Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (endast de tyska och polska versionerna är giltiga) /* KOM/2007/0771 slutlig */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 5.12.2007

KOM(2007) 771 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(endast de tyska och polska versionerna är giltiga)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

BAKGRUND |

110 | Motiv och syfte Enligt artikel 395 i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om det gemensamma systemet för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet för att förenkla uppbörden av skatt eller för att hindra vissa slag av skatteundandragande eller skatteflykt. Genom skrivelser daterade i maj och juli 2007 som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 22 oktober och den 27 juli 2007 begärde Tyskland och Polen bemyndigande att tillämpa avvikande åtgärder i samband med uppförande och underhåll av gränsöverskridande broar som utgör en del av de båda ländernas respektive järnvägsnät. I enlighet med artikel 395.2 i mervärdesskattedirektivet underrättade kommissionen övriga medlemsstater genom en skrivelse av den 24 oktober 2007 om Tysklands och Polens begäran. Genom en skrivelse av den 25 oktober 2007 underrättade kommissionen Tyskland och Polen om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ärendet. |

120 | Allmän bakgrund För att underlätta järnvägtrafiken mellan de båda länderna har Tyskland och Polen beslutat att ingå ett avtal beträffande uppförandet (och det efterföljande underhållet) av två gränsbroar och underhållet av elva andra befintliga broar över floden Oder (Odra) och floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka). Avtalet skulle innehålla åtgärder som avviker från mervärdesskattedirektivet när det gäller territorialprincipen. Enligt avtalet skulle Tyskland och Polen bli ansvariga för uppförande eller underhåll av ett antal olika broar. I avtalet föreskrivs att byggarbetsplatser vid gränsbroar och själva broarna, som (delvis) ligger på det ena landets territorium, ska anses ligga på det andra landets territorium när detta land är ansvarigt för uppförande och underhåll. När det gäller mervärdesskatt innebär detta, i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor avsedda för uppförande och underhåll av dessa gränsbroar, att den polska delen av gränsbron kommer att anses ligga på tyskt territorium när Tyskland är ansvarigt för uppförande och underhåll av denna bro och tvärtom. Enligt avtalet ska Tyskland ansvara för uppförande och underhåll av en ny bro och för underhåll av fyra befintliga broar. Polen ska ansvara för uppförande och underhåll av en ny bro och för underhåll av sju befintliga broar. Enligt de normala bestämmelserna skulle territorialprincipen enligt mervärdesskattedirektivet kräva att tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor i Tyskland omfattas av tysk mervärdesskatt. Tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor i Polen skulle på samma sätt omfattas av polsk mervärdesskatt. Om de normala bestämmelserna ska tillämpas måste det fastställas exakt var den beskattningsbara transaktionen äger rum i förhållande till det territorium i vilket varje del av arbetet utförs. Tyskland och Polen anser att en tillämpning av dessa bestämmelser skulle innebära betydande skattemässiga problem för de entreprenörer som är ansvariga för utförandet av arbetet i fråga. De anser att skattebestämmelserna i avtalet är berättigade i syfte att förenkla entreprenörernas skattemässiga skyldigheter. Kommissionen håller med om att en enhetlig beskattning av uppförande- och underhållsarbetena i dessa fall skulle utgöra en förenkling som skulle göra det lättare för de berörda entreprenörerna att tillämpa skattebestämmelserna än om de normala skattebestämmelserna skulle tillämpas. |

130 | Gällande bestämmelser Rådet har vid flera tillfällen tidigare bemyndigat medlemsstater att avvika från territorialprincipen när det gäller projekt i gränsområden. |

141 | Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Ej tillämpligt. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

219 | Inte relevant. |

Extern experthjälp |

229 | Någon extern experthjälp har inte behövts. |

230 | Konsekvensanalys Syftet med förslaget till beslut är att förenkla förfarandet för uppbörd av skatt i samband med uppförande och underhåll av gränsbroar. Förslaget har därför potentiella positiva ekonomiska verkningar. Verkningarna kommer under alla omständigheter att bli begränsade, eftersom avvikelsen har en begränsad räckvidd. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER |

305 | Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Tillstånd för Tyskland och Polen att avvika från den territoriella tillämpningen av mervärdesskatt i samband med upprättande och underhåll av gränsbroar mellan de två länderna. |

310 | Rättslig grund Artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. |

329 | Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

331 | Beslutet avser ett tillstånd som beviljas medlemsstater på egen begäran och utgör därför inte en förpliktelse. |

332 | Med hänsyn till undantagets mycket begränsade omfattning står den särskilda åtgärden i proportion till syftet. |

Val av regleringsform |

341 | Föreslagen regleringsform: annan. |

342 | Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Enligt artikel 395 i mervärdesskattedirektivet är avvikelse från de gemensamma mervärdesskattereglerna endast möjliga med bemyndigande av rådet genom enhälligt beslut på kommissionens förslag. Ett rådsbeslut är därför den lämpligaste regleringsformen eftersom det kan rikta sig till enskilda medlemsstater. |

BUDGETKONSEKVENSER |

409 | Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. |

1. Förslag till

RÅDETS BESLUT

om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(endast de tyska och polska versionerna är giltiga)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om det gemensamma systemet för mervärdesskatt[1], särskilt artikel 395.1, och

med beaktande av kommissionens förslag[2], och

av följande skäl:

2. Genom skrivelser som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 22 oktober 2007 och den 27 juli 2007 begärde Tyskland och Polen bemyndigande att tillämpa särskilda skatteåtgärder i samband med uppförande och underhåll av vissa gränsbroar mellan de två länderna.

3. I enlighet med artikel 395.2 i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater genom en skrivelse av den 24 oktober 2007 om Tysklands och Polens begäran. Genom en skrivelse av den 25 oktober 2007 underrättade kommissionen Tyskland och Polen om att den hade alla nödvändiga uppgifter för att kunna behandla ärendet.

4. Syftet med den särskilda åtgärden är att broarna och byggarbetsplatserna, om broarna är under uppförande, ska anses vara helt och hållet på en av medlemsstaternas territorium i samband med tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor som är avsedda för uppförande och underhåll av de gränsbroarna, i enlighet med ett avtal som medlemsstaterna ingått om ansvarsfördelningen i samband med upprättande eller underhåll av dessa gränsöverskridande broar.

5. Utan en särskild åtgärd måste det vid varje tillhandahållande av varor och tjänster eller gemenskapsinternt förvärv fastställas om beskattningsorten är Tyskland eller Polen. Arbete på en gränsbro som genomförs på tyskt territorium skulle omfattas av mervärdesskatt i Tyskland medan det arbete som utförs på polskt territorium skulle omfattas av mervärdesskatt i Polen.

6. Syftet med denna avvikelse är att förenkla skatteuttaget vid uppförande och underhåll av de broar som avses.

7. Avvikelsen har ingen negativ inverkan på gemenskapernas egna medel från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tyskland och Polen bemyndigas att i enlighet med villkoren i artiklarna 2 och 3 tillämpa åtgärder som avviker från direktiv 2006/112/EG i fråga om uppförande och underhåll av en gränsbro över floden Oder (Odra) och en gränsbro över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), och underhåll av två befintliga gränsbroar över floden Oder (Odra) och nio befintliga gränsbroar över floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), som alla ligger delvis på Tysklands territorium och delvis på Polens territorium. Närmare detaljer om broarna i fråga ges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Med avvikelse från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG ska de gränsbroar för vilka Tyskland är ansvarigt för uppförande och underhåll och de gränsbroar för vilka Tyskland enbart är ansvarigt för underhåll, och i tillämpliga fall byggarbetsplatsen i den mån den ligger på polskt territorium, anses utgöra en del av tyskt territorium när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor avsedda att användas i samband med uppförandet och underhållet av dessa broar.

Artikel 3

Med avvikelse från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG ska den gränsbro för vilken Polen är ansvarigt för uppförande och underhåll och de gränsbroar för vilka Polen enbart är ansvarigt för underhåll, och i tillämpliga fall byggarbetsplatsen i den mån den ligger på tyskt territorium, anses utgöra en del av polskt territorium när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster och gemenskapsinterna förvärv av varor avsedda att användas i samband med uppförandet och underhållet av dessa broar.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

Broar som avses i artikel 1:

1. Tyskland ska ansvara för uppförandet av följande gränsbro:

a) Gränsbron över Oder (Odra) mellan Frankfurt (Oder) och Kunowice vid markering 580,640.

2. Polen ska ansvara för uppförandet av följande gränsbro:

a) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.

3. Tyskland ska ansvara för underhållet av följande gränsbroar:

a) Gränsbron över Oder (Odra) mellan Neurüdnitz och Siekierki vid markering 653,903.

b) Gränsbron över Oder (Odra) mellan Küstrin Kietz och Küstrin Kostrzyn vid markering 615,102.

c) Gränsbron över Oder (Odra) mellan Frankfurt (Oder) och Kunowice vid markering 580,640.

d) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hagenwerder och Ręczyn vid markering 169,611.

e) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Hirschfelde och Trzciniec Zgorzeleckivid vid markering 186,281.

4. Polen ska ansvara för underhållet av följande gränsbroar:

a) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubin vid markering 13,375.

b) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Guben och Gubinek vid markering 17,625.

c) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Forst och Tuplice vid markering 51,935.

d) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Bad Muskau och Łęknica vid markering 80,530.

e) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Horka och Węgliniec vid markering 130,470.

f) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Görlitz och Zgorzelec vid markering 153,885.

g) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,220.

h) Gränsbron över Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellan Krzewina Zgorzelecka och Trzciniec Zgorzelecki vid markering 184,780.

[1] EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

[2] EUT C […], […], s. […].