Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/26


Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från l'Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Galin Kostov mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-62/12) (1)

(Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 9.1 - Begreppet beskattningsbar person - Fysisk person - Skattepliktigt tillhandahållande av tjänst - Tillhandahållande vid enstaka tillfällen - Avsaknad av samband med en yrkesverksamhet som registrerats och som är mervärdesskattepliktig - Självständig förrättningsman)

2013/C 225/41

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad — Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Galin Kostov

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad — Varna — Tolkning av artikel 9.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Begreppet beskattningsbar person — Mervärdesskatteplikt för en fysisk person med anledning av att vederbörande vid enstaka tillfällen tillhandahåller beskattningsbara tjänster som saknar samband med personens verksamhet som privat förrättningsman

Domslut

Artikel 9.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en fysisk person som redan har att erlägga mervärdesskatt för sin verksamhet som privat förrättningsman ska anses som ”beskattningsbar person” för varje annan ekonomisk verksamhet som vederbörande bedriver vid enstaka tillfällen, under förutsättning att denna verksamhet utgör en verksamhet i den mening som avses i artikel 9.1 andra stycket i direktiv 2006/112.


(1)  EUT C 118 av den 21.4.2012