Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:285 Utkom från trycket den 5 juni 2007Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 24 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157. föreskrivs i fråga om lagen (1994:1920) om allmän löneavgift dels att 3 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2005:828. Allmän löneavgift tas ut med 4,40 procent av underlaget och tillfaller staten.För dem som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år tas löneavgiften ut med halva procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.6 §6 §Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning som betalas ut under perioden den 1 juli 2007 till och med den 31 december 2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för 2,20.3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarANDERS BORGPer Classon(Finansdepartementet)