Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

Denna lag har enligt lagar (1998:1591) och (1998:1592) upphört att gälla den 1 januari 2000.

1 §

Sådan församlingsskatt enligt 21 kap. kyrkolagen (1992:300), som efter kyrkofullmäktiges beslut eller annars debiteras efter samma grunder som gäller för debitering av kommunalskatt, skall påföras den, som den 1 november året före inkomståret inte tillhörde svenska kyrkan, efter endast 25 procent av det för debiteringen bestämda beloppet. Vad nu sagts gäller också den som tillhörde svenska kyrkan men inte varit folkbokförd här i riket under någon del av inkomståret.

SFS 1992:1189

2 §

Det åligger skattemyndighet att vid debitering av slutlig skatt beakta rätt till skattenedsättning, som tillkommer den skattskyldige enligt 1 §.

Vid beräkning av preliminär skatt åligger det skattemyndigheten att beakta rätt till sådan skattenedsättning som tillkommer den skattskyldige enligt 1 § första meningen.

SFS 1997:510

3 §

upphävd genom

SFS 1973:932

4 §

Har rätt till skattenedsättning enligt 1 § inte beaktats äger den skattskyldige söka rättelse hos skattemyndigheten . Därvid tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om omprövning.

SFS 1997:510

5 §

I denna lag förstås med

  • taxeringsår:det kalenderår under vilket den taxering, till vilken avgifterna hänföra sig, av skattemyndighet i första instans verkställes; samt

  • inkomstår:det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret.

SFS 1990:342

6 §

Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna lag.