Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/28


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada — Spanien) — Promociones y Construcciones BJ 200 SL

(Mål C-125/12) (1)

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 199.1 g - Frivilligt insolvensförfarande - Betalningsskyldig för mervärdesskatt - Den beskattningsbara person åt vilken vissa leveranser eller tillhandahållanden görs - Begreppet tvångsauktionsförfarande)

2013/C 225/46

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil no 1de Granada

Part i målet vid den nationella domstolen

Promociones y Construcciones BJ 200 SL

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Juzgado de lo Mercantil de Granada — Tolkning av artikel 199.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Personer som är betalningsskyldiga för mervärdesskatt — Den beskattningsbara person åt vilken vissa leveranser eller tillhandahållanden görs — Begreppet ”leverans av fast egendom som av gäldenären sålts inom ramen för ett tvångsauktionsförfarande”

Domslut

Artikel 199.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att begreppet tvångsauktionsförfarande omfattar all försäljning av fast egendom som företas av gäldenären inte bara inom ramen för ett förfarande för likvidationsförsäljning av gäldenärens tillgångar, utan även inom ramen för ett insolvensförfarande som äger rum på ett tidigare stadium än ett sådant likvidationsförfarande, förutsatt att försäljningen behövs för att ersätta borgenärerna eller för att återuppta gäldenärens näringsverksamhet.


(1)  EUT C 174, 16.6.2012.