Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) 2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

12 kap. 30 §

Bestämmelserna i 27 § första–tredje styckena tillämpas inte för skattskyldiga som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil eller sin förmånsbil.

SFS 2009:1239

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.
På regeringens vägnarANDERS BORGPeter Ljungqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2009/10:11, bet. 2009/10:SkU9, rskr. 2009/10:74.
Lagen omtryckt 2008:803.