Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1984:405) om stämpelskatt på aktier

Omtryckt i SFS 1986:317

1 §

Stämpelskatt skall betalas till staten enligt denna lag vid bildande av aktiebolag eller vid ökning av aktiekapital.

2 §

Skatten är två procent av aktiernas nominella belopp. Vid ökning av aktiekapital skall, om ett högre belopp har betalats för aktierna än det nominella beloppet, skatten dock beräknas på det belopp som har betalats för aktierna. Vid utbyte av skuldebrev mot aktier skall skatten beräknas på aktiernas nominella belopp eller, om detta är högre, på det belopp som ursprungligen har betalats för skuldebreven.
Om betalning för vissa aktier har skett genom tillförande av apportegendom, skall samma skatt betalas för aktierna som för de aktier som har betalats med pengar. Om samtliga aktier helt eller delvis har betalats genom apportegendom utgår skatten på aktiernas nominella belopp eller, om detta är högre, på det belopp som har betalats för aktierna utöver apportegendomen. SFS 1986:317

3 §

Aktiebolaget är skattskyldigt enligt denna lag.

4 §

Skattskyldigheten inträder när registrering av det nybildade bolaget sker eller, vid ökning av aktiekapitalet, när registrering sker som innebär att aktiekapitalet ökas. SFS 1986:317

5 §

Vid bildande av aktiebolag föreligger inte redovisningsskyldighet utan skatt påförs genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i aktiebolagsregistret utan att beslut meddelas av beskattningsmyndigheten.
Skatten anses fastställd till det påförda beloppet. Beslut om skatten får meddelas enligt 4 kap. 3 och 5 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Skatten enligt första stycket skall betalas senast två månader efter den dag då skattskyldigheten inträtt. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8-11 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tas ut om skatten inte betalas inom denna tid.
Vid ökning av aktiekapital skall bolaget lämna deklaration till beskattningsmyndigheten. Deklaration skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två månader efter den dag då skattskyldigheten inträtt. SFS 1992:641

6 §

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

SFS 1986:317

Äldre bestämmelser gäller fortfarande om skattskyldigheten enligt dessa bestämmelser inträtt före ikraftträdandet.

SFS 1992:642

Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.