Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:967 Utkom från trycket den 30 november 2007Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 22 november 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2007:285. Allmän löneavgift tas ut med 7,49 procent av underlaget och tillfaller staten.För dem som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år tas löneavgiften ut med halva procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2007.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarANDERS BORGPer Classon(Finansdepartementet)