Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning.
Det som sägs om kommun i denna lag gäller även landsting och kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. SFS 2012:385

Definitioner

1 a §

I denna lag förstås med
  • investeringsvara: det som enligt 8 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) avses med investeringsvara, och
  • korrigeringstid: det som enligt 8 a kap. 6 § mervärdesskattelagen avses med korrigeringstid.
SFS 2008:909

Rätt till ersättning

2 §

Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt
  • 1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller
  • 2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.
SFS 2012:385

2 a §

I denna paragraf finns bestämmelser om vad som utgör ersättningsbelopp och när rätten till ersättning inträder när användningen av en investeringsvara ändras samt när en investeringsvara förvärvas.
Om jämkning enligt 8 a kap. 4 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) ska göras eller rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt övertas enligt 8 a kap. 11 eller 12 § samma lag, utgör ersättningsbeloppet ett belopp som beräknas på samma sätt som jämkningsbeloppet enligt 8 a kap. 7, 8 och 10 §§ samma lag.
Rätten till ersättning inträder årligen under återstoden av korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår då användningen ändras eller förvärvet sker räknas in. SFS 2008:909

3 §

Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördelningen mellan ingående skatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och ingående skatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 §

Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen ska dock inte tillämpas i fråga om
  • 1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453),
  • 2. hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 2 § socialtjänstlagen, och
  • 3. boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
SFS 2018:1725

5 §

Kommuner har rätt till ersättning för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 §. Rätt till ersättning har kommunen också när den lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.
Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt schablon.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen. SFS 2012:385

6 §

Skyldighet att justera ersättning

6 a §

I 6 b § finns bestämmelser om justering i vissa fall av ersättning enligt denna lag när en kommun överlåter en investeringsvara. I 6 c § finns bestämmelser om justering i vissa fall när användningen av en investeringsvara ändras.
Bestämmelserna i 6 b och 6 c §§ om justering gäller endast om kommunen har haft rätt till ersättning för ingående skatt hänförlig till anskaffningen av investeringsvaran. Med anskaffning av en investeringsvara avses även förvärv för ny-, till- eller ombyggnad av fastighet. SFS 2012:385

6 b §

En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om en investeringsvara överlåtits inom korrigeringstiden.
Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar den ingående skatt som avser återstoden av korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår då överlåtelsen sker räknas in.
Justeringen ska göras vid ett enda tillfälle. SFS 2008:909

6 c §

En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna lag om jämkning ska göras enligt 8 a kap. 4 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200).
Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som motsvarar den jämkning som ska göras. Om kommunen i stället gjort avdrag enligt 9 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ska justeringsbeloppet motsvara avdraget.
Justering ska göras med ett årligt belopp under återstoden av korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår då användningen ändras räknas in. Om kommunen i stället gjort avdrag enligt 9 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ska justering göras vid ett enda tillfälle. SFS 2008:909

Ansökan

7 §

Den som har rätt till ersättning enligt 2 och 5 §§ får ansöka om sådan ersättning hos Skatteverket. Ansökan ska vara undertecknad och ha kommit in senast andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.
Ansökan ska avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på varandra följande kalendermånader under samma kalenderår. Uppgift om ersättningsbelopp enligt 2 a § ska lämnas i den ansökan som omfattar den första ersättningsperioden varje kalenderår efter det kalenderår då användningen ändrats eller förvärvet skett.
Ansökan ska lämnas enligt ett fastställt formulär. SFS 2008:909

Anmälan av överlåtelse eller ändrad användning av investeringsvara

7 a §

Den som är skyldig att justera ersättning enligt 6 a–6 c §§ ska anmäla överlåtelsen eller den ändrade användningen och justeringsbelopp till Skatteverket. Anmälan ska göras i samband med ansökan om ersättning för den ersättningsperiod då överlåtelsen skett eller för den första ersättningsperioden varje kalenderår efter det kalenderår då användningen ändrats. Anmälan ska dock ha kommit in till Skatteverket före utgången av juni året efter det kalenderår som överlåtelsen skett eller användningen ändrats.
Anmälan ska vara undertecknad och lämnas enligt ett fastställt formulär. SFS 2008:909

Årsuppgift

8 §

För varje kalenderår ska kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om
  • 1. det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berättigar till ersättning enligt 2 §,
  • 2. sådana schablonbelopp som beräknats enligt 5 §, samt
  • 3. belopp enligt 2 a, 6 b och 6 c §§.
Årsuppgiften ska vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.
Årsuppgiften ska lämnas enligt ett fastställt formulär. SFS 2008:909

Elektroniska dokument

9 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en ansökan om ersättning enligt 7 §, en anmälan av överlåtelse eller ändrad användning enligt 7 a § samt årsuppgift enligt 8 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.
Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på underskrift enligt 7, 7 a och 8 §§ uppfyllas med elektroniska medel. SFS 2008:909

Beslutande myndighet

10 §

Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

11 §

Ett beslut om ersättning enligt 2 eller 5 § (ersättningsbeslut) fattas för varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga uppgifter. Ett beslut om justering av ersättning enligt 6 a–6 c §§ fattas med ledning av anmälan och andra tillgängliga uppgifter.
Om en ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller ändrad användning har lämnats in på rätt sätt inom föreskriven tid, anses ett beslut om ersättning eller justering av ersättning ha fattats i enlighet med ansökan eller anmälan.
Om ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller ändrad användning inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen eller justeringen av ersättning ha bestämts till noll kronor.
Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 18 eller 19 §, får en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den sista ersättningsperioden under kalenderåret. SFS 2008:909

12 §

Innan ett ersättningsärende avgörs, skall kommunen ges tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.
Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har underrättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt.

Skyldighet att bevara underlag

12 a §

Underlaget för rätt till ersättning ska bevaras under fyra år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser. Underlag som avser rätt till ersättning vid anskaffning av investeringsvara ska dock bevaras under fyra år efter utgången av det kalenderår som korrigeringstiden löpte ut. SFS 2008:909

Utredning

13 §

Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av rätt till ersättning eller skyldighet att justera ersättning. SFS 2008:909

14 §

Om uppgifter i en ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller ändrad användning behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning ska göras vid besök hos kommunen. SFS 2008:909

15 §

Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är riktig.
Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

16 §

Vid revision ska kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen ska i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2011:1418

Ränta

17 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra stycket.
Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter den då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b § andra stycket och till och med den dag beloppet betalas.
Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.
Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2011:1418

Utbetalning och betalning

17 a §

Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt denna lag ska tillgodoföras mottagaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2011:1418

17 b §

Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till Skatteverket enligt denna lag ska tas ut genom debitering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.
Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en ansökan om ersättning, ska Skatteverket besluta att helt eller delvis räkna av ersättningen mot det justeringsbelopp som anmälan avser. På den del avräkning genomförs som betalning av justeringsbeloppet ska kostnadsränta inte tas ut. SFS 2011:1418

Omprövning

18 §

Skatteverket får ompröva ett ersättningsbeslut, beslut om justering av ersättning och beslut om avräkning eller ränta enligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.
Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltningsdomstol. SFS 2008:909

19 §

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen avser.
Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen avser.
Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2011:1418

Överklagande

20 §

Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 13 § eller revision enligt 15 § får inte överklagas.
Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §

Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart.

Verkställighet

22 §

Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet.

SFS 2005:807

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006, dock skall all ersättning avräknas direkt mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

SFS 2008:909

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på överlåtelse av investeringsvara som sker från och med den 1 maj 2008. Anmälan om överlåtelser som sker från och med den 1 maj 2008 till och med den 31 december 2008 ska göras i samband med ansökan om ersättning för den första ersättningsperioden 2009. Anmälan ska dock ha kommit in till Skatteverket före utgången av juni 2009.
3. Bestämmelserna i 2 a § tillämpas på förvärv av investeringsvara som sker från och med den 1 maj 2008.
4. Ersättning för ingående skatt som omfattas av den upphävda lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting ska efter denna lags ikraftträdande anses som ersättning för ingående skatt. I fråga om överlåtelser av investeringsvara ska detta gälla från och med den 1 maj 2008.

SFS 2011:1418

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2012:385

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Bestämmelsen i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2010 i fråga om sådant samordningsförbund som avses i 1 § andra stycket.

SFS 2016:1093

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2018:1725

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.