med den 1 januari 2012 ska medlemsstaterna medge beskattningsbara personer rätt att välja beskattning för sådana tjänster som avses i artikel 135.1 a–g.

2. Rådet ska anta nödvändiga åtgärder för genomförandet av punkt 1 i enlighet med förfarandet i artikel 397. I avvaktan på att rådet antar sådana åtgärder får medlemsstaterna fastställa närmare regler för utövandet av den valmöjlighet som avses i punkt 1.

Artikel 137b

Medlemsstaterna ska från skatteplikt undanta tjänster som en grupp av beskattningsbara personer tillhandahåller medlemmarna i samma grupp, om följande villkor är uppfyllda:

(1) Själva gruppen och alla dess medlemmar är etablerade eller bosatta i gemenskapen.

(2) Gruppen utför självständig verksamhet och agerar som en oberoende enhet i förhållande till sina medlemmar.

(3) Medlemmarna i gruppen tillhandahåller tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt artikel 135.1 a–g eller andra tjänster för vilka de inte är beskattningsbara.

(4) Gruppen tillhandahåller tjänsterna uteslutande till de egna medlemmarna, och tjänsterna är nödvändiga för att medlemmarna ska kunna tillhandahålla tjänster som är undantagna från skatteplikt enligt artikel 135.1 a–g.

(5) Gruppen debiterar sina medlemmar enbart den exakta summa som krävs för återbetalning av deras andelar av de gemensamma utgifterna utan något arrangemang för anpassning av internprissättningen med avseende på den direkta beskattningen.”

(5) I artikel 174.2 ska led c ersättas med följande:

”c) den omsättning som kan hänföras till de finansiella transaktioner som avses i artikel 135.1 b–g i de fall de har karaktären av bitransaktioner.”

Artikel 2 Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2009. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den […] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den […]

På rådets vägnar

[…]

Ordförande

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] EUT C […], […], s. […].

[3] EUT C […], […], s. […].

[4] EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

[5] KOM(1999) 232.