Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107. föreskrivsJfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069). i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 3 kap. 1 §, 10 kap. 9, 18, 33–35 och 36 §§ samt 10 a kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 35 a–35 e §§, av följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:462. Skatteverket ska registreraden som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala arbetsgivaravgifter,den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,den som är grupphuvudman,den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11–13 §§ samma lag,den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,5 a. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EG-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4 eller 5,5 b. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EG-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskattEUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).,den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, ochden som är skattskyldig enligta) lagen (1972:820) om skatt på spel,b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,d) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,e) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,j) lagen (1999:673) om skatt på avfall,k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, ellerl) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § av ett ombud för en generalrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i stället för försäkringsgivaren.10 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2002:391. En skattedeklaration ska lämnas avden som har varit skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,den som har betalat ut sådan ersättning som skatteavdrag ska göras från enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,handelsbolag som är skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),annan som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § nämnda lag, allt om inte annat följer av 31 eller 32 §,den som är grupphuvudman,den som omfattas av beslut enligt 11 §, ochden som ska registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 5 a, om inte annat följer av 31 §.18 §18 § Senaste lydelse 2007:1377. Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt eller som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4, 5 eller 5 a ska, om inte annat följer av 19–24 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.
Deklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast
ska avse skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden,
punktskatter för redovisningsperioden
och mervärdesskatt för redovisningsperioden
12 februari 
januari 
december 
oktober–december 
12 mars 
februari 
januari 
 
12 april 
mars 
februari 
 
12 maj 
april 
mars 
januari–mars 
12 juni 
maj 
april 
 
12 juli 
juni 
maj 
 
17 augusti 
juli 
juni 
april–juni 
12 september 
augusti 
juli 
 
12 oktober 
september 
augusti 
 
12 november 
oktober 
september 
juli–september 
12 december 
november 
oktober 
 
17 januari 
december 
november 
 
Om Skatteverket har beslutat enligt 14 b § första stycket att redovisningsperioden ska omfatta en kalendermånad, ska mervärdesskatten redovisas enligt reglerna för punktskatt i första stycket.Skatteverket ska besluta att mervärdesskatt som annars ska redovisas enligt reglerna för punktskatt i första stycket ska redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet ska, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.Om tidpunkten för lämnandet av en skattedeklaration redan har passerats när beslut enligt 14 b § första stycket 2 eller 14 d § 2 fattas, ska den skattskyldige lämna deklarationen senast när deklarationen för nästa redovisningsperiod ska lämnas.33 §33 §Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även skyldig att i en periodisk sammanställning lämna uppgifter omomsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EG-länder, ochomsättning av en tjänst som är skattepliktig i det EG-land där tjänsten är omsatt om förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för förvärvet i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Då får föreskrivas att periodisk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka redovisningsskyldighet inte föreligger.34 §34 § Senaste lydelse 2003:664. En periodisk sammanställning ska lämnas enligt fastställt formulär.En periodisk sammanställning får lämnas med hjälp avelektronisk filöverföring, i enlighet med närmare föreskrifter om detta, ellerannan automatisk databehandling, dock endast i enlighet med närmare föreskrifter om detta.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar sådana föreskrifter som avses i andra stycket 1 och 2.35 §35 § Senaste lydelse 2004:1156. Den periodiska sammanställningen ska göras för varjekalendermånad för uppgifter om varor som avses i 33 § första stycket 1, ellerkalenderkvartal för uppgifter om tjänster som avses i 33 § första stycket 2.Om uppgifter ska lämnas avseende både varor och tjänster enligt 33 § första stycket 1 och 2, ska sammanställningen göras enligt första stycket 1.Den som övergår från att lämna sammanställningen enligt första stycket 2 till att lämna den enligt första stycket 1, ska tillämpa den nya perioden till och med utgången av det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes.35 a §35 a §Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 35 § 1, omden som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, ochdet sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt 33 § första stycket 1 inte överstiger 1 000 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen.35 b §35 b §Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska göras för varje kalendermånad i stället för vad som föreskrivs i 35 § 2 eller 35 a §, omden som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, ellerdet finns särskilda skäl.35 c §35 c §Ett beslut enligt 35 a § ska börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades.Ett beslut enligt 35 b § 1 eller 2 gäller omedelbart.35 d §35 d §Skatteverket ska upphäva ett beslut enligt 35 a § när de förutsättningar som anges i 35 a § 2 inte längre är uppfyllda.Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.35 e §35 e §Om ett beslut har fattats enligt 35 b eller 35 d §, ska en sammanställning göras för varje kalendermånad som förflutit sedan ingången av det kalenderkvartal under vilket beslutet fattades.36 §36 § Senaste lydelse 2003:664. Den periodiska sammanställningen ska lämnas till Skatteverket.Sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket senastden 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser, om den lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring eller annan automatisk databehandling, ellerden 20 i månaden efter utgången av den period som den avser i andra fall.Sammanställningar som ska göras enligt 35 e § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad under vilken beslutet fattades.10 a kap.1 §1 § Senaste lydelse 2003:664. I detta kapitel förstås med icke etablerad näringsidkare: en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller i ett annat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG-land, elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200), motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller i ett annat EG-land och som har sin grund i bestämmelserna i rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 om ändring och ändring för en begränsad tid av direktiv 77/388/EEG vad gäller mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk vägEGT L 128, 15.5.2002, s. 41 (Celex 32002L0038)., e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.2. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § 4 och 5 a ska tillämpas på ansökningar om återbetalning av ingående skatt som lämnas in från och med dagen för lagens ikraftträdande. Äldre bestämmelser gäller för återbetalningsansökningar som lämnas in före detta datum.3. Om den som är skyldig att lämna den periodiska sammanställningen inkommit till Skatteverket senast 14 dagar från den dag lagen träder i kraft med en begäran om att få lämna sammanställningen för omsättning, förvärv och överföring av varor för varje kalenderkvartal ska rapporteringsperioden ett kalenderkvartal tillämpas från och med dagen för lagens ikraftträdande. Detta gäller under förutsättning att villkoren i 10 kap. 35 a § är uppfyllda och det inte föreligger särskilda skäl för månadsrapportering enligt 10 kap. 35 b §.4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)