Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/19


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 30 maj 2013 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Oradea — Rumänien) — Scandic Distilleries SA mot Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Mål C-663/11) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 92/12/EEG - Punktskatter - Produkter som släppts för konsumtion i den medlemsstat där punktskatt erlagts - Samma produkter har transporterats till en annan medlemsstat där punktskatt också har erlagts - Begäran om återbetalning av den punktskatt som erlagts i den första medlemsstaten - Begäran har avslagits på grund av att den inte getts in innan varorna hade avsänts - Förenlighet med unionsrätten)

2013/C 225/32

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Oradea

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Scandic Distilleries SA

Motpart: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Curtea de Apel Oradea — Tolkning av artiklarna 7 och 22.2 a i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 2 s. 57) — Nationella myndigheters beslut att inte återbetala punktskatt som uppburits på varor som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat — Avsändaren har inte iakttagit sin skyldighet att före avsändandet av varorna inkomma med ansökan om återbetalning till de behöriga myndigheterna i sin medlemsstat — Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs att vissa handlingar lämnas in som endast kan förebringas efter leveransen av varorna — Giltighetskriterier som är strängare än den allmänna fristen om fem år som är tillämplig på alla ansökningar om återbetalning — Näringsidkaren har förlorat sin rätt till återbetalning — Förenlighet med principen om skatteneutralitet, likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen

Domslut

Artikel 22.1–22.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/108/EEG ska tolkas så, att när punktskattebelagda varor har släppts för konsumtion i en medlemsstat där punktskatt har erlagts och varorna sedan transporteras till en annan medlemsstat där de är punktskattebelagda och där sådan skatt även erlagts, får en begäran om återbetalning av den punktskatt som erlagts i avsändarmedlemsstaten inte avslås med den enda motiveringen att begäran inte gavs in innan varorna avsändes, utan begäran ska prövas enligt artikel 22.3. Om punktskatt däremot inte har erlagts i destinationsmedlemsstaten får en sådan begäran om återbetalning avslås med stöd av artikel 22.1 och 22.2.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012.