Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1345 Utkom från trycket den 11 december 2009Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107. föreskrivsJfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069). att det i mervärdesskattelagen (1994:200)Lagen omtryckt 2000:500. ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b §§, av följande lydelse.5 kap.15 a §15 a §En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som anges i 15 § och förvärvas av någon som inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.En uthyrningstjänst enligt första stycket är dock omsatt utomlands, omden avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren i ett annat EG-land än Sverige, ochuthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i det EG-landet och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.15 b §15 b §En tjänst som avser annan uthyrning av transportmedel än som anges i 15 § är omsatt inom landet, omden tillhandahålls någon som inte är näringsidkare,den avser en fritidsbåt som faktiskt levereras till förvärvaren av tjänsten i Sverige, ochuthyraren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och tjänsten tillhandahålls från sätet eller det fasta etableringsstället.1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGEva Posjnov(Finansdepartementet)