Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1341 Utkom från trycket den 11 december 2009Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107. föreskrivsJfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069). i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)Lagen omtryckt 2000:500. dels att 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 11 a §, av följande lydelse.5 kap.11 §11 §Tjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare i samband med en aktivitet som anges i andra stycket är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten.Första stycket gäller en aktivitet som ärkulturell,konstnärlig,idrottslig,vetenskaplig,pedagogisk,av underhållningskaraktär, ellerliknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.11 a §11 a §En tjänst i form av tillträde till evenemang som anges i andra stycket och tillhandahålls en näringsidkare är omsatt inom landet, om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller tjänster i anknytning till tillträdet.Första stycket gäller evenemang som ärkulturella,konstnärliga,idrottsliga,vetenskapliga,pedagogiska,av underhållningskaraktär, ellerliknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGEva Posjnov(Finansdepartementet)