Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

Utkom från trycket den 8 december 2009
utfärdad den 26 november 2009.

1 §

Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser som undertecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Bilaga

 

(Översättning)

 

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ANTILLES, TO PROMOTE ECONOMIC RELATIONS

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA SÅVITT AVSER NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA FÖR ATT FRÄMJA EKONOMISKA FÖRBINDELSER

 

Whereas the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, (”the Contracting Parties”) have signed an Agreement for the Exchange of Information with respect to Taxes;

 

Då Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna (”de avtalsslutande parterna”) undertecknat ett avtal för utbyte av upplysningar avseende skatter,

 

– – –

 

– – –

 

Now, therefore, the Contracting Parties have agreed as follows:

 

har de avtalsslutande parterna kommit överens om följande:

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The taxes to which this Agreement shall apply are:

 

1. De skatter som omfattas av avtalet är:

 

(a) in the Netherlands Antilles:

 

a) i Nederländska Antillerna:

 

(i) the income tax (inkomstenbelasting);

 

1) inkomstskatten,

 

(ii) the profit tax (winstbelasting); and

 

2) vinstskatten, och

 

(iii) the surtaxes on the income and profit tax (opcenten op de inkomsten – en winstbelasting);

 

3) tilläggsskatterna på inkomst och vinst,

 

(hereinafter referred to as ”Netherlands Antilles tax”);

 

(i det följande benämnda ”skatt i Nederländska Antillerna”),

 

(b) in Sweden: the national income tax (den statliga inkomstskatten) (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

b) i Sverige: den statliga inkomstskatten (i det följande benämnd ”svensk skatt”).

 

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de i punkt 1 nämnda skatterna. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska meddela varandra väsentliga ändringar som har gjorts i respektive parts skattelagstiftning.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Definitions

 

Definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Contracting Party” means the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, or the Kingdom of Sweden as the context requires;

 

a) ”avtalsslutande part” avser Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna eller Konungariket Sverige, beroende på sammanhanget,

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när det används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(c) the term ”the Netherlands Antilles” means that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean Sea and consisting of the Island Territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten (Dutch part) including the territorial waters thereof and the part of the seabed and its subsoil under the Caribbean Sea over which the Kingdom of the Netherlands has sovereign rights in accordance with international law but excluding the part thereof relating to Aruba;

 

c) ”Nederländska Antillerna” avser den del av Konungariket Nederländerna som är belägen i Karibiska havet och består av territorierna Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius och St. Maarten (den del som tillhör Nederländerna) inbegripet tillhörande territorialvatten och den del av Karibiska havets havsbotten och dess underlag över vilka Konungariket Nederländerna utövar suveräna rättigheter i överensstämmelse med folkrättens regler, med undantag för den del som tillhör Aruba,

 

(d) the term ”company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

 

d) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som en juridisk person,

 

(e) the term ”competent authority” means:

 

e) ”behörig myndighet” avser:

 

(i) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

 

1) i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

(ii) in the case of the Netherlands Antilles, the Minister of Finance or his authorized representative.

 

2) i fråga om Nederländska Antillerna, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

 

2. Då en avtalsslutande part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Agreement, the terms ”company resident in Sweden” and ”company resident in the Netherlands Antilles” mean any company, which under the laws of that Party, is liable to tax therein by reason of its domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. The terms ”company resident in Sweden” and ”company resident in the Netherlands Antilles” do not include any company which is liable to tax in that Party in respect only of income from sources in that Party.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycken ”bolag med hemvist i Sverige” och ”bolag med hemvist i Nederländska Antillerna” varje bolag som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldigt där på grund av domicil, hemvist, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycken ”bolag med hemvist i Sverige” och ”bolag med hemvist i Nederländska Antillerna” inbegriper inte bolag som är skattskyldigt i denna part endast för inkomst från källa i denna part.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a company is a resident of both Contracting Parties, the competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

 

2. Då ett bolag till följd av bestämmelserna i punkt 1 har hemvist i båda avtalsslutande parterna, ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. Where a company resident in Sweden derives income attributable to a permanent establishment in the Netherlands Antilles which under the laws of the Netherlands Antilles may be taxed in the Netherlands Antilles, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Netherlands Antilles tax paid in respect of such income. The term ”the Netherlands Antilles tax paid” shall be deemed to include the Netherlands Antilles tax which would have been paid, but for any time-limited reduction or exemption of tax granted under incentive provisions contained in the Netherlands Antilles laws designed to promote economic development to the extent that such reduction or exemption is granted for income derived from activities mentioned in Article 5 and provided that the activities have been carried out in the Netherlands Antilles.

 

1. Om ett bolag med hemvist i Sverige förvärvar inkomst hänförlig till fast driftställe i Nederländska Antillerna som enligt lagstiftningen i Nederländska Antillerna får beskattas i Nederländska Antillerna, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt på inkomsten som erlagts i Nederländska Antillerna. Uttrycket ”den skatt som erlagts i Nederländska Antillerna” inbegriper skatt i Nederländska Antillerna som skulle ha erlagts om inte tidsbegränsad nedsättning av eller befrielse från skatt medgivits enligt bestämmelser om skattelättnader i lagstiftning i Nederländska Antillerna avsedd att främja ekonomisk utveckling i den utsträckning som nedsättningen eller befrielsen givits beträffande inkomst från någon av de i artikel 5 angivna verksamheterna och under förutsättning att verksamheterna har bedrivits i Nederländska Antillerna.

 

2. Where a company resident in Sweden directly holds shares representing 100 per cent of the voting power in a company resident in the Netherlands Antilles, Sweden shall exempt from tax dividends distributed by the last-mentioned company to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies, and provided that the profits of the last-mentioned company are derived from activities listed in Article 5 and provided that the activities have been carried out in the Netherlands Antilles.

 

2. Om ett bolag med hemvist i Sverige direkt innehar aktier som motsvarar 100 procent av det sammanlagda röstvärdet i ett bolag med hemvist i Nederländska Antillerna, ska utdelning från det sistnämnda bolaget undantas från beskattning i Sverige i den utsträckning som utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska, och under förutsättning att vinsterna i detta sistnämnda bolag härrör från någon av de i artikel 5 angivna verksamheterna och att verksamheterna har bedrivits i Nederländska Antillerna.

 

3. The provisions of the second sentence of paragraph 1 and of paragraph 2 shall only apply for the first ten years during which this Agreement is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 andra meningen och i punkt 2 tillämpas endast under de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Activities covered

 

Verksamheter som omfattas av avtalet

 

1. Article 4 applies to the following activities (excluding financial activities other than financial activities directly incidental and ancillary to the listed activities):

 

1. Artikel 4 tillämpas på följande verksamheter (med undantag för annan finansiell verksamhet än sådan som är direkt underordnad och utgör en integrerad del av de angivna verksamheterna):

 

(a) industrial and manufacturing activities;

 

a) industri och tillverkning,

 

(b) tourism (including restaurants and hotels);

 

b) turism (inbegripet restaurang- och hotellverksamhet),

 

(c) a building site or a construction, assembly or installation project;

 

c) plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet,

 

(d) oil and gas activities and energy production;

 

d) olje- och gasverksamhet samt energiproduktion,

 

(e) mining;

 

e) gruvdrift,

 

(f) agriculture; and

 

f) jordbruk, och

 

(g) the installation, operation or maintenance of fixed or mobile tele-communication systems.

 

g) installation, drift eller underhåll av stationära eller mobila telekommunikationssystem.

 

2. The right of any Swedish company to engage in the Netherlands Antilles in the activities listed in the preceding paragraph remains subject to the domestic legislation in force in the Netherlands Antilles.

 

2. Rätten för svenska bolag att i Nederländska Antillerna bedriva verksamheter som anges i föregående punkt avgörs även fortsättningsvis enligt den interna lagstiftning som gäller i Nederländska Antillerna.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Mutual agreement procedure

 

Ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a company considers that the actions of one or both of the Contracting Parties result or will result for it in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Parties, present its case to the competent authority of the Contracting Party of which it is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

1. Om ett bolag anser att en part eller båda avtalsslutande parterna vidtagit åtgärder som för bolaget medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan det, utan att det påverkar bolagets rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande parters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part där bolaget har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då bolaget fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Parties.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad, men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande parternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 

3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Contracting Parties has notified the other in writing, through diplomatic channels, that the internal procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

 

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som båda avtalsslutande parterna på diplomatisk väg ska lämna när de nationella åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

2. This Agreement is supplementary to the Agreement between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles for the Exchange of Information with respect to Taxes. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 10 September 2009 for the Exchange of Information with respect to Taxes between the Contracting Parties shall have effect.

 

2. Detta avtal utgör ett komplement till avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Utan hinder av punkt 1, ska avtalet endast tillämpas under tid då avtalet undertecknat den 10 september 2009 om utbyte av upplysningar avseende skatter mellan de avtalsslutande parterna är tillämpligt.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period.

 

1. Detta avtal ska förbli i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse minst sex månader före utgången av något kalenderår. I sådant fall ska avtalet upphöra att gälla i fråga om skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

 

2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall, on receipt through diplomatic channels of written notice of termination of the Agreement between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, for the Exchange of Information with respect to Taxes, terminate and cease to be effective on the day the Agreement for the Exchange of Information with respect to Taxes between the Contracting Parties terminates.

 

2. Utan hinder av punkt 1, ska detta avtal upphöra att gälla den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter genom skriftlig underrättelse om uppsägning på diplomatisk väg upphör att gälla.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Paris, this 10th day of September 2009, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Paris den 10 september 2009 i två exemplar på engelska språket.

 

For the Kingdom of Sweden

 

För Konungariket Sverige

 

Per Holmström

 

Per Holmström

 

For the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles

 

För Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

 

Ersilia de Lannooy

 

Ersilia de Lannooy

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1285

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1285 träder enligt F 2011:483 i kraft d. 1 juli 2011.)

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

SFS 2011:483

(Utkom d. 24 maj 2011.)