Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.

Kungl. Maj:t har, sedan riksdagen godkänt ett mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepublikernas Union avslutat avtal, med tillhörande slutprotokoll, angående ryska handelsdelegationens i Stockholm rättigheter och skyldigheter, funnit gott förordna som följer:

1. Beträffande den handelsdelegationen åvilande skyldigheten att i egenskap av organ, som idkar handelsrörelse, för sin inkomst erlägga skatt till stat och kommun skall gälla, att såsom beskattningsbar inkomst skall anses ett beräknat belopp av fyra tiondels procent av totalvärdet av handelsdelegationens handelsomsättning.

Det skall åligga handelsdelegationen att avgiva deklaration angående sin inkomst, varemot delegationen icke skall vara skyldig att lämna vederbörande myndigheter andra upplysningar än dem, som äro nödvändiga för fastställandet av ovannämnda beräknade belopp.

2. Medlem av handelsdelegationen, som skall vara medborgare i de Socialistiska Rådsrepublikernas Union, är befriad från skyldighet att i Sverige erlägga skatt för inkomst av sin verksamhet i unionsregeringens tjänst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1928:113

(Utkom d. 22 maj 1928.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen, enligt därå meddelad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling och skall äga tillämpning jämväl i avseende å 1928 års taxering.