Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/52


Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 20 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Cosenza — Italien) — CCIAA di Cosenza mot Ciesse srl i konkurs

(Mål C-468/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Rättegångsreglerna - Artiklarna 53.2, 93.a och 99 - Direktiv 2008/7/EG - Indirekta skatter på kapitalanskaffning - Artikel 5.1 c - Tillämpningsområde - Årlig avgift till de lokala handelskamrarna)

2013/C 225/92

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Cosenza

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Svarande: Ciesse srl i konkurs

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale Ordinario di Cosenza — Tolkning av artikel 5 i rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, s. 1) — Åläggande av en årlig avgift för inskrivning i de lokala handelskamrarnas företagsregister — Den årliga avgiftens storlek fastställs på ett sätt som är mer fördelaktigt för enskilda näringsidkare, icke kommersiella enkla bolag inom jordbrukssektorn (societá semplici) och advokatbolag än för andra kapitalassociationer

Avgörande

Artikel 5.1 c i rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning ska tolkas så, att den inte utgör hinder för uppbörd av en årlig avgift, såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken ska utgå för alla rörelser som är inskrivna eller som anges i en handelskammares register och inbetalas till handelskammaren och vilken i princip beräknas utifrån omsättningen men fastställs schablonmässigt för vissa kategorier av rörelse och särskilt för verksamhet som bedrivs individuellt av fysiska personer i form av enskild näringsverksamhet eller enkla bolag.


(1)  EUT C 399, 22.12.2012.