Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1950:25) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.

Utkom 23 februari 1950

1 §

Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, den 24 februari 1949 träffat avtal under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond.

2 §

Den i 1 § nämnda stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet.

3 §

Medel, vilka utbetalas från den i 1 § nämnda stiftelsen till skattskyldig, som äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade belopp, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår då medlen kommit honom till godo.

4 §

Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:25

(Utkom d. 23 febr. 1950.)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.