Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:274 Utkom från trycket den 16 april 2009Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203. föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 §I databasen får uppgifter behandlas ompersoner som är eller har varit folkbokförda här i landet,personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481), ochpersoner som har tilldelats samordningsnummer.Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.3 §3 § Senaste lydelse 2006:380. För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:person- eller samordningsnummer,namn,födelsetid,födelsehemort,födelseort,adress,folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,medborgarskap,civilstånd,make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,samband enligt 10 som är grundat på adoption,inflyttning från utlandet,avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), ochgravsättning.I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)