Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:535 Utkom från trycket den 23 juni 2008Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223. föreskrivs att 19 kap. 3 och 5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.19 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2003:650. Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska undersöka och upprätta förslag tillvilka riktvärdestabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län, ochriktvärdeskartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska vidare pröva att en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra och tredje styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomtmark och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.Provvärdering ska göras för varje värdeområde och omfatta det antal överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får inte överklagas.5 §5 § Senaste lydelse 2003:650. Skatteverket ska, i samråd med den statliga lantmäterimyndigheten senast den 1 juni året före det år då allmän fastighetstaxering därom äger rum, upprätta förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet och riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet. På samma gång ska det föreslås ändringar som behövs i de förslag till föreskrifter som avses i 1 § andra–fjärde styckena.En referensgrupp ska under arbetets gång ges möjlighet att lämna synpunkter.Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.På regeringens vägnarMATS ODELLFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)