Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/33


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr mot Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Mål C-219/12) (1)

(Sjätte mervärdesskattedirektivet - Artikel 4.1 och 4.2 - Begreppet ekonomisk verksamhet - Avdrag för ingående mervärdesskatt - Drift av en solcellsanläggning på taket till ett bostadshus - Leverans till nätet - Ersättning - Elproduktion som understiger förbrukningen.)

2013/C 225/56

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Motpart: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Ytterligare deltagare i rättegången: Thomas Fuchs

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgerichtshof — Tolkning av artikel 4 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) — Begreppet ekonomisk verksamhet — Installation, i anslutning till privatbostad, av en energiproducerande solcellsanläggning utan egna lagringsmöjligheter — Försäljning av den producerade energin till ett bolag som till privatbostaden åter levererar den energi till bostaden, som behövs där — Energiproduktion som på lång sikt understiger konsumtionen

Domslut

Artikel 4.1 och 4.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995, ska tolkas så, att begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i nämnda artikel omfattar driften av en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad och som är utformad på så sätt att den mängd el som produceras dels alltid är mindre än den sammanlagda el som förbrukas av den person som driver anläggningen, dels levereras till elnätet i syfte att fortlöpande vinna intäkter.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.