Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

Utkom från trycket den 8 december 2009
utfärdad den 26 november 2009.

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

Bilaga

 

(Översättning)

 

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, IN RESPECT OF THE NETHERLANDS ANTILLES, FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION WITH RESPECT TO TAXES

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA SÅVITT AVSER NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR AVSEENDE SKATTER

 

The Kingdom of Sweden and the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes, have agreed as follows:

 

Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna, som önskar främja utbytet av upplysningar avseende skatter, har kommit överens om följande:

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Object and scope of this Agreement

 

Avtalets syfte och tillämpningsområde

 

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the Requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen och verkställigheten av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

 

2. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the Netherlands Antilles.

 

2. Såvitt avser Konungariket Nederländerna ska detta avtal tillämpas endast med avseende på Nederländska Antillerna.

 

3. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in criminal matters.

 

3. Avtalet ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Jurisdiction

 

Jurisdiktion

 

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

 

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

 

1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

 

(a) in the Netherlands Antilles:

 

a) i Nederländska Antillerna:

 

(i) the income tax (inkomstenbelasting);

 

1) inkomstskatten,

 

(ii) the wages tax (loonbelasting);

 

2) löneskatten,

 

(iii) the profit tax (winstbelasting);

 

3) vinstskatten, och

 

(iv) the surtaxes on the income and profit tax (opcenten op de inkomsten – en winstbelasting);

 

4) tilläggsskatterna på inkomst och vinst,

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten,

 

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

2) kupongskatten,

 

(iii) the income tax on non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

 

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

 

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten); and

 

5) den kommunala inkomstskatten, och

 

(vi) the yield tax on pension funds (avkastningsskatten på pensionsmedel).

 

6) avkastningsskatten på pensionsmedel.

 

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.

 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma slag, som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. Om de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kommer överens om detta tillämpas avtalet även på skatter av i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De skatter som omfattas av avtalet kan dessutom utökas eller ändras genom ömsesidig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna genom utväxlande av brev. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av detta avtal.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Definitions

 

Definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

 

1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Contracting Party” means the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles, or the Kingdom of Sweden as the context requires;

 

a) ”avtalsslutande part” avser Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna eller Konungariket Sverige beroende på sammanhanget,

 

(b) the term ”Netherlands Antilles” means that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean Sea and consisting of the Island Territories of Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten (Dutch part) including the territorial waters thereof and the part of the seabed and its subsoil under the Caribbean Sea over which the Kingdom of the Netherlands has sovereign rights in accordance with international law but excluding the part thereof relating to Aruba;

 

b) ”Nederländska Antillerna” avser den del av Konungariket Nederländerna som är belägen i Karibiska havet och består av territorierna Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius och St. Maarten (den del som tillhör Nederländerna) inbegripet tillhörande territorialvatten och den del av Karibiska havets havsbotten och dess underlag över vilka Konungariket Nederländerna utövar suveräna rättigheter i överensstämmelse med folkrättens regler, med undantag för den del som tillhör Aruba,

 

(c) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(d) the term ”competent authority” means

 

d) ”behörig myndighet” avser

 

(i) in the case of the Netherlands Antilles, the Minister of Finance or his authorised representative;

 

1) i fråga om Nederländska Antillerna, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

 

2) i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

(e) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

 

(f) the term ”company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 

(g) the term ”publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold ”by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

 

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 

(h) the term ”principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

 

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

 

(i) the term ”recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

 

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

 

(j) the term ”collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term ”public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed ”by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

 

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

 

(k) the term ”tax” means any tax to which this Agreement applies;

 

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,

 

(l) the term ”Applicant Party” means the Contracting Party requesting information;

 

l) ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär upplysningar,

 

(m) the term ”Requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;

 

m) ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,

 

(n) the term ”information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

 

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

 

(o) the term ”information” means any fact, statement or record in any form whatever;

 

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form,

 

(p) the term ”criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;

 

p) ”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den återfinns i skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar,

 

(q) the term ”criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the Applicant Party.

 

q) ”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar uppsåtligt handlande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal.

 

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

 

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Exchange of information upon request

 

Utbyte av upplysningar på begäran

 

1. The competent authority of the Requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the Requested Party if such conduct occurred in the Requested Party.

 

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

 

2. If the information in the possession of the competent authority of the Requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the Applicant Party with the information requested, notwithstanding that the Requested Party may not need such information for its own tax purposes.

 

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

 

3. If specifically requested by the competent authority of an Applicant Party, the competent authority of the Requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

 

3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar.

 

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority for the purposes specified in Article 1 of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

 

4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom sin behöriga myndighet på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta och lämna:

 

(a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

 

a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

 

(b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, ”Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

 

b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare, förmånstagare och ”protectors”; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

 

5. The competent authority of the Applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the Requested Party when making a request for information under this Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

 

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

 

(a) the identity of the person under examination or investigation;

 

a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the Applicant Party wishes to receive the information from the Requested Party;

 

b) uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

 

(c) the tax purpose for which the information is sought;

 

c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

 

(d) the grounds for believing that the information requested is held in the Requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the Requested Party;

 

d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,

 

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

 

e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

 

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the Applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the Applicant Party then the competent authority of the Applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the Applicant Party or in the normal course of administrative practice and that the information request is in conformity with this Agreement;

 

f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

 

(g) a statement that the Applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

 

g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

 

6. The competent authority of the Requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the Applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the Requested Party shall:

 

6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

 

(a) confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the Applicant Party and shall notify the competent authority of the Applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request; and

 

a) till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister i begäran, och

 

(b) if the competent authority of the Requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the Applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

 

b) om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Tax examinations abroad

 

Utomlands utförda skatteutredningar

 

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

 

1. En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa personer.

 

2. At the request of the competent authority of one of the Contracting Parties, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the secondmentioned Party.

 

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en av de avtalsslutande parterna får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

 

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

 

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Possibility of declining a request

 

Möjlighet att avslå en begäran

 

1. The Requested Party shall not be required to obtain or provide information that the Applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the Requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

 

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

 

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

 

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

 

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

 

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

 

(a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or

 

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

 

(b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

 

b) förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

 

4. The Requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

 

4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed by the taxpayer.

 

5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits av den skattskyldige.

 

6. The Requested Party may decline a request for information if the information is requested by the Applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the Applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the Requested Party as compared with a national of the Applicant Party in the same circumstances.

 

6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för tillämpning eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Confidentiality

 

Sekretess

 

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party.

 

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

Costs

 

Kostnader

 

Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the Requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the Applicant Party. At the request of either Contracting Party, the competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the Requested Party shall consult with the competent authority of the Applicant Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

 

Såvida inte de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter kommer överens om något annat ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader för handräckning som inte kan anses som sedvanliga (däri inbegripet kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål). På begäran av en av de avtalsslutande parterna ska de behöriga myndigheterna överlägga i fråga om denna artikel och särskilt ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten i förväg överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten om kostnaderna för att lämna upplysningar med anledning av en begäran förväntas bli höga.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

Implementation legislation

 

Lagstiftning om införlivande

 

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

 

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i detta avtal.

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement.

 

1. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska gemensamt söka lösa svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

2. In addition to the endeavours referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually determine the procedures to be used under Articles 5 and 6.

 

2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, gemensamt fastställa de förfaranden som ska tillämpas i enlighet med artiklarna 5 och 6.

 

3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purposes of this Article.

 

3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra vid tillämpningen av denna artikel.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

 

1. De avtalsslutande parterna ska på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

 

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect from that date. The provisions of this Agreement shall apply for any taxable periods, which could still be investigated at the moment of the information request, according to the laws of the Applicant Party.

 

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och ska tillämpas från och med den dagen. Bestämmelserna i detta avtal ska tillämpas på varje beskattningsperiod som fortfarande kan utredas enligt den anmodande partens lagstiftning vid tidpunkten för begäran om upplysningar.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party at least six months before the end of any calendar year.

 

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten minst sex månader före utgången av något kalenderår.

 

2. In such event, the Agreement shall cease to have effect on the first day of January of the calendar year next following the end of the six month period.

 

2. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden.

 

3. Notwithstanding any termination of this Agreement the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

 

3. Utan hinder av uppsägning av avtalet ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av detta avtal.

 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Paris this 10th day of September 2009, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Paris den 10 september 2009 i två exemplar på engelska språket.

 

For the Kingdom of Sweden

 

För Konungariket Sverige

 

Per Holmström

 

Per Holmström

 

For the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Netherlands Antilles

 

För Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

 

Ersilia de Lannooy

 

Ersilia de Lannooy

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1286

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2009:1286 träder enligt F 2011:343 i kraft d. 1 maj 2011.)

SFS 2011:343

(Utkom d. 12 april 2011.)