Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:765 Utkom från trycket den 13 november 2007Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 1 november 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4, rskr. 2007/08:3. föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2005:827. Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på– ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller– ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som redaren anlitar.Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.2. Bestämmelsen i 5 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs efter den 14 december 2007. Bestämmelsen i sin äldre lydelse tillämpas på ersättningar som uppbärs före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)