Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/18


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret — Danmark) — Metro Cash & Carry Danmark ApS mot Skatteministeriet

(Mål C-315/12) (1)

(Punktskatt - Direktiv 92/12/EEG - Artiklarna 7‒9 - Direktiv 2008/118/EG - Artiklarna 32‒34 - Flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor - Förordning (EEG) nr 3649/92 - Artiklarna 1 och 4 - Förenklade ledsagardokument - Exemplar 1 - ”Cash & carry”-verksamhet - Varor som släpps för konsumtion i en medlemsstat och som innehas för kommersiella ändamål i en annan medlemsstat eller varor som förvärvats av enskilda personer för deras eget bruk och transporterats av dem själva - Spritdrycker - Leverantören är inte skyldig att genomföra kontroller)

2013/C 260/30

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Højesteret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Metro Cash & Carry Danmark ApS

Motpart: Skatteministeriet

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Højesteret — Tolkning av artikel 7.4 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 2 s. 57) och artikel 34.1 i Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, s. 12) samt tolkning av Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (EGT L 369, s. 17; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 111) — Punktskatt — Varor som förvärvats av enskilda individer för deras eget bruk — Huruvida det föreligger en skyldighet för ett företag i en medlemsstat att försäkra sig om att exemplar 1 av det förenklade ledsagardokumentet mottagits när det är fråga om försäljning av alkohol på säljarens affärsställe i nämnda medlemsstat till medborgare i andra medlemsstater som vid köpet visar upp ett kundkort som utfärdats av företag i andra medlemsstater och för det fall att innehavaren av kortet mottar alkoholhaltiga drycker på plats för att själv transportera dem till den medlemsstat där samma medborgare är bosatt.

Domslut

1.

Artiklarna 7–9 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992, samt artiklarna 1–4 i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten ska tolkas så, att de inte innebär en skyldighet för en näringsidkare, likt den näringsidkare som är aktuell i det nationella målet, att kontrollera om köpare från andra medlemsstater har för avsikt att importera de punktskattebelagda varorna till en annan medlemsstat och, i sådant fall, om importen genomförs för eget bruk eller för kommersiella ändamål.

2.

Artiklarna 32–34 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 92/108, ska tolkas så, att de inte medför så väsentliga ändringar av artiklarna 7–9 i direktiv 92/12 att de under de omständigheter som är aktuella i det nationella målet motiverar ett annat svar på den första frågan.

3.

Artikel 8 i direktiv 92/12, i dess lydelse enligt direktiv 92/108, ska tolkas så, att den kan omfatta köp av punktskattebelagda varor under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet när varorna förvärvats av enskilda personer för deras eget bruk och transporterats av dem själva vilket det ankommer på behöriga nationella myndigheter att kontrollera från fall till fall.


(1)  EUT C 258, av den 25.08.2012.