Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1062 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23. föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta dels att rubriken närmast efter 18 § ska utgå, dels att 4, 6 och 20 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast efter 18 §, dels det i lagen närmast efter rubriken Återbetalning av skatt ska införas en ny paragraf, 19 §, av följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2004:1140. Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.6 §6 § Senaste lydelse 2004:1140. Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person för:avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, ommottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, ochersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket eller på dennes vägnar, samtersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i riket;ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare för kostnadför resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut ochför logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnadför resa till respektive från förrättningen ochför logi i samband med förrättningen;sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229);avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd);inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal.19 §19 § Tidigare 19 § upphävd genom 1997:496. Om särskild inkomstskatt har betalats in i strid med bestämmelserna i denna lag, har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som betalats in för mycket.Detta gäller dock inte inbetald särskild inkomstskatt som kan komma att behövas för betalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och somhar beslutats men ännu inte ska ha betalats, ellerinte har beslutats men med fog kan antas komma att beslutas.20 §20 § Senaste lydelse 2004:1140. Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos beskattningsmyndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller någon annan utredning om att särskild inkomstskatt betalats in för sökanden.Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och 9 §§ skattebetalningslagen (1997:483).Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige som källstat ska medge avräkning för den skatt som betalats i den andra avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skattepliktig enligt denna lag, har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten. Detta belopp får dock inte överstiga den särskilda inkomstskatten på inkomsten i fråga. Tillsammans med ansökan om sådan återbetalning av skatt ska det lämnas ett intyg eller någon annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den utländska skatt som betalats på inkomsten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)