Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifterFörarbeten2000:981 Prop. 2000/01:7 och 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4 och 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2001:1119 Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85.2001:1172 Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.2002:51Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129.2002:217 Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.2002:325 Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253.2003:731Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2003:1216Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.2004:850Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.2004:1245Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.2006:1346Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.2007:287Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.2009:1004Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.2010:437Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278.2010:1283Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.2011:1286Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.2011:1404Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.2011:1515Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86.2013:962Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.Utfärdad den 23 november 2000.Utkom från trycket den 5 december 20001 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av socialavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980) för finansiering av systemen för social trygghet.2 §2 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i socialavgiftslagen (2000:980).Sjukförsäkringsavgifter3 §3 §Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersättningar som utges enligt socialförsäkringsbalkengraviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., ochinkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. Lag (2010:1283). Lagen 2010:1283, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill d. 1 jan. 2011 gällande äldre lagstiftningen.3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.Lagen 2006:1346, med ikraftträdande 1 jan. 2007, innehåller även:2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som utgetts före d. 1 nov. 2006.3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).4 §4 §Sjukförsäkringsavgifter ska också finansieraCentrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, ochsådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt 3 §. Lag (2011:1515). Föräldraförsäkringsavgifter5 §5 §Föräldraförsäkringsavgifter ska finansieraföräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, ochsådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner. Lag (2010:1283). Ålderspensionsavgifter6 §6 §Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska föras till staten.Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.Återstoden av avgifterna ska föras till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Lag (2010:1283). Jfr 14 §. Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (innehåller bestämmelser om Första–Fjärde och Sjunde AP-fonderna) – Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden – Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder. 7 §7 §Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken. Lag (2011:1404). Lagen 2011:1404, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid fr.o.m. d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).Se anm. vid 6 §.Efterlevandepensionsavgifter8 §8 §Efterlevandepensionsavgifter ska finansierainkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialförsäkringsbalken, ochkostnader för administration av pension enligt 1. Lag (2010:1283). Arbetsmarknadsavgifter9 §9 §Arbetsmarknadsavgifter skall finansieraarbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan ersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att han eller hon uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), ochsådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1–3.Arbetsskadeavgifter10 §10 §Arbetsskadeavgifter ska finansieraersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40–42 samt 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken,kostnader för administration av ersättningar enligt 1, ochsådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1. Lag (2010:1283). Fördelning av arbetsgivaravgifter11 §11 §Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelningen. Lag (2013:962). F (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål. Omföring av egenavgifter12 §12 §Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäkringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast därefter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket. Lag (2011:1286). Avdrag vid beräkning av egenavgifterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:437. 13 §13 §Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften. Lag (2010:437). Verkställighetsföreskrifter14 §14 §Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som avses i 7 § andra och tredje styckena.Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1004). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2000:981 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.2. Äldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser om andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter skall tillämpas till och med år 2001.4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall fram till d. 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen (1973:349). Sjukförsäkringsavgifter skall därefter även finansiera Centrala studiestödsnämndens kostnader enligt 4 § 1 i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter alltjämt finansiera ersättningar på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring. 2001:1119 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002. 2001:1172 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2002:51 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2002:217 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2002:325 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2003:731 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2003:1216 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:850 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2004:1245 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2006:1346 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som utgetts före d. 1 nov. 2006.3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). 2007:287 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007. 2009:1004 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas första gången vid fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter avseende år 2011. 2010:437 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:1283 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill d. 1 jan. 2011 gällande äldre lagstiftningen.3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 2011:1286 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2011:1404 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). 2011:1515 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2013:962 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.