Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/29


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 8 maj 2013 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Hristomir Marinov, med firma Lampatov — H — Hristomir Marinov mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-142/12) (1)

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 18 c, 74 och 80 - Upphörande av den beskattningsbara ekonomiska verksamheten - Skattemyndighetens strykning av den skattskyldige ur mervärdesskatteregistret - Varor som har gett upphov till avdrag för mervärdesskatt behålls - Beskattningsunderlag - Marknadsvärde eller inköpsvärde - Bestämt vid den tidpunkt då transaktionen äger rum - Huruvida artikel 74 har direkt effekt)

2013/C 225/47

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad — Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hristomir Marinov, med firma Lampatov — H — Hristomir Marinov

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad — Varna — Tolkningen av artiklarna 18 c, 74 och 80 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Transaktioner som likställs med leverans av varor mot ersättning — Upphörande av en beskattningsbar persons ekonomiska verksamhet på grund av att personen, till följd av avregistrering, inte längre har möjlighet att fakturera eller dra av mervärdesskatt — Metod för fastställande av beskattningsunderlaget för existerande tillgångar vid tidpunkten för avregistreringen

Domslut

1.

Artikel 18 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att den även avser fall i vilka beskattningsbar ekonomisk verksamhet har upphört till följd av att den skattskyldiga har strukits ur mervärdesskatteregistret.

2.

Artikel 74 i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en transaktions beskattningsunderlag när beskattningsbar ekonomisk verksamhet upphör utgörs av marknadsvärdet på de varor som den skattskyldiga personen innehar vid tidpunkten för upphörandet, om inte detta värde i praktiken motsvarar nämnda varors restvärde vid denna tidpunkt och varornas värdeutveckling mellan det att de förvärvades och den tidpunkt då den beskattningsbara ekonomiska verksamheten upphörde sålunda har beaktats.

3.

Artikel 74 i direktivet om mervärdesskatt har direkt effekt.


(1)  EUT C 151, 26.5.2012.