Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Skogskontolag (1954:142)

Skogskontolagen

Omtryckt i SFS 1982:325.

Denna lag har enligt lag (1999:1230) upphört att gälla den 1 januari 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1999:1230).

1 §

Vid taxering till kommunal och statlig inkomstskatt kan fysisk person och dödsbo på de villkor och i den omfattning som anges i denna lag, få uppskov med beskattning av intäkt av näringsverksamhet avseende skogsbruk för medel som sätts in på ett särskilt bankkonto ( skogskonto eller skogsskadekonto). Uppskov medges inte delägare i handelsbolag för inkomst av bolagets verksamhet.

Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges endast om stormfällning, brand, insektsangrepp eller liknande händelse har medfört att mer än en tredjedel av förvärvskällans skog bör avverkas tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet och om den skattskyldige med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet eller på annat sätt visar att den huvudsakliga delen av beskattningsårets skogsintäkter hänför sig till avverkning som nu har sagts.

Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges inte om den skattskyldige för det beskattningsår som uppskovet avser också yrkar uppskov för insättning på skogskonto.

Har uppskov för insättning på skogsskadekonto vägrats på grund av att de i andra stycket angivna villkoren inte varit uppfyllda får den skattskyldige framställa yrkande om uppskov för insättning på skogskonto.

Sådan framställning skall ha kommit in till skattemyndigheten inom sex månader från det att beslut meddelades om att rätt till uppskov för insättning på skogsskadekonto inte föreligger, om inte längre tid följer av bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Med bank avses i denna lag Riksbanken, affärsbank, sparbank samt medlemsbank.

En skattskyldig får för ett visst beskattningsår göra insättning på endast ett skogskonto eller skogsskadekonto. Har den skattskyldige i strid mot denna bestämmelse gjort insättning på skogskonto eller skogsskadekonto i mer än en bank medges uppskov endast för insättning på det först öppnade kontot.

SFS 1995:1579

2 §

Uppskovet får för ett och samma beskattningsår, om annat ej följer av andra och tredje styckena, avse högst ett belopp motsvarande summan av

  1. sextio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

  2. fyrtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter samt

  3. fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla inom inkomstslaget näringsverksamhet.

Medför stormfällning, brand, insektsangrepp eller liknande händelse att en betydande del av förvärvskällans skog bör avverkas tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet, får skattskyldig, om och i den mån han med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet eller på annat sätt visar att intäkt hänför sig till avverkning som nu har sagts, uppskov med högst ett belopp motsvarande summan av

  1. åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

  2. femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter samt

  3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla inom inkomstslaget näringsverksamhet.

Uppskov med belopp som anges i andra stycket medges också i fråga om sådan ersättning för skog eller skogsprodukter som avses i 25 § 2 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Vid tillämpningen av första–tredje styckena avses med köpeskilling även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.

Uppskov medges inte med så stort belopp att underskott uppkommer vid beräkning av inkomst av förvärvskällan enligt kommunalskattelagen.

Har i förvärvskällan redovisats utdelning från samfällighet, som avses i 6 § 1 mom. första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, medges uppskov för den del av utdelningen som härrör från intäkt av skogsbruk i samfälligheten under det beskattningsår som utdelningen hänför sig till på samma sätt som om denna del utgjort intäkt av skogsbruk, som den skattskyldige drivit själv.

SFS 1993:1550

3 §

Uppskov för visst beskattningsår medges i fråga om skogskonto inte med belopp som understiger 5 000 kronor och i fråga om skogsskadekonto inte med belopp som understiger 50 000 kronor. Uppskovsbeloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

SFS 1993:1550

4 §

Skattskyldig som yrkar uppskov skall till självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt formulär samt besked från banken om insättningen. I förekommande fall skall utredning och besked lämnas för samtliga de förvärvskällor för vilka den skattskyldige yrkar uppskov.

Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på skogskonto och skogsskadekonto vid beskattningsårets utgång.

SFS 1982:325

5 §

Uppskov medges endast om de ifrågavarande medlen har betalats in till banken senast den dag som den skattskyldige enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall avlämna särskild självdeklaration.

Har den skattskyldige yrkat uppskov för insättning på skogskonto med stöd av bestämmelserna i 1 § fjärde stycket skall de medel, som betalats in på skogsskadekontot, anses inbetalade på skogskonto den dag då betalningen på skogsskadekontot gjordes. I fråga om medel på skogsskadekonto som inte tagits ut när yrkandet om uppskov för insättning på skogskontot kom in till skattemyndigheten, gäller vad nu sagts dock endast om den skattskyldige fört över medlen på skogsskadekontot till skogskonto. Överföring som har skett senare än tio år efter ingången av det år då medlen enligt första stycket senast skall ha betalats in beaktas inte.

SFS 1994:490

6 §

Den skattskyldige får ta ut de inbetalade medlen tidigast fyra månader efter inbetalningsdagen. Uttag får avse hela det innestående beloppet eller del av detta, dock inte lägre belopp än 1 000 kronor. Om särskilda förhållanden föranleder det, får regeringen medge att innestående medel tas ut tidigare än som nu har sagts.

Sedan tio år eller, i fråga om skogsskadekonto, tjugo år har förflutit från ingången av det år då inbetalning enligt 5 § senast skall ha gjorts, skall banken betala ut kvarstående medel.

SFS 1982:325

7 §

Som skogskonto och skogsskadekonto godtas endast konto för vilket ränta gottskrivs årligen eller oftare.

Räntesatsen för medel på skogskonto och skogsskadekonto bestäms av banken.

På gottskriven ränta utgår skatt enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

SFS 1990:677

8 §

Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt resterande ränta på sådant belopp skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet för det beskattningsår då utbetalning från skogskontot eller skogsskadekontot sker eller skulle ha skett enligt 6 §.

Med resterande ränta avses ränta efter avdrag för skatt enligt 7 §.

Beskattning enligt första stycket skall inte ske om medel på skogskonto eller skogsskadekonto hos en bank till hela beloppet direkt överförs till ett motsvarande konto i en annan bank.

SFS 1990:677

9 §

Övergår skattskyldigs fastighet till annan på annat sätt än genom köp,

byte eller därmed jämförligt fång eller genom gåva skall, såvida fastigheten utgör den väsentliga delen av förvärvskälla för vilken insättning på skogskonto eller skogsskadekonto har gjorts, innestående medel genast tas upp som intäkt av näringsverksamhet.

Har avtal träffats om överlåtelse eller pantsättning av medel på skogskonto eller skogsskadekonto, skall medlen genast tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Beskattning skall inte ske av den anledningen att den skattskyldige efter framställning från skogsvårdsstyrelse har förbundit sig att inte utan styrelsens tillstånd förfoga över medlen.

SFS 1993:1550

9 a §

Har under året medel på skogskonto eller skogsskadekonto betalats ut enligt 6 § skall banken lämna uppgift om detta till skattemyndigheten. Detsamma gäller om banken fått kännedom om avtal som avses i 9 § tredje stycket. Uppgiften skall lämnas senast den 31 januari följande år.

Vid överföring av kontomedel skall den överförande banken lämna den mottagande banken de uppgifter som behövs för att den mottagande banken skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

SFS 1992:1351

10 §

Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller medlemsbank som inte följer bestämmelserna i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte längre skall få ta emot medel på skogskonto eller skogsskadekonto.

SFS 1995:1579

11 §

[har upphävts genom lag (1979:501).]

SFS 1979:501

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1954:142

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1954; dock att förordningen icke skall äga tillämpning beträffande 1954 års taxering.

Vid tillämpning av denna förordning skola medel, som innestå i riksbanken å skogskonto jämlikt föreskrifterna i lagen d. 27 mars 1954 med vissa bestämmelser om medel, som innestå å investeringskonto för skog, anses avse beskattningsåret 1952.

Visar skattskyldig med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1954 å viss fastighet, skall beträffande denna fastighet för ettvart av beskattningsåren 1954 och 1955, i stället för vad ovan i 2 § a)–c) stadgas, gälla, att uppskovet må avse ett belopp, motsvarande summan av

a) åttio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

b) femtio procent av den å beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter, samt

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.

SFS 1979:501

(Utkom d. 25 juni 1979.)

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas första gången vid 1980 års taxering. Vid 1980 års taxering medges dock uppskov med lägst 2 000 kronor.

SFS 1982:325

(Omtryck)

Denna lag träder såvitt gäller 1 och 3–10 §§ i kraft d. 1 juli 1982 och tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Såvitt gäller 2 § träder lagen i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Riksskatteverket får om synnerliga skäl föreligger på ansökan som inkommer till verket före d. 1 juli 1983 medge att den i 6 § andra stycket angivna uppskovstiden får förlängas med högst tio år för medel som vid ikraftträdandet innestår på skogskonto. Mot verkets beslut får talan inte föras.

SFS 1990:677

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

Skogskonto och skogsskadekonto som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller villkoret enligt 7 § första stycket skall – om villkoret inte uppfyllts senast d. 31 dec. 1992 – inte längre anses som skogskonto eller skogsskadekonto i följd varav de på kontot innestående medlen skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet.

SFS 1992:1351

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

Den nya bestämmelsen tillämpas endast på överföringar av kontomedel som gjorts efter ikraftträdandet.

SFS 1993:1550

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

SFS 1994:490

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

SFS 1995:1579

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.