Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/30


Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Minister Finansów mot RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

(Mål C-155/12) (1)

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 44 och 47 - Platsen där de beskattningsbara transaktionerna ska anses ha utförts - Skattemässig anknytning - Begreppet tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom - Gränsöverskridande, sammansatt varulagringstjänst)

2013/C 225/50

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Minister Finansów Sp. z o.o.

Motpart: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Naczelny Sad Administracyjny — Tolkning av artiklarna 44 och 47 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1, i ändrad lydelse) — Fastställande av platsen för den skattemässiga anknytningen — Begreppet ”tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom” — Gränsöverskridande, sammansatt varulagringstjänst, som tillhandahålls kunder med säte i andra medlemsstater eller tredje länder och som består i att ta emot varan i ett lager i Polen, placera den på en lämplig lagerplats, lagra den, lasta och lossa den, packa om den och lämna ut den till kund

Domslut

Artikel 47 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 ska tolkas så, att en sammansatt lagringstjänst — som består i att ta emot varor i en lagerlokal, placera dem på lämplig plats, lagra dem, förpacka dem, lämna ut dem samt lossa och lasta dem — omfattas av denna artikel endast om lagringen utgör den huvudsakliga tjänsten i en enda transaktion och om mottagarna av denna tjänst erhållit en nyttjanderätt till hela eller en del av en uttryckligen specificerad fast egendom.


(1)  EUT C 184, 23.6.2012.