Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1343 Utkom från trycket den 11 december 2009Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107. föreskrivsJfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069). att 10 kap. 35 a § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.10 kap.35 a §35 a §Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 35 § 1, omden som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, ochdet sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt 33 § första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen.1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)