Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2006:378) om lägenhetsregister Förarbeten2006:378Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268.2008:539Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.2008:966Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8, rskr. 2008/09:14.2009:847Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.2016:397Prop. 2015/16:141, bet. 2015/16:FiU33, rskr. 2015/16:216.2018:363Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251.Utkom från trycket den 31 maj 2006utfärdad den 18 maj 2006.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2019Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Inledande bestämmelser1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om register över bostadslägenheter (lägenhetsregister).2 §2 §Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister.Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:363). Definitioner3 §3 §Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2000:224) om fastighetsregister och fastighetstaxeringslagen (1979:1152).Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.Med entré avses en ingång till byggnaden där bostadslägenheten är belägen.Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.Vad som föreskrivs om fastighetsägare i denna lag gäller, om tomträtt har upplåtits i en fastighet, tomträttshavaren och, om det på en fastighet finns en byggnad som inte hör till fastigheten, ägaren av byggnaden.Personuppgiftsansvar4 §4 §Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret. Lag (2018:363). Registerändamål5 §5 §Uppgifter i lägenhetsregistret får behandlas förfolkbokföring,framställning av statistik,forskning,planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.Registerinnehåll6 §6 §Lägenhetsregistret får innehållaför bostadslägenhet uppgifter omlägenhetsnummer,antal rum,kökstyp,bostadsarea, ochlägenhetskategori,för entré uppgifter ombelägenhetsadress, ochpostnummer och postort,för byggnad uppgifter ombyggnadsnummer,byggnadstyp,byggnadskategori,nybyggnadsår,ombyggnads- eller tillbyggnadsår,värdeår, ochtyp av taxeringsenhet,för fastighet uppgifter omfastighetsbeteckning,län, ochfastighetsägarens juridiska form.7 §7 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.8 §8 §Uppgifter i lägenhetsregistret får hämtas från fastighetsregistret och från fastighetsägare.Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister.9 §9 §Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret harkommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 § 1 och 3 b–e, ochden statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2008:539). Begränsning av behandling av personuppgifterRubriken införd g. Lag 2018:363. 9 a §9 a §Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:363). Kommunens skyldigheterBelägenhetsadress10 §10 §För varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress.Lägenhetsnummer11 §11 §Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress, skall kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.Fastighetsägaren skall omgående underrättas om beslut som avser lägenhetsnummer.12 §12 §Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnumret.Registreringsåtgärder13 §13 §Kommunen skall för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i 6 § 1 och 3 b–e.Fastighetsägarens skyldigheter14 §14 §Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i6 § 1 d samt 3 b–e när det gäller en bostadslägenhet i ett småhus, och6 § 1 b–e samt 3 b–e när det gäller övriga bostadslägenheter.Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966). 15 §15 §Uppgifter enligt 14 § skall lämnas enligt formulär som fastställs av kommunen.Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter det att den förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen av lägenhetsregistret.16 §16 §När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.Utlämnande av uppgifterDirektåtkomst17 §17 §Direktåtkomst till lägenhetsregistret är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.18 §18 §En kommun får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har belägenhetsadress i kommunen.Samkörning19 §19 §Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2008:539). Automatiserad behandling20 §20 §Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det.Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för sådan registrering som avses i 13 §. Lag (2016:397). Avgifter21 §21 §Användningen av lägenhetsregistret får vara avgiftsbelagd.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.Tvångsmedel22 §22 §Kommunen får förelägga en fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 16 § att fullgöra dessa.23 §23 §Om det finns anledning att anta att ett föreläggande enligt 22 § inte följs, får det förenas med vite.Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.24 §24 § Upphävd g. Lag (2018:363). Överklagande25 §25 §Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2006:378 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret. Lag (2008:539). 3. Den statliga lantmäterimyndigheten får behandla andra uppgifter i lägenhetsregistret än dem som framgår av 6 §, om det behövs för upprättande av registret. Sådana uppgifter skall gallras när de inte längre behövs. Lag (2008:539). 4. Medan lägenhetsregistret upprättas fullgör den statliga lantmäterimyndigheten de uppgifter som kommunen har enligt 11 §. Lag (2008:539). 5. Fastighetsägaren skall för upprättande av lägenhetsregistret på begäran av den statliga lantmäterimyndigheten lämna uppgifter enligt 14 § till myndigheten. Lag (2008:539). 6. Belägenhetsadresser enligt 10 § skall vara fastställda senast d. 1 juli 2007. Regeringen får föreskriva om anstånd att fastställa belägenhetsadresser. 7. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar regeringen när registret, för en viss kommun, är färdigt att tas i bruk. Lag (2008:539). 8. Regeringen skall föreskriva när registret för en viss kommun skall anses upprättat. 9. Kommunens skyldigheter enligt 11 och 13 §§ behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. 10. Fastighetsägarens skyldigheter enligt 14 § behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. Om fastighetsägaren har lämnat uppgifter till den statliga lantmäterimyndigheten enligt punkt 5 och förändringar som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret har skett därefter men innan registret är upprättat, skall fastighetsägaren lämna uppgifterna till kommunen inom en månad efter det att registret är upprättat. Lag (2008:539). 11. Vad som sägs i 22 § om kommuner gäller under upprättandet av lägenhetsregistret för den statliga lantmäterimyndigheten. Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 23 § prövas under denna tid av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:847). 2008:539 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2008. 2008:966 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2008. 2009:847 Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010. 2016:397 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2018:363 Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.